Tietosuojaseloste:

Tietosuojailmoitus | EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14

JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu

1. Rekisterin nimi

JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu

2.  Rekisterinpitäjä

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu  – Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3) Wolffintie 30, 65200 Vaasa

3.  Rekisterinpitäjän edustaja

Kati Komulainen, Rehtori, toimitusjohtaja (kati.komulainen@vamk.fi, +358 207 663 400)

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

tietoasiantuntija Mari Mäkynen
etunimi.sukunimi@vamk.fi, +358 029 449 8239

5. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Eija Grims, Tietosuojavastaava (tietosuojavastaava@vamk.fi, +358 207 663 526)

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tieto-suojavastaavalle.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutilaston ke-rääminen ja toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun josta tietoa toimitetaan Juuliin sekä korkeakoulun omiin tilastoihin ja raportteihin. Justus-tiedonkeruu koskee kirjoitettuja julkai-suja (OKM:n julkaisutyypit A-E ja G, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja)

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.(6 artikla c).

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot ammattikorkeakoulun henkilöstön tuottamista julkaisuista ja organi-saation julkaisujen tekijätietoja tietoja käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely – JUSTUS palvelukuvaus )
Rekisteriin tallennetaan:

 • julkaisun tekijän (tekijöiden) nimi
 • julkaisun tekijän (tekijöiden) organisaatio ja organisaation alayksikkö
 • julkaisun tekijän (tekijöiden) ORCID-tunniste (jos olemassa)
 • julkaisun tunnistetiedot: nimi, julkaisija, ISBN-numero, julkaisun pysyväverkko-osoite jne.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään tai  toisen henkilön ilmoittamana.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

11. Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen tal-lennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaatti-sesti VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää korkeakoulujen julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa, OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakou-lulaitoksen tilan kuvaamisessa. VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyö-dyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutki-musrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa. Valtakunnallinen tietovaranto VIRTA – > Vipunen, Juuli, ORCID- tutkijatunniste.

Julkaisutietoja luovutetaan

 • VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tutkimustietovarantoon jotka julkaistaan tiedejatut-kimus.fi-sivustolla
 • julkaisuarkisto- ja rinnakkaistallennusjärjestelmä Theseukseen

12. Henkilötietojen siirto ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • a) manuaalinen aineisto
  Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa.
 • b) tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Käyttäjätunnus edellyttää käyttäjän työsähköpostin rekisteröimistä Eduuni-palveluun. Käyttö HAKA-tunnistuksella.

CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy on velvollinen huolehtimaan valtakunnallisesti keski-tetyn Justus-palvelun asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä Tilaajan lukuun.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi (ei mikäli esim. lainsäädännöstä johtuva syy kuten AMKille kuuluva julkisen vallan käyttäminen)
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon jos rekisteröity ka-soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-ase-tusta.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tieto-suojavastaavalle.