TKI-toimintaa vahvistettiin uusilla tutkimusalustoilla ja visionäärisillä hankkeilla

TKI-toimintaa vahvistettiin uusilla tutkimusalustoilla ja visionäärisillä hankkeilla

Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vaiherikasta vuotta värittivät uuden TKI-ohjelman lanseeraus, täysin uusien tutkimusalustojen perustaminen sekä vilkkaana käynyt hanke- ja julkaisutoiminta.

TKI-toiminta (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) oli vuonna 2021 yksi Vaasan ammattikorkeakoulun kehittämisen painopisteistä. Heti vuoden alussa laadittiinkin TKI-ohjelma ryhdittämään TKI-toiminnan strategista kehittämistä.

– TKI-toiminnan strategisissa kehittämiskohteissa korostuvat VAMKin osaamisen ja verkostojen vahvistaminen sekä opetuksen laadun kehittäminen. Tavoitteena on lujittaa työelämälähtöistä TKI-toimintaamme ja asemaamme alueellisen innovaatioekosysteemin merkittävänä toimijana niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin yhteistyössä. Haluamme edistää opiskelijat, opetus- ja muun henkilökuntamme sekä työelämän yhdistävää toimintaa, vahvistaa TKI-toiminnan osaamisperustaa ja resursseja sekä panostaa entistä enemmän avoimeen tieteeseen, kertoo VAMKin TKI-päällikkö Marja-Riitta Vest.

TKI-toiminnan kehittämiseen panostettiin myös muilla tavoin

– Käynnistimme uudet tutkimusalustat sekä TKI Advisory Boardin, joka edustaa vahvaa asiantuntemusta VAMKin strategisilla aloilla ja omaa laajaa näkemyksellisyyttä toimintaympäristöstämme sekä sen muutoksista. TKI Advisory Boardin on tarkoitus tukea TKI-toiminnan sekä erityisesti uusien tutkimusalustojemme ja luonnollisesti edelleen VAMKin kehittymistä, tarkentaa Vest.

VAMKin uusi TKI-ohjelma ja toimet TKI-toiminnan vahvistamiseksi saivat kiitosta ja kannustusta Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvilta, jonka vuonna 2021 tekemän auditoinnin VAMK läpäisi. KARVI totesikin VAMKin TKI-toiminnasta seuraavaa:

– VAMK on vahvistamassa TKI-toimintaansa kunnianhimoisesti, ja sen kannattaisi ottaa nykyistä proaktiivisempi rooli TKI-ekosysteemin luomisessa sekä kehittämisessä. Henkilökunnan tukemista muutoksessa on jatkettava ja varmistettava hiljaisen tiedon siirtyminen organisaatiossa.

Tulevaisuuden nousevat alat tutkimusalustojen inspiraationa

VAMKin uudet tutkimus- eli TKI-alustat – Smart City, Smart Industry ja Smart Well-Being – aloittivat toimintansa keväällä 2021. Alustat tuovat yhteen koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, elinkeinoelämän organisaatiota, julkista ja kolmatta sektoria sekä kansalaisia.

– Alustojen teemat luotiin osittain yhteistyössä VAMKin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Teemojen määrittämisessä huomioitiin erityisesti VAMKin strategia ja sen painopisteet, megatrendit, tulevaisuuden nousevat alat, kestävä kehitys, vastuullisuus sekä digitaalisuus, korostaa Vest.

Smart City -alustalla keskitytään älykkäiden kaupunkien ja elinympäristöjen kestävän kehityksen tutkimukseen.

– Etsimme erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat sekä fiksun että hiilineutraalin kaupunkielämisen. Tutkimuskohteina voivat olla esimerkiksi kestävät liikenneratkaisut ja kansalaisten osallisuus kaupunkikehittämiseen, sanoo Vest.

Smart Industry tähtää älykkäiden, vihreiden teknologioiden löytämiseen ja kehittämiseen teollisuudelle. Tämä alusta pohjautuu vahvasti paikalliseen teolliseen profiiliin ja tukee alueen energiaekosysteemin kehittymistä.

– VAMK on Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin ytimessä toimiva korkeakoulu. Smart Industryn pääpaino onkin tällä hetkellä uusiutuvien energiaratkaisujen ja energian varastoinnin tutkimus- ja kehitystyössä, Vest kertoo.

– Smart Industryyn linkittyy vahvasti myös robotiikan sekä materiaalia lisäävän valmistuksen tutkimus- ja kehitystyö, hän lisää.

Smart Well-Being etsii sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen sekä lapsiperheiden, lasten ja nuorten tukemiseen.

– Tarkoituksena on kehittää yhdessä kumppaneidemme, kuten hyvinvointialueen, kanssa kustannustehokkaita, saavutettavia ja monikielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Samalla haluamme edistää esimerkiksi potilasturvallisuutta ja sote-johtamisosaamista, tarkentaa Vest.

Hankesalkku kasvoi

TKI-toiminnan hankkeita oli vuoden 2021 lopussa käynnissä yhteensä 41. Vastaava luku vuonna 2020 oli 35. Hankkeiden määrän ja rahoituksen lisääntyessä toimintaan on Vestin mukaan osallistunut ilahduttavasti yhä enemmän VAMKin henkilökuntaa.

– Vuonna 2021 hankkeissa oli mukana 66 henkilöstömme jäsentä. Tämä on huomattavasti enemmän, kuin edeltävänä vuonna. Tekemistä on riittänyt paljon, ja olen kaikista osallistuneista sekä koko TKI-toiminnan kehittymisestä erittäin ylpeä.

VAMKin tavoitteena on hankkeiden avulla edistää alueen elinvoiman, kilpailukyvyn ja edelleen hyvinvoinnin kehittymistä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeisiin osallistuukin suuri määrä yrityksiä.

– Hankkeissa on vuosittain mukana noin 120–150 pohjalaista yritystä, kertoo Vest.

Vuonna 2021 VAMK vahvisti entisestään yhteistyötään myös muiden korkeakoulujen kanssa.

– Olemme lähteneet entistä enemmän verkostoihin mukaan. Hankeyhteistyö niin alueen kuin muuallakin toimivien korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa on tiivistynyt. Myös kansainvälinen yhteistyö on vilkastumassa, ja VAMKia pyydetään yhä useammin mukaan kumppaniksi, sanoo Vest.

Aktiivinen hanketoiminta näkyi Vestin mukaan myös vuoden 2021 julkaisumäärässä.

– Uusia julkaisuja tehtiin lähes 200. Kasvu on ollut merkittävää.

Innovatiivisia hankkeita kaikilla tutkimusalustoilla

Yksi Smart City -tutkimusalustalla vuonna 2021 käynnistyneistä hankkeista on elokuussa alkanut 5G HUB Vaasa. Tässä VAMKin johtamassa hankkeessa ovat mukana myös Vaasan yliopisto ja Novia.

– Hankkeessa kehitetään 5G-teknologiaa teollisuuden käyttöön. Tavoitteena on muun muassa perustaa 5G/6G-testilaboratorio Technobothnian tiloihin sekä kehittää alueen 5G/6G-osaamista, Vest kertoo.

Smart Industry -alustalla käynnistyneelle VAMKin ja Novian yhteiselle energiateknologian FESIO-hankkeelle (Flexible Energy Systems Integration and Optimization) opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2021 lopulla 750 600 euron rahoituksen.

– Tavoitteena on löytää ratkaisuja muun muassa muuttuvan energiajärjestelmän hallintaan ja optimointiin tekoälyn avulla. Näin voimme helpottaa matkaamme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja yhteiskuntaa, sanoo Vest.

Smart Well-Being -alustalla kartoitettiin lapsiperheiden sähköisiä palveluita ja niiden käyttökelpoisuutta yhteistyössä Novian, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Lisäksi VAMKin asiantuntijat ovat Vestin mukaan olleet mukana suunnittelemassa niin kotihoidon digitalisaatiota kuin myös sairaalamaailman kiertotalousratkaisuja laajassa kansallisessa konsortiossa.

– Konsortio jätti vuoden 2021 lopussa LIFE-hakemuksen, johon odotetaan rahoituspäätöstä.

VAMK on osallistunut Smart Well-Being -alustan kautta myös useiden kansallisten verkostohankkeiden suunnitteluun.

Tutustu TKI-toimintaan tarkemmin

Tunnisteet

Smart CitySmart IndustrySmart Well-Beingtkitutkimusalustatvuosikertomus