Pääkuva

Miksi viestintästrategia tarvitaan?

 • Viestintästrategia tukee organisaation ylätason strategian tavoitteiden toteutumista: samat arvot, kohderyhmät, visio, missio ja liiketoiminnalliset tavoitteet. Organisaation haasteet, riskit ja toimintaympäristö on tunnistettu ja arvioitu avoimesti.
 • Näiden perusteella voidaan tehdä viestinnässä strategisia valintoja; mitä asioita, palveluita tai tuotteita haluamme ehdottomasti saattaa kohderyhmiemme tietoon tänä vuonna, minkälaista viestiä, kieltä ja kanavia käytämme. Kenen suulla vuorovaikutamme?
 • Hyödynnämmekö organisaation ulkopuolisia vaikuttajia?
 • Viestintästrategia määrittelee ja rajaa viestinnän kokonaisuuden.
 • Viestintästrategiassa määritellään organisaation nykytila, resurssit ja tavoitetila 3-5 vuodelle. Vuosittainen viestintäsuunnitelma, tavoitteet ja budjetti ovat erikseen.

Viestinnän arvot

Aitous

Aitous

Avoimuus 1

Avoimuus

Rohkeus

Rohkeus

Selkeys

Selkeys

Sympaattisuus

Sympaattisuus

Vuorovaikutteisuus

Vuorovaikutteisuus

Viestinnän missio ja rooli

 • Kerromme aktiivisesti, innostavasti ja vuorovaikutteisesti toiminnastamme modernein keinoin.  Jokainen organisaation jäsen on brändimme lähettiläs.
 • Viestintäyksikkö vastaa mediaviestinnän, markkinoinnin, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kanavien käytön suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä.
 • Viestintäyksikkö tukee koko organisaatiota viestinnässä: toimii asiantuntijoiden ja johdon viestinnän valmentajana, auttaa ja kouluttaa, neuvoo ja opastaa asiantuntijoita ja johtoa.
 • Viestintäyksikkö, hallintoyksikkö ja koulutusyksiköt vastaavat yhdessä työyhteisöviestinnästä ( = sisäinen viestintä).

Viestinnän mittaaminen

 • Viestinnän vaikuttavuutta ja sen tuloksia tarkastellaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan: Mitataan kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla miten ja missä pääviestit ovat menneet läpi, millainen on uutisoinnin ja somenäkyvyyden sävy, paljonko näkyvyys ohjaa liikennettä organisaation verkkosivuille.
 • Toimenpiteitä mitataan kolmella eri tasolla:
 1. Ostettu medianäkyvyys
 2. In-house media ja –viestintä
 3. Ansaittu mediahuomio
 • Toimintaa kehitetään tulosten perusteella – pyrkimys ennakointiin.
 • Seurantaan ja mittaamiseen käytetään useita erilaisia työkaluja kuten mediaseuranta, verkkosivuanalytiikka, sosiaalisen median analysointityökalut sekä tiettyyn teemaan pureutuvat sisältöanalyysit. Seurannan välineitä kehitetään jatkuvasti.

Haasteet ja mittaaminen

Avainviestit

Osaamisen tärkein kumppani

– tavoitteemme on saada parhaat tulevaisuuden ammattilaiset ja työnantajat kohtaamaan toisensa.

Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja:

 • teemme työelämän tarpeista lähtevää kehittämistyötä
 • toimintamme keskiössä ovat sympaattisuus, rohkeus, avoimuus ja ratkaisukyky – olemme osa alueellista dynaamista ekosysteemiä
 • olemme sosiaalisesti kestävä yhteistyökumppani

Olemme kansainvälinen ja yhteisöllisyydestään tunnettu ammattikorkeakoulu.

Viestinnän strategiset painopisteet

 • jatkuva näkyvyys markkinoinnissa: tarjoamme joustavia opiskelumahdollisuuksia eri kohderyhmille, eri elämäntilanteissa (jatkuva oppiminen)
 • kansainvälisten osaajien houkuttelu hakijamarkkinoinnin ja agenttiyhteistyön keinoin: meiltä valmistuu kansainvälisiä osaajia
 • VAMKin profiloivien osaamisten nostaminen esiin: merkittävimmät TKI-hankkeet ja yhteistyöalustat
 • opiskelija- ja alumnimenestystarinat: tarinallistaminen keskiössä sisällöntuotannossa

Verkostoituminen aktiivisesti alueen toimijoiden kanssa. Olemme aktiivinen toimija – kuuntelemme sidosryhmiämme. Aitona ja avoimena toimijana rakennamme yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta.

Avainviestit ja strateegiset painopisteet

Viestinnän tavoitteet

 • Brändinäkyvyys ja vetovoima paranevat kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Suomen ja Vaasan esitteleminen toivottavana opiskelupaikkana kansainvälisille opiskelijoille (erityisesti EU/ETA ulkopuoliset maat). Selkeät kohdemaat kv-markkinoinnissa perustuen dataan.
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus – uutiskärkemme medialle nousevat TKI-toiminnan kärkien (alustat), yritys- ja organisaatioyhteistyön ja opiskelijamenestysten kautta sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuusviestinnän kautta.
 • Vuorovaikutteinen työyhteisöviestintä.
 • Viestintä on suunnitelmallista ja ennakoivaa.

Tavoitteet

 

Rgb henkilö nega

Tavoitemielikuva

Houkuttelemme sympaattisena ja dynaamisena toimijana niin kansallisia kuin kansainvälisiä osaajia Vaasan seudulle.

Olemme haluttu yhteistyökumppani. Meidät tunnetaan aktiivisena yhteistyökumppanina ja rohkeana suunnannäyttäjänä. Toimintamme on aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Cropped adobestock 229266740.jpg

Eettisyys, kestävä kehitys ja vastuullisuus viestinnässä

VAMKin eettinen ohjeisto on arjen työkalu, jota hyödynnämme kohdatessamme toisiamme mitä moninaisemmissa tilanteissa. Tämä on myös viesti kumppaneillemme ja opiskelijoillemme – näin meillä toimimme. Toisaalta otamme kantaa siihen, miten me emme toimi sanoittamalla toivottua yhteistä käyttäytymistämme.

Arvostava vuorovaikutus

 • Muodostamme yhteisön, jossa on positiivinen, toisiaan tukeva ja innostava kulttuuri. Kannustamme toisiamme ja annamme kehittävää palautetta toisillemme.
 • Luomme luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin.
  Sitoudumme noudattamaan yhdessä sovittua.
 • Luomme mahdollisuuksia ja kannustamme kohtaamisiin ja avoimeen keskusteluun.
  Kannamme henkilökohtaisen vastuun laadukkaasta ja aktiivisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Tutustu eettiseen toimintaohjeeseen

Toimimme ja viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi

Viestimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman teemoista säännöllisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti sosiaalisen median, uutisten ja mediatiedotteiden kautta. Kestävä kehitys ja vastuullisuus on viestintästrategiamme mukaisesti yksi mediaviestinnän olennaisia kärkiämme. Kerromme avoimesti ja ymmärrettävästi toiminnastamme ja tuloksistamme yhteiskunnan kehitykseen eri tavoin laajasti vaikuttaen ja osallistuen.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys VAMKissa