Sosiaali- ja terveysalan harjoittelun ohjeet ja lomakkeet

Lastenhoitotyo

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä.

Jokaisella harjoittelujaksolla on opintosuunnitelman mukaiset tavoitteet ja lisäksi opiskelija laatii omat tavoitteensa. Tavoitteiden laadintaa ohjaa harjoittelusta vastaava opettaja.

Työharjoitteluohje sosiaali- ja terveysala

1. Vaitiolovelvollisuus

Harjoittelun aikana opiskelijalta edellytetään samoin kuin alan ammattihenkilöiltä lainsäädäntöön perustuvaa ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta, joka säilyy palvelusuhteen ja harjoittelun jälkeenkin.

2.Ammatillisuus sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan käyttäytymissäännöt perustuvat alan filosofiseen ja eettiseen perustaan. Niitä ovat ehdottoman vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden noudattamisen lisäksi luottamuksellisuus, ihmisarvon, yksilöllisyyden, inhimillisyyden, turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden, sallivuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Jokaisella asiakkaalla ja potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Rikosrekisteri tarkistetaan kaikilta opiskelijoilta SOTE alan opiskelijoilta koulutuksen aikana (rikosrekisteriote on voimassa 6kk)

3. Tutkimukset ja rokotukset sosiaali- ja terveysala

Ennen harjoittelua voimassaoleva rokotussuoja tai sairastetun taudin antama suoja:

 • MPR I ja II (tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko)
 • Tetanus-D (jäykkäkouristus-kurkkumätä, tehoste 10 vuoden välein)
 • Hinkuyskä (työskenteltäessä imeväisikäisten lasten parissa, voimassa 5 vuotta)
 • Vesirokko (sairastettu tai rokotussuoja
 • Kausi-infulenssa
 • Hepatiitti B rokotesarja (3 rokotetta tai vasta-aine testi)
 • Koronarokote (voimassa olevien ohjeiden mukaan)

Lisäksi:

 • Salmonella-viljely kaikilta opiskelijoilta, jotka harjoittelevat vastasyntyneiden osastolla, lastenosastolla, keskolassa. Viljelytulos ei saa olla vanhempi kuin 1 kk.
 • MRSA-viljely, jos opiskelija on ollut potilastyössä tai itse potilaana edellisen 12 kk aikana ulkomaisessa sairaalassa tai kotimaisessa endeemisessä sairaalassa tai hoitolaitoksessa.
 • Thorax-kuva opiskelijoilta, jotka ovat olleet riskikontaktissa tuberkuloosia sairastavan kanssa.  Tarkempi arvio aina tilannekohtaisesti.

Vaadittavat tutkimukset on hoidettava viimeistään kolme viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Tutkimuksista ja rokotuksista vastaa opiskelijan kotipaikkakunnan terveyskeskus tai opiskelijaterveydenhuolto.

4. Ruokailu

Ruokailu- ja kahvitauot pidetään harjoittelupaikan käytännön mukaisesti. Opiskelija huolehtii itse kustannuksista.

5. Sairauspoissaolot

Opiskelija saa olla lukukauden aikana oman, tai alle 12-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi harjoittelusta pois maksimissaan kolme päivää omalla ilmoituksella. Opiskelijan tulee huomioida, että jos hän joutuu olemaan harjoittelusta pois oman tai lapsen sairauden vuoksi kolme päivää tai yli, niin kaksi sairaspoissaolopäivää ylittävät sairaspoissaolot työharjoittelusta tulee aina korvata, jotta tutkintoon kuuluva määrä työharjoittelua saadaan suoritettua. Korvauksista sovitaan harjoittelua ohjaavan opettajan ja harjoittelupaikan kanssa.

Ilmoitus sairaspoissaolosta tehdään harjoittelua ohjaavalle opettajalle heti ensimmäisenä päivänä jolloin opiskelija jää pois työharjoittelupaikasta. Harjoittelua ohjaavan opettajan lisäksi poissaolosta ilmoitetaan työharjoittelupaikkaan.

Harjoittelua ohjaavalla opettajalla on erityisestä syystä oikeus pyytää opiskelijaa toimittamaan hoita-jan/lääkärin todistus poissaolon osalta myös heti poissaolon alkaessa. Syitä voivat olla esimerkiksi opiskelijan yleinen opintomenestys, läsnäolo opetuksessa/työharjoitteluissa, epäily siitä, että opiskelijan terveys ja toimintakyky on esimerkiksi päihteidenkäytöstä johtuen uhattuna.

Oppilaitoksen ohje on, että mahdollisista kolme sairaspoissaolopäivää ylittävistä sairaspoissaoloista tulee aina esittää hoitajan tai lääkärin kirjoittama sairaslomatodistus. Opiskelijan tulee hakeutua kolmen sairaspoissaolopäivän jälkeen hoitajan/lääkärin vastaanotolle heti aamusta, jos opiskelija toteaa, ettei ole sairautensa vuoksi edelleenkään työkykyinen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on otettava vastuuta siitä, että hän suorittaa asianmukaisesti opintoihin kuuluvat työharjoittelujaksot, ja on poissa harjoittelusta vain sairaudesta johtuvasta syystä. Muut poissaoloja aiheuttavat syyt ennakoidaan mahdollisuuksien mukaan jo työvuorojen suunnittelussa, tai korvauksista sovitaan jälkikäteen harjoittelua ohjaavan opettajan ja harjoittelupaikan kanssa.

Katso lisää opiskelijoiden terveydenhuollon YTHS-sivuilta

 

Harjoittelupaikan hankinta

Harjoittelupaikan hankinta

Harjoittelupaikan valintaan vaikuttavat koulutusohjelman, suoritettavan tutkinnon, suoritettavan opintojakson ja opiskelijan oppimisprosessin tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen turvaamiseksi harjoittelu suoritetaan erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Sosiaali- ja terveysalan Vaasan yhteistoiminta-alueen harjoittelupaikat sopii koulun harjoittelukoordinaattori (julkiset sekä yksityiset organisaatiot Vaasan alueella). Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa harjoittelun yhteistoiminta-alueeseen lukeutuvat Vaasa (Vähäkyrö), Laihia, Mustasaari.

Hoitotyön ja terveydenhoitotyön koulutusohjelmissa myös suuntaavien opintojen harjoittelupaikat hankitaan pääosin koulun kautta.

Sosiaalialan opiskelija on suuntaavien opintojen harjoittelun osalta velvollinen itse hankkimaan harjoittelupaikkansa. Opiskelijan on tiedusteltava harjoittelupaikkaa hyvissä ajoin ennen harjoittelujakson alkua. Suuntavan harjoittelujakson osalta harjoittelupaikka on oltava tiedossa vähintään kahden viikon ennen harjoittelujakson alkua.

Opiskelijan itse hankkima harjoittelupaikka

Ulko-/kotipaikkakunnan harjoittelupaikan opiskelija hankkii itsenäisesti, hyvissä ajoin harjoittelujaksoa edeltävän lukukauden aikana.
Opiskelija itse selvittää, onko harjoittelupaikka Jobiili -järjestelmän kautta varattavissa. Pohjanmaan alueella Vaasan sairaanhoitopiirin yksiköt ovat Jobiili –järjestelmässä.
Vaasan keskussairaalan Jobiilista voi varata vain ennalta sovittuja harjoitteluviikkoja ja –paikkoja, jotka harjoittelukoordinaattori etukäteen ryhmille ilmoittaa.
Vaasan kaupungin harjoittelupaikat eivät ole Jobiilissa.

Opiskelija varaa itsenäisesti harjoittelupaikan esimerkiksi näiltä paikkakunnilta: Pietarsaari, Kokkola, Oulu, Seinäjoki (Isokyrö), Jurva, Ilmajoki, Kurikka, Kauhajoki, Kauhava, sekä kaikki muut paikkakunnat, jotka eivät suoraan lukeudu Vaasan harjoittelun yhteistoiminnan lähialueeseen.

Hankkiessaan itse harjoittelupaikan opiskelija keskustelee opettajan tai harjoittelukoordinaattorin kanssa ennen yhteydenottoa toivomaansa harjoittelupaikkaan.  Näin vältetään mahdolliset päällekkäiset yhteydenotot.  Opiskelija voi aina ottaa yhteyttä harjoittelukoordinaattoriin tarvitessaan ohjausta harjoittelupaikan hankinnassa.

Opiskelija täyttää itse hankkimastaan paikasta opiskelijan esitys harjoittelupaikasta lomakkeen, jonka hän toimittaa huolellisesti täytettynä harjoittelukoordinaattorille, joka tekee harjoittelusopimuksen.

Harjoittelun suorittaminen palkallisena työsuhteessa

Sosionomiopiskelija voi suorittaa harjoittelun palkallisessa työsuhteessa ja Hoitotyönopiskelija kun hänellä on 140 opintopistettä ja on kyse sairaanhoitajan sijaisuudesta seuraavin edellytyksin:

 • Opetussuunnitelman mukaiset harjoittelutavoitteet toteutuvat kyseisessä työpaikassa.
 • Harjoittelu tapahtuu lukukauden aikana ja pääsääntöisesti samaan aikaan muun ryhmän harjoittelun kanssa.
 • Opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet, raportoi ja dokumentoi harjoittelunsa samalla tavalla kuin tavanomaista harjoittelua suorittava opiskelija.
 • Opiskelijalla on nimetty harjoittelua ohjaava opettaja sekä työpaikan nimeämä harjoittelun ohjaaja.

Opiskelijan on sovittava etukäteen harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun suorittamisesta palkallisessa työsuhteessa. Palkallisen harjoittelupaikan opiskelija hankkii itse. Palkallisessa työsuhteessa suoritettavaa harjoittelua varten tehdään erillinen harjoittelusopimus.

 

Ulkomailla tapahtuva harjoittelu

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa harjoittelustaan ulkomailla. Kaiken harjoittelun suorittamista ulkomailla ei sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kuitenkaan pidetä suotavana ammattitaidon arvioimisen vuoksi. Kun opiskelija suunnittelee harjoittelun suorittamista ulkomailla, on hänen neuvoteltava ulkomaisen harjoittelupaikan sopivuudesta/korvaavuudesta ensin ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Ulkomaiset harjoittelupaikat välitetään pääsääntöisesti ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden yksikön kautta. Koska kyseessä on ohjattu harjoittelu, harjoittelusta vastaava opettaja hoitaa opiskelijan ohjauksen ja tarvittaessa ohjaajan perehdytyksen puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Harjoittelusta tehdään harjoitteluraportti. Päätös ulkomaisten opintojen korvaavuudesta tehdään ulkomaisten opintojen jälkeen opiskelijan toimittamien dokumenttien perusteella.

Mikäli opiskelijan ulkomailla tapahtuva harjoittelu hyväksytään kansainväliseksi vaihdoksi, voi opiskelija anoa stipendiä ulkomailla tapahtuvien kulujen osittaiseksi peittämiseksi.

Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten tutkimukset ja rokotukset annetaan yksilökohtaisesti kohdemaasta riippuen. Ulkomaalaisilta vaihto-opiskelijoilta vaadittavista tutkimuksista ja rokotuksista on erilliset ohjeet.

Lue lisää kv-harjoittelusta