Liiketalouden harjoittelun ohjeet ja lomakkeet

Yamk

Liiketalouden harjoittelu

Tradenomikoulutukseen sisältyy harjoittelua, jonka aikana opiskelija saa työkokemusta ja pääsee käytännössä harjoittelemaan ammattikorkeakoulussa opittuja taitoja. Työkokemus hankitaan opiskelun aikana kesäkuukausina ja/tai koulutusohjelmaan erilliseksi harjoittelujaksoksi varattuna aikana. Harjoittelupaikan hankkimisesta vastaa opiskelija itse.

Työharjoitteluohje

1. Tavoite

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija voi soveltaa teoriassa oppimiaan tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksiaan itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelussa perehdytään suuntautumisopintojen tehtäväalueeseen. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, lisää työelämätuntemusta, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää opetussuunnitelman mukaista opiskelua. On suositeltavaa, että opiskelija voisi harjoittelunsa aikana osallistua monipuolisesti myös suunnittelu- ja kehittämis­työhön.

2. Ohjattu harjoittelu

Harjoittelu on ohjattua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy harjoitteluohjeistus, opiskelijan tekemä harjoittelusuunnitelma/-sopimus tulevasta harjoittelujaksosta samoin harjoittelusta laadittava raportti sekä harjoittelu- tai työtodistus. Ohjaus harjoittelupaikalla tapahtuu työnantajan toimesta.

3. Harjoittelun laajuus

Harjoittelun laajuus on 30 op eli 20 viikkoa työtä. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun myös AHOToimalla (näyttö).

1. Yhdessä osassa suoritettu harjoittelu (30 op)

Mikäli opiskelija tekee koko harjoittelun yhdessä osassa, on sen oltava laadultaan omaa suuntautumista vastaavaa työtä. Opiskelijan tulee ennen harjoitteluun alkamista hyväksyttää harjoittelupaikka harjoittelusta vastaavalla opettajalla.

Harjoittelu on suoritettava opintojen aikana koulutusohjelmaan erilliseksi harjoittelujaksoksi varattuna aikana.

2. Kahdessa osassa suoritettava harjoittelu (esim. 15 op+15 op, tai 10 op ja 20 op)

Opiskelija voi myös suorittaa osan harjoittelusta (esim. 10 op) ensimmäisen vuoden jälkeisenä kesänä. Tällöin opiskelija anoo harjoittelun hyväksymistä harjoittelujakson jälkeen. Harjoittelun tulee olla kokopäivätyötä (alan työehtosopimusten mukaisesti vähintään 36t/vk). Jos viikoittainen työaika on lyhyempi, on työtuntien määrän oltava vähintään 720.Tällöin työtodistuksessa tulee olla tuntimäärä kirjattuna. Tällainen tapaus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos harjoittelu suoritetaan osa-aikaisesti opiskelun ohessa.

4. Ajoitus

Harjoittelulle varattu ajankohta on 2. opiskeluvuoden keväästä (huhtikuun loppu) 3. opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Lähiopetus alkaa syyskuun alussa.

5. Harjoittelijan työtehtävät

On suositeltavaa, että harjoittelun aikaiset työtehtävät vastaavat sisällöltään opiskelijan suuntautumisvaihtoehtoa. Mikäli työtehtävät poikkeavat aikaisemmin sovituista, tulee ohjaavan opettajan hyväksyä uudet työtehtävät ennen harjoittelun aloittamista tai jatkamista.

Kansainvälisten valmiuksien kehittymiseksi on suositeltavaa, että osa työharjoittelusta hankitaan ulkomailla. Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevien tulee joko suorittaa harjoittelua tai mennä vaihto-opintoihin ulkomaille.

6. Harjoittelusuunnitelma/-sopimus

Harjoittelusuunnitelma/-sopimus tulee tehdä ennen harjoittelujakson aloittamista lomakkeelle, joka esitetään hyväksyttäväksi harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Opiskelija määrittelee ammatillisen kasvun tavoitteensa. Harjoittelusopimuksen sopijapuolina ovat opiskelija, harjoittelupaikka ja ammattikorkeakoulu.

7. Raportti

Raportti laaditaan laajemmasta suuntautumisen mukaisesta harjoittelujaksosta (mikäli harjoittelu on jaettu osiin). Raportti palautetaan ohjaavalle opettajalle viimeistään kuukausi työharjoittelun päättymisen jälkeen.

8. Harjoittelun hyväksyminen

Opiskelija toimittaa harjoittelusta vastaavalle opettajalle kolme dokumenttia: anomus/harjoittelulomakkeen, harjoitteluraportin sekä kopion työtodistuksesta. Harjoittelun hyväksyminen edellyttää, että harjoittelua on riittävästi sekä määrällisesti että laadullisesti. Kun opettaja on hyväksynyt harjoittelun, hän kirjaa sen opintosuorituksiin.

Esimerkkejä sopivista harjoittelupaikoista

Markkinointi

 • vähittäiskaupan ja muiden yritysten myynti-, markkinointi- ja kehittämistehtävät
 • palvelusektorin ja julkisen sektorin markkinointitehtävät
 • markkinointitehtävät teollisuudessa
 • asiakaspalvelutehtävät vakuutusyhtiöissä, pankeissa, mainos- ja markkinointitoimistoissa, matkailun piirissä sekä
 • muissa palveluyrityksissä

Kansainvälinen kauppa

 • kansainväliset markkinointi- ja vientitehtävät
 • kansainväliset osto- ja tuontitehtävät
 • huolinnan, kuljetuksen ja tullauksen tehtävät
 • ulkomaan maksuliikenteeseen ja rahoitukseen liittyvät tehtävät pankeissa ja rahoituslaitoksissa
 • Finpron, kauppakamareiden, EU-edustustojen ja vastaavien organisaatioiden piirissä tehtävä työ
 • Kansainväliset henkilöstöhallinnon tehtävät

Taloushallinto

 • yritysten ja julkishallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävät: juokseva kirjanpito osakirjanpitoineen, tilinpäätös, verotus ja tilintarkastus sekä operatiivinen laskentatoimi

Oikeushallinto

 • avustavat tehtävät käräjäoikeuksissa ja hallintoviranomaisissa

Tietojenkäsittely

 • web-sovellusten ohjelmointi, appsit
 • www-sivustojen suunnittelu (mm. layout, rakenne, tekniikka) ja toteutus
 • www-sivustojen laadun arviointi
 • digivideoiden kuvaaminen, käsittely ja jakelu eri jakelukanavia hyödyntäen, streamaus
 • panoraamakuvaus ja valokuvaus, kuvien käsittely ja jakelu eri jakelukanavia hyödyntäen
 • multimediatuotteet ja -esitykset, äänenkäsittely, 3D-mallinnus, appsit ja mobi
 • intra-/ekstranet, tietoliikennetehtävät, LAN-/WAN-verkon rakentaminen/ylläpito
 • IT- tukihenkilönä työskentely
 • järjestelmän käyttö- ja ylläpitotehtävä
Harjoitteluraportin ohje

Raportin tavoitteena on antaa kokonaiskuva siitä, miten opiskelija on soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännössä sekä miten ammattitaitoa tulisi vielä kehittää.

Raportti kirjoitetaan VAMKin opinnäytetyön mallipohjaan. Raportin ohjepituus on vähintään 5 sivua (ilman liitteitä).

Sisältö

Yrityksen/organisaation esittely:

 • Harjoittelupaikka, ajankohta, yhteyshenkilö ja osasto
 • Perustiedot: toimiala, liikevaihto, markkina-alueet, tuotteet/palvelut, asiakkaat, kilpailijat ja muut sidosryhmät
 • Henkilöstövahvuus, -rekrytointi, -koulutus, toiminta vapaa-aikana
 • Resurssit (laitteet, ohjelmat, koneet, tilat).

 Työtehtävät ja itsearviointi:

 • Kuvaile työtehtäviä, työskentelytapoja, tuntimäärää ja työn vaativuustasoa. Voit laatia työpäiväkirjan viikoittain ja liittää sen raporttiin.
 • Tee itsearviointi harjoittelujaksosta; analysoi, mitä olet oppinut työtehtävässäsi ja missä koet eniten tarvetta kehittyä. Miten harjoittelu vaikutti opiskelumotivaatioosi?
 • Kirjaa positiiviset/negatiiviset kokemukset.
 • Pohdi/tiedustele opinnäytetyöaihetta harjoittelupaikasta.

Raportissa ei käsitellä salaisia tai arkaluonteisia tietoja. Työnantajan yhteyshenkilö lukee ja allekirjoittaa raportin ennen sen palauttamista.

Hyväksyminen

Palauta raportti vastaavalle opettajalle viimeistään kuukausi harjoittelujakson päättymisen jälkeen. Opettaja hyväksyy raportin ja merkitsee opintopisteet.