Tekniikan harjoittelun ohjeet ja lomakkeet

Web vamk helmikuu2018 c2 143

Tekniikan harjoittelu

Insinööritutkinnon suorittamisen edellytyksenä on riittävä työkokemus. Työkokemus hankitaan opiskelun aikana tai koulutusohjelmaan erilliseksi harjoittelujaksoksi varattuna aikana. Puuttuvaa harjoittelua täydennetään opintojen päätyttyä ennen päättötodistuksen saamista. Harjoittelupaikan hankkimisesta vastaa ensisijaisesti opiskelija itse.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa työskentely tapahtuu työnantajan ohjauksessa. Työskentelyn aikana tehdään muistiinpanot harjoittelun dokumentointia (viikkoanalyysi ja harjoitteluraportti) varten.

 

Työharjoitteluohje

1. Jaottelu

Perusharjoittelu

 • Perusharjoittelu tarkoittaa kaikkea teknillisen alan työtehtävissä hankittua kokemusta. Tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämätuntemusta ja tietoutta työelämän lainalaisuuksista.

Ammattiharjoittelu

 • Ammattiharjoittelu tarkoittaa koulutusohjelman mukaisella alalla hankittua työkokemusta.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa oppimiaan tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelussa perehdytään johonkin koulutusohjelman suuntautumisopintojen tehtäväalueeseen. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa häntä alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua. On suositeltavaa valita harjoittelupaikka, joka edistää henkilökohtaisen urasuunnitelman toteutumista.

2. Määrä

Kokonaismäärä on 30 op, josta ammattiharjoittelua tulee olla vähintään 20 op.

Työharjoittelu katsotaan tekniikan alan vähintään teknikon tutkinnon ansiosta hyväksytysti suoritetuksi. Harjoittelu, joka on hankittu ennen opintojen aloittamista, ei pääsääntöisesti oikeuta opintopisteisiin.

Opintopisteiden ja harjoitteluviikkojen vastaavuudet:

 • 30 op vastaa 20 viikon harjoittelua
 • 10 op vastaa 7 viikon harjoittelua

3. Laatu

Harjoittelun tulee olla mahdollisimman monipuolista ja koostua vähintään kahdesta erilaisesta osasta sekä luonteeltaan olla vähintään teknisen alan harjoittelua.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen harjoittelua voidaan hyväksyä enintään 10 op. Ammattiharjoittelusta on suositeltavaa hankkia osa koulutuksen loppuvaiheessa ja että se sisällöltään olisi työnjohto-, suunnittelu-, kehitys- tai muita vastaavantasoisia tehtäviä.

Kansainvälisten valmiuksien kehittymiseksi on suositeltavaa, että osa työharjoittelusta hankitaan ulkomailla. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa olevien edellytetään harjoittelevan tai opiskelevan ulkomailla vähintään 10 op.

Harjoitteluksi hyväksytään vähintään neljää viikkoa vastaavat työskentelyjaksot. Osa-aikaisena tehtyä harjoittelua voidaan hyväksyä korkeintaan 10 op.

4. Työtehtävät

Harjoitteluksi sopivat työtehtävät voivat olla:

 • työskentelyä asentajana tai ammattioppilaana asennus-, huolto- ja korjaustehtävissä
 • teknillisissä työtehtävissä ammatti- ja aputyöt työmailla, työnjohto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät
 • vastaavantasoisia tehtäviä työharjoittelun loppuvaiheessa

5. Harjoittelusuunnitelma/-sopimus

Jos on epäilys, että sopiiko aiottu työ työharjoitteluksi, tehdään harjoittelusuunnitelma/ -sopimus yhdessä työnantajan kanssa. Harjoittelusuunnitelma/ -sopimus esitetään hyväksyttäväksi ennen harjoittelujakson aloittamista harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Harjoittelusopimus voidaan tehdä oheiselle lomakepohjalle.

6. Tiedonkerääminen raporttia varten

Harjoittelujakson aikana tehdään viikoittainen analysointiosuus, jossa opiskelija analysoi ko. viikon tapahtumia. Viikoittain tulee tehdä eri työtehtävien kuvaus; työtehtävät, työskentelytavat. Työtehtävien ollessa viikoittain samanlaisia, voidaan kuvaus tehdä kerran mutta perusteellisesti, katso Harjoitteluraportin teko-ohje. Viikoittainen analysointi toimitetaan raportin liitteenä.

Harjoitteluraporttia kannattaa myös tehdä viikoittain, sillä jälkikäteen se on hankalampaa ja itseoppimisen kannalta tärkeät asiat saattavat unohtua.

7. Harjoitteluraportti

Raportti laaditaan jokaisesta työjaksosta. Raportti palautetaan harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Raportin mukana tulee toimittaa allekirjoitettu harjoittelusuunnitelma/-sopimus (jos tehty), viikkoanalyysi ja kopio työtodistuksesta.

Katso erillinen Harjoitteluraportin teko-ohje.

8. Työtodistus

Harjoittelun hyväksymisen edellytyksenä on harjoitteluraportin lisäksi työnantajan antama työtodistus, jossa on harjoitteluajan lisäksi esitetty työtehtävät riittävän tarkasti. Työtodistus on tärkeä myös myöhemmin uutta työpaikkaa haettaessa.

9. Harjoittelun hyväksymiskäsittely

Työtodistukset ja raportit toimitetaan harjoittelun hyväksymistä varten syyskuun puoleenväliin mennessä harjoittelusta vastaavalle opettajalle, joka hyväksymisen yhteydessä kirjaa opintopisteet Peppi-järjestelmään. Työtodistuksen tai harjoittelusuunnitelman/-sopimuksen perusteella voidaan hyväksyä enintään puolet harjoittelujakson opintopisteistä. Loput opintopisteet tulevat hyväksytyn harjoitteluraportin perusteella.

Esimerkkejä sopivista harjoittelupaikoista

Koneala

Ammattiharjoitteluun soveltuvia työpaikkoja ovat esim:

 • metallin perusteollisuus, metallituoteteollisuus
 • koneteollisuus, kulkuneuvoteollisuus
 • koneiden ja teräsrakenteiden asennustyömaat
 • muoviteollisuus
 • prosessiteollisuus
 • sähköteknillinen konepajateollisuus
 • hienomekaaninen teollisuus
 • tekstiiliteollisuus, valmisvaateteollisuus
 • elintarviketeollisuus
 • insinööritoimistot

Sähköala, tietotekniikka-ala

Ammattiharjoitteluun soveltuvia työpaikkoja ovat esim:

 • sähköalan tuotteita valmistavat yritykset
 • sähköalan asennusta, huoltoa ja korjausta tekevät yritykset ja laitokset
 • sähkölaitokset, sähkölaboratoriot ja -koestamot
 • teollisuuden instrumentointiosastot ja tutkimuslaboratoriot
 • elektroniikka-, tietokone-, tietoliikenne- ja automaatioalan yritykset
 • tutkimuslaitokset ja laboratoriot
 • telelaitokset, radio- ja televisioyhtiöt, tietoliikennekeskukset
 • ohjelmistotalot, ict-alan yritykset
 • insinööritoimistot

Ympäristoteknologia-ala

Ammattiharjoitteluun soveltuvia työpaikkoja ovat esim:

 • julkiset laitokset ja organisaatiot
 • yksityiset yritykset, jotka suorittavat ympäristöteknologian alaan kuuluvia rakentamis-, kunnossapito-, tutkimus- ja suunnittelutoimintaa
 • rakennusaine ja -tuoteteollisuus
 • teollisuus- ja julkiset rakennustyömaat
 • omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalotyömaat
 • laajahkot peruskorjaustyömaat
 • arkkitehti- ja insinööritoimistot
Harjoittelusuunnitelma

Jos on epäilys, että sopiiko aiottu työ työharjoitteluksi, tehdään harjoittelusuunnitelma/ -sopimus yhdessä työnantajan kanssa. Harjoittelusuunnitelma/ -sopimus esitetään hyväksyttäväksi ennen harjoittelujakson aloittamista harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Harjoittelusopimus voidaan tehdä oheiselle lomakepohjalle.

Harjoittelusuunnitelma

Harjoitteluraportin teko-ohje

Harjoitteluraportti tehdään jokaisesta työskentelyjaksosta. Raportissa tulee käydä läpi vähintään tämän ohjeen esittämät kohdat.

Kirjoita kustakin kohdasta omin sanoin kuten ainekirjoituksessa, ei ranskalaisilla viivoilla. Puutteellinen raportti hylätään ja se on täydennettävä ohjeiden mukaisesti ennen hyväksymistä. Syvällisyys, kriittisyys ja mahdollisimman monipuoliset näkökulmat kuuluvat hyvään raporttiin. Mielipiteesi ja näkemyksesi on kuitenkin osattava perustella.

Viikoittain tehtävä analysointiosuus on henkilökohtainen ja kirjoitat sitä itseäsi varten ja sen pohjalta laadit raportin.

Harjoitteluraporttiohje tekniikka

Raportin kansilehti_tekniikka

1. Tiedon kerääminen raporttia varten ja viikkoanalyysi

Harjoittelujakson aikana tehdään viikottainen analysointiosuus, jossa opiskelija analysoi ko. viikon tapahtumia. Viikottainen analysointi toimitetaan raportin liitteenä. Harjoitteluraporttia kannattaa tehdä myös viikoittain, sillä jälkikäteen se ei useinkaan onnistu ja itseoppimisen kannalta tärkeät asiat saattavat unohtua. Viikoittain tulee tehdä eri työtehtävien kuvaus; työtehtävät, työskentelytavat. Työtehtävien ollessa viikoittain samantyyppisiä voidaan kuvaus tehdä kerran, mutta perusteellisesti.

Käsittele viikon analysointiosuudessa seuraavia asioita:

 • Mitä olet oppinut (missä kehittynyt) viikon aikana
 • Mitkä ovat olleet vahvuutesi viikon työsuorituksissa
 • Missä asioissa koet eniten tarvetta kehittyä
 • Mitä teoriaopintojen asioita olet kohdannut käytännön työssä
 • Jäikö viikon aikana jotakin epäselvää, johon haluat myöhemmin vastauksen esimerkiksi opintojaksoilla
 • Kirjaa viikon positiiviset kokemukset
 • Kirjaa viikon negatiiviset kokemukset

2. Raportin sisältö ja muotoseikat

2.1. Raportin sisältö

Täytä raportin kansilehti ja laita se raportin ensimmäiseksi sivuksi.

Johdanto

 • milloin ja missä harjoittelu on suoritettu

Harjoittelupaikan kuvaus, ainakin seuraavat asiat tulee selvittää:

 • Työpaikan/yrityksen perustamisvuosi, sijainti, henkilömäärä ja toimiala
 • Tärkeimmät tuotteet ja asiakkaat
 • Organisaatio (kaaviona) ja oma asema siinä
 • Yrityksen koulutustoiminta ja erityisesti yrityksen järjestämä koulutus tehtävääsi
 • Harjoittelupaikka harjoittelijan näkökulmasta.

Oma työnkuva:

 • Arvioi työn soveltuvuutta ja monipuolisuutta  harjoitteluksi ottaen huomioon aiemman työkokemuksen ja opintojen edistymisen
 • Miten harjoittelujakso vaikutti käsityksiisi alasta ja oman alan valinnasta.

Itsearviointi koko harjoittelujaksosta

 • Miten sopeuduit yrityksen organisaatioon,  työryhmään ja lähellä työskenteleviin esimiehiin ja työtovereihin
 • Miten koit työn viihtyvyyden itsesi kannalta
 • Millainen harjoittelupaikka seuraavalla kerralla kehittäisi eniten  ja osoittaisi nousujohteisuutta
 • Mikä oli ammatillisesti harjoittelujakson tärkein anti ja missä kohdin kehityit ammatillisesti mielestäsi eniten
 • Mitä uutta opit itsestäsi (vahvuuksista, heikkouksista). Missä asiassa  haluat tehdä työtä kehittääksesi itseäsi paremmaksi ja  parantaaksesi mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.
 • Mitä haluaisit oppia jatkossa oppilaitoksen opintojaksoilla tai seuraavalla harjoittelujaksolla

2.2. Muotoseikat

Raportti kirjoitetaan noudattaen standardin SFS 2487 mukaista esitystapaa.

3. Raportin palautus

Harjoitteluraportti liitteineen (harjoittelusuunnitelma – jos tehty, viikoittainen analysointiosuus sekä kopio työtodistuksesta) palautetaan harjoittelujakson päätyttyä syyskuun puoleenväliin mennessä opetusalan harjoittelusta vastaavalle opettajalle.