Tietosuojailmoitus: Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/379, artiklat 13 ja 14)

Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietojasi ja miten niitä käsittelemme. Henkilötieto on tietoa, josta sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Käsittelemme henkilötietojasi rekrytoinnin toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on työnhakijan antama suostumus. Tietyiltä osin henkilötietoja on tarpeen käsitellä myös työsopimuksen laatimisen mahdollistamiseksi.

Käsittelyn perusteena ovat mm. seuraavat lait ja asetukset:

 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)

Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

Työnhakijoista tallentuvat tiedot riippuen siitä, mitä tietoja rekrytoinneissa hakulomakkeella kysytään, ja mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa.

Käsittelemme rekrytoinnissa pääsääntöisesti seuraavia tietoja:

 • Nimi- ja yhteystiedot
 • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus, tutkinto- ja koulutustiedot, kielitaito ja muu osaaminen)
 • Työnhakijan hakemuksessa antamat tiedot (esim. kuva, todistustiedot)
 • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten viestit ja tallennettavat tiedostot.
 • Tieto siitä, saako työnhakijan tietoja säilyttää muita hakuja varten ja miten kauan

Tiedot voivat sisältää erityisiä henkilötietoryhmiä (arkaluonteisia tietoja), mikäli työnhakija niitä hakemuksessaan antaa.

Mistä saamme henkilötietosi?

Tietolähteenä on ensisijaisesti työnhakija itse antamalla henkilötietoja hakiessaan työpaikkaa ja antaessaan pyydettäessä lisätietoja.

Kenelle henkilötietojasi luovutetaan?

Henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla ja sallimalla tavalla tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Opetus- ja kulttuuriministeriölle tietoja luovutetaan rekrytointitiedonkeruuta varten (Ammatti-korkeakoululaki 932/2014).

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Henkilötietojen säilytystä ohjaa lainsäädäntö, Kansallisarkiston päätökset ja Vaasan ammattikorkeakoulun tiedonohjaussuunnitelma.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi käsittelyssä huolehditaan siitä, että yksityisyyttäsi ei vaaranneta. Tietoja käsitellään ja säilytetään aina niin, että lain edellytykset ja asianmukaiset tietoturvavaatimukset täyttyvät.

Henkilötietoja käsittelevät vain ne Vaasan ammattikorkeakoulun työntekijät, jotka osallistuvat rekrytointiin. Tapauskohtaisesti rekrytoinneissa voidaan käyttää kolmansia osapuolia, kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa?

Henkilötietojen käsittelyssä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi rekisteröitynä

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • pyytää tietojesi oikaisemista
 • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle. Yhteystiedot alla.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: 
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (Y-tunnus: 2267669-3)
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puhelin +358 207 663 300

Rekisterinpitäjän edustaja: 

Henkilön tunnistetta kati.komulainen@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilö:

Henkilön tunnistetta piia.kujala@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn yhteyshenkilö: Anna Sjöholm, HR- ja työsuojelupäällikkö (anna.sjoholm@vamk.fi, +358 207 663 368)

Tietosuojavastaava:

Henkilön tunnistetta tietosuojavastaava@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 10.08.2023.