Anna palautetta!

Palautteen antaminen on tärkeää, koska vain annettujen palautteiden perusteella voimme kehittää VAMKin toimintaa!

Alla löydät tarkemmat kuvaukset laatupalveluista ja palautejärjestelmistä. Huomaathan, että intraan pääset vain VAMKin koneilta.

Feedy

Feedy on sähköinen palautejärjestelmä, jonka kautta opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät voivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Palautelomake

Palautteen voi antaa joko yleisenä palautteena, reklamaationa tai aloitteena. 

Palautteet ohjataan sähköisesti henkilölle, jonka toiminta-aluetta palaute koskee, sekä hänen esimiehelleen. Jokaiseen Feedyn kautta tulleeseen palautteeseen vastataan, ja vastaus ohjataan palautteen antajalle, mikäli hän on jättänyt lomakkeelle sähköpostiosoitteensa.

Feedyyn tulleet palautteet vastauksineen julkaistaan soveltuvin osin henkilöstöintrassa

Kaikki palautteet käsitellään anonyymisti, joten tälle listalle ei tule näkyviin palautetta yksilöiviä tietoja.

Lomake toimii myös aloitekanavana henkilöstölle ja opiskelijoille. Aloite on uusi idea Vamkin toimintaan liittyen. Kaikki aloitteet käsitellään.

 

Opintojaksopalaute

VAMKin opiskelijoilta pyydetään palautetta kaikista opintojaksoista opintojakson päätyttyä. Palaute on integroitu Peppi-järjestelmään ja linkit niihin opintojaksoihin, joihin palautetta voi käydä antamassa, näkyvät opiskelijan työpöydällä.

Opintojakson suorittaneena opiskelijan arvio opintojakson toteutuksen laadusta on opettajalle tärkeä!

Kysymykset ovat seuraavat:

 • Asteikkokysymyksiä (asteikko 1-7)
  • Opintojakson osaamistavoitteet olivat selkeät
  • Opetuksessa käytetyt työskentelytavat tukivat oppimistani
  • Oma osallistumiseni opintojaksolla oli aktiivista
  • Opintojakson työmäärä oli sopiva (tarkenna tarvittaessa avoimessa vastauksessa)
  • Opintojaksolla oli vahva yhteys työelämään
  • Avoimet
   • Mitkä asiat toimivat opintojaksolla erityisen hyvin?
   • Miten opintojaksoa voisi kehittää?

   • Opintojakso oli erittäin hyvä ja voin suositella sitä muillekin (1-7)
   • 1= täysin eri mieltä …..   7= täysin samaa mieltä

Palauteajan päätyttyä opettaja antaa vastapalautteen ja opiskelija näkee koko ryhmän asteikkokysymyksiin annetun palautteen, jos on itse vastannut kysymyksiin.

Tarkemman ohjeet palautteen antamiseen löytyvät:

PDF-ohje opiskelijalle

Video-muodossa olevat ohjeistot:

Ohje opiskelijoille

Ohje opettajille

 

Opiskelijatutka

Vuosittain opiskelijoille lähetetään kysely, jolla pyydämme palautetta opintojen etenemisestä. Kyselylomakkeita on neljä: ensimmäistä, toista, kolmatta ja neljättä vuotta opiskeleville on omat kysymyksensä, jotka keskittyvät kuhunkin opintojen vaiheeseen. Saadut palautteet koostetaan raportiksi ja raportit käsitellään laatutyöryhmässä ja johtoryhmässä sekä lähetetään tiedoksi koulutusaloille ja tukipalveluille. Palautteiden perusteella päätetään toimenpiteistä opetuksen ja palveluiden kehittämiseksi. Toimenpidesuunnitelma käsitellään vuosittain järjestettävässä opiskelijoiden ja johtoryhmän infotilaisuudessa.

 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

VAMKissa opiskelijan valmistumisprosessi käynnistyy täyttämällä valtakunnallinen Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP) VALO-palvelussa. Tällä 101 kysymystä sisältävä kyselyllä kartoitetaan koko ammattikorkeakouluopintojen aikaisia kokemuksia. Kerättävä palaute on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen kehittämistä ja kehittämisen tietopohjaa. Lisäksi tulokset vaikuttavat valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen koulutuksen ohjaukseen ja rahoitukseen, joten kyselyn täyttävät kaikki Suomen ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

AVOP–kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry. Kyselyn tuloksista johdettuja tilastoraportteja on avoimesti saatavilla opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

AVOP-tulokset Vipusessa vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx