Akkujen uusiokäyttö

Vipuvoimaaeu 2014 2020Eakr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Akkujen uusiokäyttöliiketoiminnan kehittäminen Pohjanmaalla

Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 30.6.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Novia, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi

Rahoitus: EAKR

Kokonaisbudjetti: 54 250 €

Hankekoodi: A78817

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Liikenteen sähköistyessä (hybridi- ja täyssähkökulkuneuvot) litiumioniakkujen määrä lisääntyy merkittävästi. Kiinteästi asennettuja pienempiä sähkövarastoja voi olla kulutuspisteessä ja suurempia sähkövarastoja alue- tai jakeluverkkoon kytkettyinä. Uusiutuvien energialähteiden yleistyessä kiinteästi asennettujen akkuvarastojen tarve tulee kasvamaan merkittävästi; pienet akkuvarastot esimerkiksi omakotitalojen aurinkosähköratkaisujen yhteydessä ja suuret akkuvarastot tuulipuistojen yhteydessä sekä suuret laivojen akut. Yhteistä sähkökulkuneuvoille sekä sähkövarastoille on litiumioni akkuteknologian hyödyntäminen. Käytetty litiumioniakusto nähdään usein erityisesti ympäristönäkökulmasta ongelmallisena, mutta näiden uusiokäyttö voi tarjota merkittävän liiketoimintapotentiaalin Pohjanmaan maakunnassa

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää litiumioniakkujen uusiokäyttöä maakunnassa sekä hankkia tähän liittyvää osaamista paikallisille korkeakouluille, mikä tukee puolestaan GigaVaasa-hanketta.Hanke lisää tietoisuutta, kasvattaa akkujen uusiokäytön konw howta ja tukee kestävää kehitystä ja sitä kautta hanke tukee GigaVaasa hanketta. GigaVaasahanke on luonut maailmanluokan toimintaympäristön energiateknologia-alan yrityksille. GigaVaasa-tehdasalue on ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja koko Euroopassa. Hanke pyrkii tukemaan ja aktivoimaan paikallisia yrityksiä akkujen kiertotaloudessa ja uusiokäytössä. Hankkeessa kartoitetaan aluksi akkujen uusiokäytön ja kierrätyksen nykytilanne maakunnassa sekä luodaan arvio näihin liittyvästä tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalista. Hanke on luonteeltaan teknistaloudellinen ja hankkeen tavoitteena on myös tarkastella akkujen testausta ja uusiokäyttöä tekniseltä kannalta. Hankkeen liiketoiminnallisen osuuden tavoite on tukea kehitystä, että paikalliset yritykset saavat mahdollisimman suuren hyödyn kulkuvälineiden sekä sähkövarastojen akkujen liiketoimintapotentiaalista. Ilman paikallisia toimijoita litiumioniakkujen uusikäytön liiketoimintapotentiaali valuu pois maakunnasta. Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on myös akkujen uusiokäyttöön liittyvän teknologian ja toimintamallien vientimahdollisuuksien tukeminen.

Tulokset

Hankkeen loppuessa akkujen uusiokäytön nykytilaa ja tulevaa potentiaalia maakunnassa on kartoitettu ja kehitetty. Myös potentiaalisia kaupallisia sekä teknologiaan liittyviä toimijoita on kartoitettu. Akkujen uusiokäytöstä on tehty kustannusanalyysit ja kannattavuuslaskelmat, joiden perusteella on luotu liiketoimintamalliehdotus. Hankkeessa laaditaan alustava tiekartta uusiokäytettyjen akkujen liiketoimintaan maakunnassa. Maakuntaan on muodostettu yritysyhteistyöverkosto. On laadittu työohje uusiokäytettävien akkujen turvallisesta käsittelystä ja muuntamisesta uuteen käyttöön, jota esimerkiksi paikalliset yritykset voivat hyödyntää. Hankkeessa kerätyt tiedot ja osaaminen on levitetty mm. raporteissa ja seminaareissa. Paikalliset yritykset ja korkeakoulut hyödyntävät hankkeen tuloksia hankkeen päättymisen jälkeen.

Vamk logo

Vaasan yliopisto logo

Ådo akademi

Novia vari