Hajautettu biokaasun tuotanto Lapissa

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Hajautettu biokaasun tuotanto Lapissa

Hankkeen kesto: 1.4.2024 - 30.11.2025

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Lapin ammattikorkeakoulu

Rahoitus: ESR+, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (Lapeco), Inergia Lämpö Oy

Kokonaisbudjetti: 159 760 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Johanna Nysten, Lehtori (Tekniikka)

, johanna.nysten@vamk.fi

Alusta:  Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hanke ”Hajautettu biokaasun tuotanto Lapissa” keskittyy innovatiivisten ja hajautettujen biokaasuntuotantomenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen Lapin alueella. Hankkeen lähtökohtana on maailmanlaajuinen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön pyrkiminen, mikä on muuttanut monet aiemmin kannattamattomat investoinnit houkutteleviksi ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisiksi. Tämä projekti hyödyntää uusinta teknologiaa ja innovaatioita, jotka mahdollistavat hajautettujen energiantuotantomuotojen käytön kannattavasti ja tehokkaasti.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on selvittää ja kehittää teknologisia ja taloudellisia edellytyksiä sekä ratkaisuja hajautetun biokaasuntuotannon ekosysteemin luomiseksi Lappiin. Tämä ekosysteemi kattaa Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Kemijärven kunnat. Hanke hyödyntää aiempien tutkimus- ja kehityshankkeiden, kuten Lapin liiton hallinnoiman EAKR-rahoitteisen ”Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta” -hankkeen tuloksia. Myös ProAgria Lapin ja Luken toteuttama ”Vihreän talouden hajautetun ja kestävän toimintamallin määrittely ja pilotointi” sekä Vaasan yliopiston ym. Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston rahoittama ”Energiaomavarainen seutu” -hanke ovat olleet merkittäviä taustatekijöitä.

Hankkeen erityispiirteenä on sen laajempi maantieteellinen kattavuus ja monipuolisuus. Se sisältää biometaaninielun nesteytyslaitoksen, poltettavien jätteiden seospolttolaitoksen sekä hiilidioksidin talteenoton ja synteettisen metaanin tuotannon. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda monistettavissa oleva malli, jota voidaan soveltaa myös muilla alueilla.

Tulokset

Hankkeen konkreettiset tulokset tulevat osoittamaan hajautetun biokaasuntuotannon potentiaalin Lapissa ja tarjoavat selkeitä teknologisia ja taloudellisia ratkaisuja sen toteuttamiseksi. Tämä parantaa alueen energiaomavaraisuutta, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistää kestävää kehitystä sekä kiertotaloutta. Lopulta hanke edistää Lapin alueen taloudellista ja ekologista kestävyyttä, luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja

Vamk logo

Lapinamk rgb