Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi 202X

Vaasan kaupunki logoPohjanmaan liittoFi euroopan unionin osarahoittama pantone

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi 202X - IoT-alustan luominen: reaaliaikainen seuranta, testaus ja kehitys

Hankkeen kesto: 11.9.2023 - 28.2.2025

Päätoteuttaja: Novia

Hankepartnerit: VAMK, Novia, Åbo Akademi, Vaasan yliopisto

Rahoitus: EAKR/Ekosysteemisopimus

Kokonaisbudjetti: 94 499 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Thomas Vikström, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 330, thomas.vikstrom@vamk.fi

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Vaasan kaupungin strategiassa on keskeiseksi tavoitteeksi nostettu hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoden 2029 loppuun mennessä (Hiilineutraali Vaasa 202X). Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kaupungilta aktiivisuutta ja määrätietoisia toimenpiteitä. Ilmastotavoitteet tulee ottaa huomioon kaupungin jokapäiväisessä toiminnassa ja projekteissa sekä uusien teknologioiden ja ratkaisuiden pilotoinneissa, testaamisessa ja kehitystyössä. Yhteistyöllä paikallisten toimijoiden (yritykset, palveluiden tuottaja, oppilaitokset, asukkaat) kanssa on oleellinen merkitys edellä mainitun kehityksen kestävyydelle.

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata ja todentaa ilmastotoimenpiteiden tarvetta sekä vaikuttavuutta. Tietoa tarvitaan mm. toimenpiteiden suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Hanke edistää kaupungin ja korkeakoulujen hyvää yhteistyötä. Datan nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä tavoitellaan tuloksena päästövähennysten lisäksi, kustannustehokkuutta ja uusia innovaatioita. Hankkeeseen liittyy tiiviisti Vaasan kaupungin erillinen investointihanke, jolla hankitaan mm. IoT-alusta, reunalaskentalaite sekä erilaisia sensoreita.

Tavoitteet

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata ja todentaa ilmastotoimenpiteiden tarvetta sekä vaikuttavuutta. Tietoa tarvitaan mm. toimenpiteiden suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Lisäksi hanke edistää kaupungin ja korkeakoulujen hyvää yhteistyötä. Datan nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä tavoitellaan tuloksena päästövähennysten lisäksi, kustannustehokkuutta ja uusia innovaatioita.

Hanke toteuttaa ja vahvistaa Vaasan kaupungin toimintasuunnitelmaa (Hiilineutraali Vaasa 202x) kohti hiilineutraaliuutta. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen liikenteestä, ilmastosta, energiatuotannosta ja -kulutuksesta sekä erilaisista älykkäistä energiaratkaisuista ja sovelluksista. Hankkeessa kerätään kaupunkidataa tutkimus- ja kehitystarpeisiin sekä päätöksentekoa ja kaupunkisuunnittelutyötä tukemaan. Uutta teknologiaa ja toimintamalleja pilotoidaan hankkeessa ennen käytön vakiintumista.

Hankkeessa tavoitellaan dynaamista ja osallistavaa T&K-toimintaa ilmastotavoitteiden ympärillä sekä yritysten ja kaupunkilaisten kesken. Yhteistyötä pyritään tekemään myös muiden kaupunkien kanssa Suomessa ja Pohjoismaissa datan käsittelyä koskien. Projektin toteutuksesta ja tuloksista kertyneestä tiedosta tiedotetaan ja kokemuksia jaetaan ulospäin (replication) sekä pyritään innostamaan pilotin kaltaiseen toimintaan – knowledge sharing & lessons learned -toiminta.

Tulokset

Hankkeessa toteutettavat pilotit antavat vahvistusta ja varmuutta data-alustan toimivuudesta ja edellytyksistä, sekä miten sinne kerättyä dataa esim. liikenteestä, ilmastosta ja energiatehokkuudesta voidaan mahdollisimman tehokkaasti analysoida, hyödyntää ja esittää (erilaiset kohderyhmä dashboard-näkymät). Hanke vahvistaa kaupungin laajuisen IoT-dataalustan kehittämisen tarpeen ja tuo selvyyttä mahdollisista käyttötarpeista ja hyödyistä sekä kustannuksista. Hankkeen pilotit tarjoavat testialustan ja ensiaskeleen monen kaupungin vähähiilisyystavoitteiden kannalta tärkeän osa-alueen mittaamisen suhteen: liikenne ja liikenteen solmukohdat, ilmasto ja päästöt, energiatehokkuus, tietoliikenne jne.

Pitkällä aikavälillä data-alustalla on oleellinen merkitys kaupungin hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa sekä liikenteen, energiatehokkuuden, älykkään energia- ja liikenneteknologian (uusiutuvat energialähteet, älykotiteknologia, latausinfrastruktuuri ja -teknologia), kuluttajien energiakäyttäytymisen sekä palveluiden kehittämisen suhteen.

Vamk logo

Yrkeshögskolan novia logo.svg

Vaasan kaupunki logo

Vaasan yliopisto logo

Ådo akademi