Markkinoinnin perusteet

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat muun muassa

  • toteuttaa luovasti ja tuloksellisesti asiakassuhdemarkkinointia yrityksissä ja yhteisöissä sekä
  • laatia toimivan liikeidean ja toteuttaa sitä markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyväksikäyttäen.

Sisältö

  • Asiakassuuntaisen markkinoinnin lähtökohdat, sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö
  • Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen
  • Segmentointi, markkinoinnin kannattavuus sekä liikeidean laatiminen 
  • Tuote-, hinta- ja saatavuuspäätökset. 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Luennot, pienryhmä- ja harjoitustyöt, projektityö sekä posteritentti

Opiskelumateriaali

Arviointi

Tentti: 
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa  
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat 
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät 
 
Tehtävät: 
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet  
– arvioida käyttämiään tiedonlähteitä 
– käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja 
– perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja 
– käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä 
– tunnistaa alan kehittämistarpeita 
 
3: tiedonhaun perusteet 
– rajata tiedon tarpeen 
– käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä  
– ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi) 
– käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä 
– löytää ongelman keskeiset osat 
– hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet 
 
1: tunnistaa tiedon tarpeen 
– ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä  
– erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan  
– tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi) 
– hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön  
– käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti 
– suhtautua kehittämiseen myönteisesti 

Aikataulu ja paikka

Työmäärä yhteensä 135 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua 45 h ja itsenäistä opiskelua 90. Oman oppimisen arviointi 1 h.

Lisätiedot

Heidi Skjäl

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

heidi.skjal@vamk.fi | +358 207 663 616

 

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet