Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, tekniikan ala

Rgb check väri

Hyödyt

 • Koulutuksen aikana kehität taitoja, joita tarvitset korkeakouluopinnoissa ja korkeakoulujen valintakokeissa, kuten suomen kielen taitoasi, vuorovaikutus- ja viestintäosaamistasi, opiskelu- ja digitaitojasi sekä matematiikan ja fysiikan osaamistasi.
 • Suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osittain, jos haet ja tulet myöhemmin hyväksytyksi tutkintokoulutukseen. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat hakevansa korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi tulevaisuudessa.
 • Hakijalla tulee olla  ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai muu vastaava toisen asteen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin sekä riittävä kielitaito opiskella suomeksi.

Osaamistavoitteet ja sisältö

Koulutus koostuu yleisistä opinnoista (10 op) sekä tekniikan alakohtaisista opinnoista (20 op). Tutustu tarkemmin opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja sisältöihin alla olevista valikoista.

Yleiset opinnot 10 op

Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet suomalaisen korkeakoulujärjestelmän, VAMKin opiskeluympäristönä ja osaat laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
 • osaat käyttää verkko-opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja ohjelmia
  osaat hakea tietoa eri lähteistä ja käyttää erilaisia hakutekniikoita
 • ymmärrät tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelusi kannalta sekä osaat vaikuttaa omaan tietoturvaasi tekemiesi valintojen kautta
 • osaat tuottaa tekstiä, kuvia, taulukoita, graafeja, diaesityksiä ja videoita sekä siirtää tietoja ohjelmasta toiseen.

Sisältö

1. Johdanto korkeakouluopintoihin

 • Suomalainen korkeakoulujärjestelmä pähkinänkuoressa
 • VAMKin tutkinto-ohjelmat ja opetussuunnitelmat sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
 • VAMK opiskeluympäristönä sekä opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut
  Opiskelijayhdistykset ja -järjestöt

2. Opiskelu verkossa

 • VAMKin IT-palvelut ja käyttösäännöt
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Palvelujen etäkäyttö: eduVPN, Remote Desktop Gateway
 • Opintojen suunnittelu ja hallinta: Peppi-Pakki
 • Sähköposti ja kalenteri: Microsoft Office 365 webmail (Outlook)
 • Videoviestintä: Zoom, Microsoft Teams
 • Tallennus ja tiedonsiirto: OneDrive, U-asema, Funet FileSender
 • Verkko-oppimisympäristö: Moodle
 • Tenttiminen verkossa: Exam

3. Tiedonhankinta

 • Hakusanat ja asiasanasto
 • Tiedonhaun tekniikat
 • Tiedonhaun toteutus
 • Kirjastopalvelut VAMKissa
 • Tiedon käyttö ja arviointi

4. Tietoturva ja tietosuoja

 • Tietoturvan periaatteet
 • Yksilön tietosuoja
 • Suojautuminen uhkatekijöiltä

5. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen

 • Yleisimmät tiedon esittämistyypit
 • Tekstinkäsittely (Word)
 • Taulukkolaskenta (Excel)
 • Diaesitykset (PowerPoint)
 • Tiedonsiirto ohjelmien välillä
 • Videot
Suomen kieli ja kulttuuri 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • saat yleiskuvan suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta 
 • tunnet verbaalin ja non-verbaalin viestinnän keinot sekä suomalaisen viestintäkulttuurin ominaispiirteet 
 • osaat käyttää monenlaisia kielioppirakenteita ja laajennat suomen kielen sanastoasi  
 • tiedät, miten syventää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen sanastoa ja suullista osaamista 
 • kieliopintojen taitotaso on B1. 

Sisältö

Opintojakson aikana 

 • tutustutaan syvemmin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etsitään tietoa itseä kiinnostavista asioista 
 • perehdytään suomalaiseen viestintäkulttuuriin sekä verbaalin ja nonverbaalin viestinnän piirteisiin 
 • vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa kielellistä ilmaisua sekä rakenteiden ja sanaston monipuolista ja tilanteen mukaista käyttöä 
 • harjoitellaan erilaisia ryhmäviestintätilanteita sekä oman puheenvuoron kytkemistä keskusteluun 
 • valmistellaan ja pidetään suullinen esitys sekä harjoitellaan palautteen antamista ja kirjallista raportointia. 

Alakohtaiset opinnot 20 op

Tekniikan alan suomen kieli ja viestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • tiedät perusasioita tekniikan alasta Suomessa 
 • syvennät tekniikan alan käsitteiden tuntemusta ja suomen kielen taitoja niin, että pystyt osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen tekniikan alan
  korkeakouluopinnoissa 
 • osaat hakea tietoa sekä tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä
  alaan liittyvistä aiheista 
 • tiedät valintamenettelyn alan tutkinto-opintoihin 
 • osaat kertoa omasta osaamisestasi. 
 • kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2. 

Sisältö

Opintojaksolla  

 • tutustutaan tekniikan alaan osana suomalaista yhteiskuntaa 
 • vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa 
 • laajennetaan tekniikan alan tekstilajien tuntemusta 
 • kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan esiintymistaitoja 
 • kehitetään lähdekriittisyyttä ja argumentointitaitoa  
 • opitaan analysoimaan, yhdistämään ja tiivistämään tietoa eri lähteistä. 
Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa tekniikan alan (konetekniikka, tietotekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, rakennustekniikka) kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa 
 • kartutat omaa englannin kielen osaamistasoa ja pystyt hyödyntämään alan korkeakouluopinnoissa englanninkielistä lähdemateriaalia. 

Sisältö

Opintojaksolla  

 • kerrataan englannin perusrakenteita, harjoitellaan tekniikan alan suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita ja lisätään opiskelijoiden rohkeutta käyttää englannin kieltä 
 • opetellaan puhumaan ymmärrettävästi ja selkeästi erilaisissa suullisissa tilanteissa ja kirjoittamaan johdonmukaisesti ja selkeästi muotoiltuja alalle tyypillisiä tekstejä.  

Keskeistä on selkeän, johdonmukaisen ja helppolukuisen tekstin tuottaminen tekstilajista riippumatta. Kaikissa opintojakson suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa käytetään eri tekniikan alojen (energia- ja ympäristötekniikka, sähkötekniikka) teemoja, kuten alan käsitteet ja erilaiset työelämän tilanteet. Lisäksi kehitetään vieraan kielen opiskelutekniikoita (esim. opiskelijan valitseman tekniikan ammattialan tekstien lukeminen ja sanaston opiskelu). 

Tekniikan alan matematiikan valmentavat opinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi  

 • suoriudut desimaali- ja murtolukujen peruslaskutoimituksista 
 • osaat ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön sekä geometriaan ja trigonometriaan liittyvät perustyyppiset tehtävät 
 • osaat ratkaista sanallisia ja numeerisia matemaattisia ongelmia ja yhtälöitä. 

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi seuraavia aiheita: 

 • laskujärjestys, sulkujen sisään kertominen 
 • murtolukujen yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku 
 • negatiivisten lukujen käsittely 
 • prosenttilaskenta, promille 
 • ensimmäisen asteen yhtälö 
 • toisen asteen yhtälö 
 • geometrian perusteet 
 • trigonometrian perusteet 
 • funktio ja sen derivaatta 
Tekniikan alan fysiikan valmentavat opinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • opit liikeoppiin liittyvät suureet ja niiden SI-yksiköt
 • tunnet liikettä kuvaavat liikeyhtälöt ja osaat ratkaista 1- ja 2-ulotteiseen liikkeeseen liittyviä yksinkertaisia tehtäviä
 • opit voimaopin perussuureet ja niiden SI-yksiköt
 • tunnet Newtonin I, II ja III lain ja osaat soveltaa osaamistasi voimaopin perustehtävien ratkaisemiseen
 • opit tasavirtapiireihin liittyvät perussuureet ja niiden SI-yksiköt
 • osaat ratkaista Ohmin lakiin ja sähkötehoon liittyviä yksinkertaisia tehtäviä

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi seuraavia aiheita: 

 • suureet ja yksiköt, yksikkömuunnokset 
 • 1-ulotteinen liike, kuvaajat 
 • vino heittoliike 
 • Newtonin lait 
 • sähköopin perussuureet ja yksiköt 
 • Ohmin laki 
 • sähköteho ja hyötysuhde

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Keväällä 2023 alkavat koulutukset toteutetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään erilaisia verkkotyövälineitä, kuten verkko-oppimisympäristö Moodlea ja Zoomia / Teamsiä. Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuulokemikrofonin, jotta voit osallistua verkko-opetukseen. 
 • Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät opetustunteja verkossa opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. 

Arviointi

Hyväksytty / hylätty. Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja pakollinen osa opintojen hyväksytyksi tulemista.

Aikataulu ja paikka

Koulutus toteutetaan 1.3.-30.11.2023 aikavälillä. Opetustunnit pidetään arkisin päiväaikaan verkossa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua eli sinun tulee varata niihin riittävästi aikaa. Koulutuksen laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa noin 810 tunnin työskentelyä.

Koulutuksen opintojaksot jakautuvat 2023 keväälle ja syksylle alla olevan mukaisesti:

Maval (2)

Lisätiedot

Seppo Mäkinen

Koulutuspäällikkö

Tekniikka | Tietotekniikka

seppo.makinen@vamk.fi | +358 207 663 388

Riitta Niemelä

Koulutuspäällikkö

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

riitta.niemela@vamk.fi | +358 207 663 392

Hakuohjeet

1. Hakukelpoisuus

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on riittävä valmius opiskella suomen kielellä (B1 tasoa) ja korkeakoulukelpoisuus. Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on 

 • suomalainen ylioppilastutkinto, 
 • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto, 
 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai ulkomainen korkeakoulututkinto. 

2. Koulutukseen hakeutuminen

 • Hakuaika koulutukseen on 9.1.2023 klo 08:00 – 6.2.2023 klo 15:00. Täytä hakulomake Opintopolussa määräaikaan mennessä. 
 • Lisää hakulomakkeelle viimeistään 9.2.2023 klo 15:00 mennessä kopio tutkintotodistuksestasi (pdf), sekä lyhyt noin 1-2 min. pituinen videoesittely (mp4) itsestäsi ja max. 2000 merkin pituinen motivaatiokirje. Kerro videolla ja motivaatiokirjeessä kuka olet ja miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta. Kerro myös, millaisia jatkokoulutussuunnitelmia sinulla on ja millaisiin työtehtäviin toivoisit työllistyväsi tulevaisuudessa. Videon voit kuvata esimerkiksi videokameralla, puhelimella tai tietokoneella. 

3. Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Valinta tehdään hakulomakkeen ja esittelyvideon perusteella. 
 • Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse helmikuun 2023 aikana
 • Koulutuspaikka on otettava vastaan 24.2.2023 mennessä. Ilmoitus koulutuspaikan vastaanottamisesta on sitova! Koulutuspaikka vapautuu toiselle opiskelijalle, mikäli sitä ei ole vastaanotettu määräpäivään mennessä. 
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut suorituksistaan tai koulutuksestaan virheellisiä tietoja. 

4. Opintojen hinta ja tukimahdollisuudet

 • Koulutus on opiskelijalle maksuton (0 €). 
 • Opintotuki: Maahanmuuttajille suunnattu kouluopintoihin valmentava koulutus voi oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa opintotuesta saat KELAsta. 
 • Työttömyysetuudella opiskelu: Jos olet työtön, varmista ennen koulutukseen hakeutumista ja opiskelupaikan vastaan ottamista TE-palveluista, sopiiko koulutus sinulle. Lisätietoa mahdollisesta työttömyysetuudella opiskelusta saat TE-palveluista.

  Hae koulutukseen Opintopolussa