Laatutyö luo pohjaa onnistumisille

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee laadunvarmistusjärjestelmän, laadunhallinnan ja organisaatiokulttuurin pääperiaatteet Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Laatutyön pääperiaatteet ovat:

 • Toiminta rakentuu ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lähtökohtiin.
 • Toimintaa ohjaa ammattikorkeakoulun strategia, visio, missio ja arvot, jotka ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt.
 • Koko henkilöstö on sitoutettu ja sitoutunut laatutyön toteuttamiseen.
 • Laatutyö vahvistaa ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraatiota (opetus, tutkimus ja aluekehitys).
Web vamk helmikuu2018 c2 52

Tunnustettua laatutyötä

Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät kansalliset ja eurooppalaiset koreakoulujen laadunvarmistuksen kriteerit. Tästä osoituksena Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on keväällä 2021 toteuttamansa auditoinnin perusteella myöntänyt VAMKille laatuleiman kuudeksi vuodeksi. Ulkopuolisen auditoinnin tarkoitus on paitsi arvioida korkeakoulun toimintaa ja laatutyötä myös tunnistaa korkeakoulun vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet, joita voidaan hyödyntää tulevassa kehittämistyössä.

Karvin raportti VAMKin arvioinnista 2021

Auditoinnin tulokset 2021

 

Laatujärjestelmä

Rehtori vastaa laatujärjestelmästä. Jokainen yhteisön jäsen vastaa omien tehtäviensä mukaisesti omiin tehtäviinsä liittyvistä laadunhallinnan vastuista.  Laatujärjestelmämme on kokonaisuus, joka on kuvattu Intrassamme. Intranettiin on koottu toimintaohjeet, menettelytavat ja prosessit sekä järjestelmät, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen, johtamisen ja esimiestyön sekä kehittämistoiminnan laatua.

Laatutyön perustana on toimiva laatuprosessi

Laadunhallinnan keskeinen sisältö on kaikkien VAMKilaisten käytössä sähköisenä toimintakäsikirjana, jossa tavoitteet, toiminnot ja toimijat sekä heidän vastuunsa ovat konkreettisesti ja selkeästi määriteltyinä. Toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset ja palautejärjestelmät sekä määräajoin tehtävät itsearvioinnit kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen. Laadunhallinnan avulla kehitetään ammatillisen korkeakoulutuksen laatua. Laadunhallinta on toimintojen johtamista, suunnittelua, arviointia ja jatkuvaa parantamista laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

Vamk laatukuvio

Suunnittele

 • OKM-sopimus
 • Strategia
 • Visio, missio, arvot
 • Työelämän tarpeet
 • Toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • Opetussuunnitelmat
 • Jatkuva oppiminen

Toteuta

 • Johtoryhmän ja yksiköiden päätökset
 • Päivittäinen toiminta
 • Prosessikuvaukset ja toimintaohjeet
 • Strategia osaksi arkea

Seuraa ja arvioi

 • Palautejärjestelmät
 • Tunnusluvut
 • Katselmukset
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön kehityskeskustelut
 • Avoimet keskustelutilaisuudet
 • Työelämäkumppanien tapaamiset ja palaute
 • Arvioinnit ja auditoinnit

Kehitä

 • Strategiset kehittämishankkeet
 • Toiminnan kehittäminen
 • Korjaavat toimenpiteet
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Työntekemisen edellytykset

Tutustu

Laatuleima auditoinnista; työelämälähtöisyys keräsi kiitosta

Laatuleima auditoinnista; työelämälähtöisyys keräsi kiitosta

Karvin puolueettoman arvion mukaan VAMKin vahvuuksia ovat tiivis työelämäyhteistyö, työelämälähtöinen koulutus sekä osallistava toimintakulttuuri.