Testituote- luo kopio toiminnosta

Opintojaksolla muodostetaan kokonaiskuva tuulivoimahankkeen suunnittelun eri vaiheista ja keskeisistä sisällöistä. Käsiteltäviä teemoja ovat tuulivoimatekniikan perusteet, hankesuunnittelun vaiheet, kaavoitus ja luvat, tuulivoiman ympäristövaikutukset sekä hankesuunnittelun sidosryhmät. Osana opintojaksoa opiskelija perehtyy valitsemaansa tuulivoimahankkeeseen ja hankkii tästä tietoa itsenäisesti. Opiskelijat osoittavat perehtyneisyytensä laatimalla kurssiportfolion.

Opintojakso muuttuu 1.1.2024 maksulliseksi, joten ilmoittaudu nopeasti!

Selkeys

Hyödyt

Koulutuksen suoritettuasi tunnet tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessin vaiheet ja sisällöt sekä keskeiset toimijat ja sidosryhmät.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. Edellytyksenä on valmius verkko-opintojen suorittamiseen ja kyky ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi tunnet

  • tuulivoimalan pääkomponentit ja toimintaperiaatteen ja sekä tuulivoiman rakentamisen ja toiminnan keskeisiä ympäristövaikutuksia
  • lupamenettelyn ja suunnitteluprosessin vaiheet, sekä keskeiset toimijat ja roolit
  • tuulivoiman kannalta maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset käsitteet sekä alaa koskevat suunnitteluohjeet.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
  • Luentotallenteet ja tehtävänannot sekä kurssista koottava henkilökohtainen portfolio. Opettajan ja vertaisten tuki yhteisellä foorumilla.

Opiskelumateriaali

  • Ympäristöministeriö 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016. Ympäristöhallinnon ohjeita 5 / 2016. Helsinki: Ympäristöministeriö.
  • Muu opettajan osoittama materiaali.

Arviointi

Hyväksytty / hylätty. Perehtyneisyys osoitetaan henkilökohtaisella portfoliolla ja sen palautus on edellytys opintojakson hyväksynnälle.

Aikataulu ja paikka

  • Ajasta paikasta riippumaton itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.
  • Opintojakson yhteinen aloitusinfo Zoomissa 2.11.2023 klo 14.00–15.30. Infotilaisuuden tallenne tulee myös jälkikäteen saataville.
  • Kurssin aikana järjestetään lisäksi verkko-ohjausta, josta ilmoitetaan oppimisympäristössä.

Lisätietoja opintojaksosta:

Toni Lustila

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

toni.lustila@vamk.fi | +358 207 663 337

 

SOTE Avoin AMK Tuotekorttipohja

4 op
500 osallistujaa

Tuotetta ei ole varastossa eikä myytävänä.