Ympäristövaikutusten arviointi

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

Tällä opintojaksolla opit ympäristövaikutusarvioinnin lainsäädäntöä ja sisältövaatimuksia sekä tutustut arviointiprosessin eri vaiheisiin.

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Opintojakso soveltuu ympäritötekniikan opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua:

 • Opiskelija ymmärtää ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteet eri ympäristömenettelyissä (YVA, lupaprosessi, kaavoitus)
 • Opiskelija ymmärtää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA:n) periaatteet sekä osapuolten roolit, tehtävät ja vastuut
 • Opiskelija hallitsee vaikutusarvioinnin lainsäädännön, sisältövaatimukset sekä arviointiprosessin eri vaiheet
 • Opiskelija on perehtynyt ympäristöselvitysmenetelmiin
 • Opiskelija on perehtynyt vaikutusarviointien laadun arviointiin sekä ymmärtää ympäristömenettelyjen keskinäiset suhteet vaikutusten arvioinnissa

Sisältö

 • Ympäristömenettelyt (lupaprosessi, kaavoitus, YVA) ja niihin liittyvä ympäristövaikutusten arviointi
 • Erityisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA:n) käytänteet
 • Hankkeiden sekä suunnitelmien ja ohjelmien arviointimenettely, sisältö ja toteutus
 • Ympäristövaikutusten arvioinnin sisällöt ja arvottaminen
 • Menettelyn laadunarviointi, vaikutus lupamenettelyyn ja seuranta

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkkokurssi: itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät sekä harjoitustyö itse valitusta YVA-menettelyn läpikäyneestä hankkeesta. 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-oppimisalustalla.

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5).

Aikataulu ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi Moodle-oppimisalustalla aikavälillä 5.6.–6.8.2023.

Ympäristövaikutusten arviointi

75,00 

5 op
40 osallistujaa