Tulevaisuuden sähköverkot

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Tulevaisuuden sähköverkot -täydennyskoulutus

Hankkeen kesto: 1.2.2021 - 31.3.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 139 984 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Marko Iskala, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 333, marko.iskala@vamk.fi

Hankekoodi: OKM/267/522/2020

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hiilineutraalia yhteiskuntaa tavoitellessa sähkön tuotannon, siirron ja jakelun teknologiat ja prosessit uusiutuvat. Hallitus on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian osuutta, verkoissa siirrytään fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, älykkyys kasvaa ja käyttöön otetaan energianvarastointitekniikoita ja energiansiirtoa molempiin suuntiin. Energiatuotannon siirtyessä fossiilisista lähteistä uusiutuviin hajautettuihin energialähteisiin verkon luotettavuus heikkenee ilman investointeja älykkäisiin ratkaisuihin ja energiavarastoihin. Suomi pystyy tarjoamaan valmiita ratkaisuja hajautetuissa energiaympäristöissä maailmanlaajuisesti osaamisen ollessa riittävää. Suomalaisyritysten tarjoamien älykkäiden ratkaisujen hyödyntäminen vähentää energian ja materiaalin käyttöä ja siten maailmanlaajuisesti hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin Suomen on osuus maailman päästöistä. Suomen on mahdollista ja tarpeellista profiloitua sähköverkkoteknologiassa sekä johtajana että viejänä.

Tavoitteet

VAMK on keskeinen toimija teollisuuden osaamisen luomisessa Pohjanmaalla. Alueen teollisuus on tarjonnut hyvän pohjan työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle. Hankkeen tarkoituksena on koota VAMKin sähköverkko- ja energiaosaaminen 15 opintopisteen koulutuskokonaisuudeksi ja tarjota sitä valtakunnallisesti yritysten työntekijöiden ja työttömien osaamisen vahvistamiseksi. Koulutus pidetään suomen ja englannin kielellä. Tämä mahdollistaa myös työttömien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutuksen ja siten parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Koulutus toteutetaan verkossa monimuoto-opetuksena. VAMKin tavoitteena on kehittää jatkuvan oppimisen polkuja, jotka tukevat teollisuuden uudistumista ja kestävää kehitystä. Hanke on merkittävä toimenpide täydennyskoulutuksen ja avoimen korkeakoulutuksen kehittämisessä. Koulutus luo uutta osaamista ja mahdollistaa osallistumisen kaikkialla. Osaamistarve kehittyy nopeasti, minkä vuoksi myös vanhoihin tutkintoihin tarvitaan täydennystä.

Tulokset

Lopputuloksena syntyy sekä suomen- että englanninkieliset opintojaksot etäopiskeluun. Koulutusmateriaalit sisältävät harjoitukset, tehtävät ja kokeet. Vaasan ammattikorkeakoulu toteuttaa tällä hetkellä Tulevaisuuden sähköverkot -koulutuskokonaisuutta sivuavia luentoja ripoteltuna moneen eri luentokokonaisuuteen. Tässä hankkeessa kursseja laajennetaan ja keskitetään 5 opintopisteen kokonaisuuksiksi. Kurssien sisältöjä kehitetään siten, että ne muodostavat itsenäisen kokonaisuuden ja että ne voidaan tarjota tekniikan opiskelijoiden täydennyskoulutuksena sekä avoimena koulutuksena tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan monialainen täydennyskoulutuskokonaisuus, joka vahvistaa teollisuuden osaamista ja uudistumista kestävässä kehityksessä. Hankkeessa myös edistetään insinöörien työllistymistä vahvistamalla osaamista energian varastoinnin ja mikroverkkojen ja hybridituotannon sekä hybridiverkkojen kehittämisessä ja rakentamisessa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on sekä osaamista että paremmat mahdollisuudet työllistyä sekä asiantuntija- että projektinhallintatehtäviin sähköteknisessä teollisuudessa.

Vamk logo