ROBOCOAST EDIH

Vipuvoimaaeu 2014 2020Eakr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: ROBOCOAST

Hankkeen kesto: 1.10.2022 - 30.9.2025

Päätoteuttaja: Porin Bridgetech

Hankepartnerit: VAMK, Vaasan yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, JAMK, Lapin AMK, OAMK, Centria, XAMK, Novia, Turku AMK, SAMK, Porin yliopistokeskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Tampereen yliopisto

Rahoitus: EAKR

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Sami Elomaa, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 371, sami.elomaa@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: https://robocoast.eu/

Alusta: Smart Industry

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

ROBOCOAST EDIH on suomalainen voittoa tavoittelematon konsortio, joka on kasvanut DIH:ksi ekosysteemin keskeiseksi portiksi Teollisuus 4.0:n käyttöönotolle pääasiassa pk-yrityksille. Se edistää valmistavan vientiteollisuuden ja sen alihankintaverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä soveltamalla kyberturvarobottiikkaa, tekoälyä, Teollisuus 4.0:sta, 5G:tä, HPC:tä ja Energiaa sekä hyödyntämällä korkeakoulujen digitaalista huippuosaamista.

ROBOCOAST pyrkii kunnianhimoiseen toiminnan tehokkuuteen tukiessaan teollisuuden pk-yritysten digitaalista kypsymistä sekä auttamaan niitä pääsemään liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin. Lisäksi ROBOCOAST EDIH odottaa innolla yhteistyön tehostamista laajoissa verkostoissaan paikallisesti, kansallisesti ja Euroopassa nopeuttaakseen vihreää kasvua ja digitaalista siirtymistä.

Konsortio tukee valmistusteollisuutta digitaaliteknologian käyttämisessä kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi ja tarjoaa pääsyn EDIH-palveluihin ja Euroopan parhaiden digitaalisten asiantuntijoiden verkostoihin, mikä auttaa pk-yrityksiä tulemaan ammattitaitoisemmiksi, innovatiivisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi.

Sillä on paikallisia palvelusolmuja ja asiantuntijaresursseja yhdeksällä Suomen alueella, joissa sijaitsee lähes 50 % suomalaisista valmistusyrityksistä. EDIH-palveluiden kautta ROBOCOAST EDIH -palvelut on suunniteltu täyttämään valmistavan teollisuuden tarpeet yliopistojen ja teknologiayritysten asiantuntemuksella.

ROBOCOAST EDIH:lla on korkeatasoista kyberturvallisuuden osaamista ja osaamista tukeakseen yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden, kuten Al, Robotics, loT, 5G, Industry 4.0, Energy Technology ja HPC, soveltamisessa prosessien, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. ROBOCOAST EDIH Consortium koostuu 15 yliopistosta, mukaan lukien Vaasan ammattikorkeakoulu, sekä useista TDI-laboratorioista ja testiympäristöistä, mukaan lukien yli 9 000 digitaalisen teknologian asiantuntijaa ja yli 800 kyberturvallisuus-, robotti-, AL- ja ICT-yritystä.

Tavoitteet

Robocoastin missiona on tukea digitaalista muutosta kyberturvallisuuden, robotiikan, energiateknologian, tekoälyn, data-analytiikan, 5G:n ja IoT:n avaintaitojen avulla. Se palvelee vientiteollisuutta ja muita teollisuudenaloja sekä startup- ja high-tech-yrityksiä. Jäsenten kehittämät tuotteet ja palvelut keskittyvät vientiteollisuuteen ja sen alihankintaketjuihin, edistykselliseen valmistukseen, tieto- ja viestintäteknologiaan sekä energia-alaan. Robocoast tarjoaa myös monialaista yhteistyötä muun muassa maatalouden ja terveysteknologian aloilla.

Sen ydinosaamista ovat robotiikka, kyberturvallisuus, data-analytiikka, tekoäly ja IoT. Sen tavoitteena on edistää näiden teknologioiden käyttöönottoa ja tutkimusta erityisesti yrityksissä ja siten edistää alueen vahvan vientiteollisuuden digitalisaatiota. Robocoast jakaa tietoa sidosryhmätapahtumistamme ja myös järjestää tapahtumat itse.

ROBOCOAST EDIH -ekosysteemin tavoitteena on tukea EU:n uutta teollisuusstrategiaa yritysten kilpailukyvyn, vihreän kasvun ja digitaalisten valmiuksien lisäämiseksi. EDIH keskittyy valmistavan teollisuuden digitalisaatiotarpeisiin. ROBOCOASTin tavoitteet ovat hyvin sopusoinnussa neljännen teollisen vallankumouksen kanssa (ja sen jälkeen), erityisesti Suomen kansallisen Al 4.0 -ohjelman kanssa (vuodesta 2020) nopeuttaa Al:n ja muiden älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa pk-yritysten kestävän digitaalisen siirtymisen edistämiseksi yhteistyössä teollisuuden kanssa, julkiset organisaatiot, korkeakoulut ja eurooppalaiset verkostot.

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä ROBOCOAST tarjoaa koulutusta, tapahtumia, verkostoitumista ja investointimahdollisuuksia yrityksille ja muille sidosryhmille. Kun ROBOCOAST parantaa pääsyä koulutukseen, resursseihin ja verkkoihin, se parantaa alueellaan kyberturvallisuuteen, AL:iin, robotiikkaan ja energian muuntamiseen liittyviä valmiuksia.

Projektin lopussa tasapainoinen ROBOCOAST-verkosto kattaa kaikki Euroopan alueet, ja se vastaa julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin, mukaan lukien kaikki talouden sektorit, ja tarjoaa laajan valikoiman digitaalisia muunnospalveluita, erityisesti kyberturvallisuuteen keskittyen.

Vamk logo

Vaasan yliopisto logo

Turun yliopisto

Jyu vaaka kaksikielinen (1)

Jamk tunnus sininen nimella suomi

Oamk pysty

Centria

Xamk

Novia vari

Samk

Tampereen yliopiston logo 2020

Uc pori suom