Valintaperusteet ja hakukelpoisuus YAMK

Ammattikorkeakoulujen yhteiset valintaperusteet-dokumentissa kuvataan ammattikorkeakoulujen yhteiset valintatavat, jotka ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tässä dokumentissa kuvattujen valintatapojen käytöstä on sovittu ammattikorkeakoulujen kesken erillisin sopimuksin. Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan eri valintatapojen perusteella valittaville opiskelijoille: AMK yhteiset valintaperusteet (PDF)

Hakukelpoisuus ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

(koskee suomenkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia)

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Ammattikorkeakoulu määrittelee soveltuvan pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen: 

Sosiaali- ja terveysala

 • Hyvinvoinnin asiantuntija (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi YAMK): Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK), joissa VAMK:lla tutkinnonanto-oikeus tai edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK):  Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK), joissa VAMK:lla tutkinnonanto-oikeus tai edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).

Liiketalouden ala

 • International Business Management (tradenomi YAMK): Tradenomi AMK, Restonomi AMK tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.  Kaupan alan korkeakoulututkinto. Myös aiemmin (ennen 2000-lukua) suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tuottaa hakukelpoisuuden.
 • Project Management (Tradenomi YAMK): Tradenomi AMK tai edellä mainittua vastaava ulkomailla suoritettu kaupan alan tutkinto. Vastaava opistoasteen tutkinto (ennen 2000-lukua suoritettu). Kaupan alan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto.  24kk työkokemus asianomaiselta alalta, myös opistoasteen/ ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työkokemus, ennen AMK-tutkintoa huomioidaan.

Tekniikan ala

 • Cloud-Based Software Engineering (insinööri YAMK): insinööri AMK, tai tekniikan korkeakoulututkinto. Ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen 2000-lukua suoritetut) tai ulkomailla suoritetut vastaavat tutkinnot (engineering).
 • Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (insinööri/ tradenomi YAMK): Tradenomi AMK, Restonomi (AMK) tai Insinööri (AMK) tai yliopistossa suoritettu kaupan tai tekniikan alan tutkinto (kandidaatti/maisteri), edellä mainittuja vastaavat ammatillisen korkea-asteen tutkinnot (ennen 2000 -lukua suoritettu, pois lukien teknikon tutkinto) sekä ulkomailla suoritetut (liiketalouden,  matkailun tai tekniikan alan ) bachelor/master-tutkinnot.
 • Hiilineutraali yhteiskunta (insinööri/ tradenomi YAMK): Tradenomi AMK, Restonomi (AMK) tai Insinööri (AMK) tai yliopistossa suoritettu kaupan tai tekniikan alan tutkinto (kandidaatti/maisteri), edellä mainittuja vastaavat ammatillisen korkea-asteen tutkinnot (ennen 2000 -lukua suoritettu, pois lukien teknikon tutkinto) sekä ulkomailla suoritetut (liiketalouden,  matkailun tai tekniikan alan ) bachelor/master-tutkinnot.
 • Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät (insinööri, ylempi AMK): Insinööri (AMK) niiltä koulutusaloilta, joissa VAMK:lla tutkinnonanto-oikeus sekä em. vastaava yliopistossa suoritettu tekniikan alan tutkinto (kandidaatti/maisteri). Vastaava opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnot (pois lukien teknikko) sekä ulkomailla suoritetut (tekniikan alan ) bachelor/master-tutkinnot
 • Project Management (insinööri YAMK):  Insinööri (AMK), insinööri (ammatillinen korkea-aste, ennen 2000-lukua suoritettu), tekniikan alempi, tai ylempi korkeakoulututkinto. Edellä mainittuja vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. 24kk työkokemus asianomaiselta alalta, myös opistoasteen/ ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työkokemus, ennen AMK-tutkintoa huomioidaan.
 • Teollisuusrobotiikka (insinööri YAMK):  Insinööri (AMK), konetekniikka, tietotekniikka tai sähkötekniikka, edellä mainittuja vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen 2000-lukua suoritettu)  tai edellä mainittuja vastaava yliopistotutkinto.
Työkokemusvaatimus (ylempi AMK)

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7 mennessä ja syksyn haussa 31.12 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

HUOM! Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valintatavat

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. työkokemuspisteet
 4. hakutoivejärjestys

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.

Ensikertalaiskiintiö

Vastaanotettu opiskelupaikka syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta vaikuttaa  hakijan asemaan: hakijaa, joka on ottanut paikan vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai tätä myöhemmin, ei enää tulevissa hauissa katsota ensikertalaiseksi. Hakijaa ei myöskään katsota ensikertalaiseksi, jos hän on jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

Vaasan AMK varaa vuoden 2024 yhteishauissa  90 % aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille. Paikat määritellään valintatapajonoittain. Ensin täytetään ensikertalaisten kiintiöt ja tämän jälkeen loput hakijat paremmuusjärjestyksessä.

Vieraskielisissä koulutuksissa ja YAMK- koulutuksissa ei käytetä ensikertalaisuuskiintiöitä.

 

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden ja yhteishaun periaatteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulusta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.