Valintaperusteet ja hakukelpoisuus YAMK

Ammattikorkeakouluun.fi  osoitteessa kuvataan ne yhteiset valintatavat, jotka ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan eri valintatapojen perusteella valittaville opiskelijoille.

Hakukelpoisuus ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

Alla olevat kelpoisuusvaatimukset koskevat suomenkielisiä,  syksyllä 2025 ja keväällä 2026 alkavia YAMK-tutkintokoulutuksia (yhteis-ja erillishaut).  Myös avoimen amk:n polkuopinnot suorittaneella tulee olla erillishaun kautta tutkintoon haettaessa soveltuva tutkinto sekä 24kk työkokemus.

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Ammattikorkeakoulu määrittelee soveltuvan pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen ja tutkintonimikkeeseen erikseen. Tutkintonimike määräytyy hakijan pohjakoulutuksen mukaisesti. 

 • Soveltuvat tutkinnot haettaessa tekniikan (tutkintonimike: Insinööri, ylempi AMK) hakukohteisiin: Insinööri (AMK) sekä edellä mainittuja vastaava yliopistossa suoritettu tekniikan alan tutkinto (maisteri). Edellä mainittuja vastaavat ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnot (pois lukien teknikko) sekä ulkomailla suoritetut (tekniikan alan) bachelor/master -tutkinnot.
 • Soveltuvat tutkinnot haettaessa sosiaali- ja terveysalan (tutkintonimike: Sairaanhoitaja, Sosionomi, Terveydenhoitaja ylempi amk) hakukohteisiin: Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, ja näitä vastaavat opistoasteen tutkinnot.
 • Soveltuvat tutkinnot haettaessa liiketalouden (Tradenomi, ylempi AMK) hakukohteisiin: Tradenomi (AMK), Restonomi (AMK) ja yliopistossa suoritettu kaupan alan tutkinto (maisteri), edellä mainittuja vastaavat ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnot sekä ulkomailla suoritetut (liiketalouden tai matkailun alan) bachelor/ master- tutkinnot.

Valinnat ylempään AMK-tutkintoon tehdään kaikissa hakukohteissa kirjallisen opinnäytetyön kehittämissuunnitelman perusteella. Suunnitelman tarkempi sisältö ja ohjeet kuvataan hakijalle erillisenä liitepyyntönä. Suunnitelman enimmäispistemäärä on 100 ja vähimmäispistemäärä on 40.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa ei ole käytössä ensikertalaisuuskiintiöitä.

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja, Sosionomi ylempi AMK (90 op)

 • Hyvinvoinnin asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkintonimike, Tradenomi ylempi AMK (90 op)

 • Hiilineutraali yhteiskunta 
 • Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen 

Tutkintonimike, Insinööri ylempi AMK (60 op)

 • Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen  
 • Energiamurroksen johtaminen  
 • Energiavarastointi
 • Innovaatiotoiminnan johtaminen
 • Hiilineutraali yhteiskunta 
 • Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät
 • Teollisuusrobotiikka 
Työkokemusvaatimus (ylempi AMK)

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7 mennessä ja syksyn haussa 31.12 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

HUOM! Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valintatavat

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. työkokemuspisteet
 4. hakutoivejärjestys

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.

Ensikertalaiskiintiö

Vastaanotettu opiskelupaikka syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta vaikuttaa  hakijan asemaan: hakijaa, joka on ottanut paikan vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai tätä myöhemmin, ei enää tulevissa hauissa katsota ensikertalaiseksi. Hakijaa ei myöskään katsota ensikertalaiseksi, jos hän on jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

Vaasan AMK varaa vuoden 2024 yhteishauissa  90 % aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille.  Vastaavasti syksyllä 2025 ja keväällä 2026 alkavissa tutkinto-ohjelmissa ensikertalaisuuskiintiö on 90 % Paikat määritellään valintatapajonoittain. Ensin täytetään ensikertalaisten kiintiöt ja tämän jälkeen loput hakijat paremmuusjärjestyksessä.

Vieraskielisissä koulutuksissa ja YAMK- koulutuksissa ei käytetä ensikertalaisuuskiintiöitä.

 

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden ja yhteishaun periaatteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulusta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.