Oppimisen arvioinnissa noudatetaan Vaasan ammattikorkeakoulun laadunvarmistamis-järjestelmässä ja prosessikuvauksissa annettuja ohjeita. Arvioinnin perusperiaate on, että se suoritetaan vertaamalla opiskelijan suorituksia noudatetun opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Kokeen tulee sisältää tasapuolisesti ns. helppoja, keskitasoisia ja vaikeita tehtäviä siten, että jokaiseen ryhmään kuuluu noin kolmannes tehtävistä. Helpoilla tehtävillä tarkoitetaan sellaisia, jotka jokaisen opetukseen osallistuneen tulisi osata, sekä vastaavasti vaikeilla sellaisia, joiden osaaminen edellyttää erittäin hyviä tai kiitettäviä tietoja ja taitoja.

Arviointikriteerit AMK

Arviointikriteerit (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Arvosana-asteikko

Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa erinomainen (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1). Lisäksi opintojaksoilla voidaan käyttää asteikkoa hyväksytty/ hylätty. Toisen kotimaisen kielen osalta ammattikorkeakoulun antamat arvosanat 1-3 vastaavat valtionhallinnon arvosanaa tyydyttävä ja 4-5 valtionhallinnon arvosanaa hyvä.

Arvioinnista päättäminen, rekisteröinti ja tiedottaminen

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada opintojakson alkaessa tiedot arvioinnin kriteereistä. Opiskelijalla on myös oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojaksokohtaisissa arviointisuunnitelmissa. Opiskelija suorittaa opintojakson suunnitelmassa mainittujen suoritusvaatimusten mukaisesti. Opintojaksoon liittyvät suoritukset tulee tehdä kahden seuraavan lukukauden aikana opintojakson päättymisestä. Opiskelijan tulee saada arviointi yhden kuukauden kuluessa suorituksestaan kirjatuksi opiskelijahallinto-ohjelmaan.

Opiskelijat voivat seurata ja tarkistaa saamiaan arvosanoja tietojärjestelmän verkkoliittymän Pepin kautta osoitteesta PEPPI.

Seuranta edellyttää, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja että hänellä on tarvittava käyttäjätunnus. Unohtuneen käyttäjätunnuksen/salasanan voi käydä uusimassa opintotoimistossa.

Arvioinnin oikaiseminen

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Selvityksen suoritetusta arvioinnista antaa arvioinnin suorittanut opettaja.

Saamaansa selvitykseen ja arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arviointiin tutkintolautakunnan ohjesäännön mukaisesti. 

Vilppi tentissä ja tehtävissä

Vilpillinen toiminta tentissä, tehtävien palautuksessa sekä tehtävien/lopputyön plagiointi on VAMK:ssa tutkintosääntöön perustuen kielletty.  Vilpin ja plagioinnin seuraukset ovat tilanteesta riippuen, joko yksikön johtajan huomautus, rehtorin varoitus tai määräaikainen erottaminen.

Vilppi on näytetty toteen yksittäisessä arviointiin vaikuttavassa tehtävässä

 

 • Opettaja hylkää suorituksen ja perustelee opiskelijalle miksi.
 • Tieto hylätystä suorituksesta merkitään toteutukselle Pepissä
 • Opiskelija tekee hylätyn suorituksen uudelleen tai vilppi huomioidaan arvioinnissa opettajan osoittamalla tavalla.

Toistuvaa vilppiä tehtävissä tai vilppi tentissä/arvioitavassa lopputehtävässä

 

 • Opettaja viestii tilanteesta opiskelijapalveluihin, koulutuspäällikölle ja yksikön johtajalle.
 • Koulutuspäällikkö pyytää opiskelijaa ja opettajaa kirjoittamaan lausunnon tapahtuneesta. Opiskelijapalvelut valmistelee kuvauksen perusteella kutsun kuulemistilaisuuteen, kutsun sisällön ennen lähettämistä hyväksyy yksikönjohtaja.
 • Opiskelijapalvelut lähettää kutsun kuulemistilaisuuteen kyseille opiskelijalle (lähikokous tai Teams-kokous). Kutsussa kuvataan kuulemistilaisuuden asia ja tapauksen kuvaus, kutsun otsikko on “Kuulemistilaisuus”).  Kuulemistilaisuuteen osallistuu kyseinen opiskelijaopettaja, koulutuspäällikkö sekä yksikönjohtaja. Opiskelija voi kysyä myös toisen henkilön mukaan tuekseen (tämä kerrotaan kuulemistilaisuuden kutsussa).
 • Kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toimii yksikönjohtaja, sihteerinä Opiskelijapalveluiden edustaja. Kuulemistilaisuudesta tehdään muistio (opiskelijapalvelut), jota opiskelijalla on 3 arkipäivää aikaa kommentoida. Muistion allekirjoittavat sähköisesti yksikönjohtaja sekä kuulemistilaisuuden sihteeri.
 • Yksikön johtaja päättää opiskelijan ja opettajan lausuntojen ja kuulemistilaisuuden perusteella huomautuksen antamisesta opiskelijalle.
 • Opiskelijapalvelut ilmoittavat päätöksestä opiskelijalle sähköpostitse salattuna viestinä..
 • Koulutuksen assistentti merkitsee tapahtuneen rekisteriin (Valmuun päätös ja muistio). Opiskeluoikeuden lisätietoihin tehdään vastaavasti merkintä opiskelijapalveluissa (Peppi)
 • Opiskelija tekee hylätyn suorituksen uudelleen, mahdollisesti uudesta aiheesta. Opettaja määrittää uusinnan aikataulun.

Opiskelija jatkaa vilpillistä toimintaa tai vilppi opinnäytetyössä

 

 • Opettaja viestii tilanteesta Opiskelijapalveluihin, koulutuspäällikölle ja yksikön johtajalle.
 • Koulutuspäällikkö pyytää opiskelijaa ja opettajaa kirjoittamaan lausunnon tapahtuneesta. Koulutuspalvelut valmistelee kuvauksen perusteella kutsun kuulemistilaisuuteen, kutsun sisällön ennen lähettämistä hyväksyy yksikönjohtaja.
 • Opiskelijapalvelut lähettää kutsun kuulemistilaisuuteen kyseille opiskelijalle (lähikokous tai Teams-kokous); kutsussa kuvataan kuulemistilaisuuden asia ja tapauksen kuvaus, kutsun otsikko on “Kuulemistilaisuus”).  Kuulemistilaisuuteen osallistuu kyseinen opiskelijaopettaja ja koulutuspäällikön sekä yksikönjohtaja. Opiskelija voi kysyä myös toisen henkilön mukaan tuekseen (tämä kerrotaan kuulemistilaisuuden kutsussa).Kuulemistilaisuudesta tehdään muistio, opiskelijalla on 3 arkipäivää aikaa kommentoida muistiota, tämän jälkeen kuulemistilaisuuden puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sähköisesti muistion.
 • Yksikön johtaja tekee rehtorille esityksen mahdollisen varoituksen antamisesta kuulemistilaisuuden jälkeen ammattikorkeakoululain 38 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. Esityksen liitteenä on muistio opiskelijan kuulemistilaisuudesta.
 • Rehtori päättää varoituksesta ja tekee erillisen D-päätöksen, joka tallennetaan asianhallintajärjestelmään.
 • Päätös lähetetään asianomaisille tiedoksi (salattu sähköpostiviesti opiskelijalle) ja tallennetaan Valmuun muistion kanssa. Opiskeluoikeuden lisätietoihin tehdään vastaavasti merkintä opiskelijapalveluissa (Peppi)
 • Opiskelija tekee hylätyn suorituksen uudelleen, uudesta aiheesta.

Opiskelija jatkaa vilpillistä toimintaa kuulemistilaisuudesta tai varoituksesta huolimatta

 

 • Opiskelijapalvelut koostavat kuulemistilaisuuden taustat kuulemistilaisuuden kutsua varten.
 • Opiskelijapalvelut kutsuvat kyseisen opiskelijan kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuuteen osallistuvat opettaja, koulutuspäällikkö sekä yksikönjohtaja. Yksikönjohtaja toimii tilaisuuden puheenjohtajana. Opiskelijapalveluiden edustaja toimii tilaisuuden sihteerinä. Opiskelija voi kysyä myös toisen henkilön mukaan tuekseen (tämä kerrotaan kuulemistilaisuuden kutsussa).
 • Kuulemistilaisuudesta tehdään muistio, opiskelijalla on 3 arkipäivää aikaa kommentoida muistiota, tämän jälkeen kuulemistilaisuuden puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sähköisesti muistion, ja muistio toimitetaan rehtorille.
 • Rehtori tekee esityksen ammattikorkeakoulun hallitukselle opiskelijan erottamisesta määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi, ammattikorkeakoululain 38 §:n mukaisesti.
 • Hallitus päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi.
 • Tieto erottamisesta merkitään myös Peppi-järjestelmään ja päätös ja muistio tallennetaan Valmuun.