Oppimisen arvioinnissa noudatetaan Vaasan ammattikorkeakoulun laadunvarmistamis-järjestelmässä ja prosessikuvauksissa annettuja ohjeita. Arvioinnin perusperiaate on, että se suoritetaan vertaamalla opiskelijan suorituksia noudatetun opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Kokeen tulee sisältää tasapuolisesti ns. helppoja, keskitasoisia ja vaikeita tehtäviä siten, että jokaiseen ryhmään kuuluu noin kolmannes tehtävistä. Helpoilla tehtävillä tarkoitetaan sellaisia, jotka jokaisen opetukseen osallistuneen tulisi osata, sekä vastaavasti vaikeilla sellaisia, joiden osaaminen edellyttää erittäin hyviä tai kiitettäviä tietoja ja taitoja.

Arviointikriteerit AMK

Arviointikriteerit (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Arvosana-asteikko

Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa erinomainen (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1). Lisäksi opintojaksoilla voidaan käyttää asteikkoa hyväksytty/ hylätty. Toisen kotimaisen kielen osalta ammattikorkeakoulun antamat arvosanat 1-3 vastaavat valtionhallinnon arvosanaa tyydyttävä ja 4-5 valtionhallinnon arvosanaa hyvä.

Arvioinnista päättäminen, rekisteröinti ja tiedottaminen

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada opintojakson alkaessa tiedot arvioinnin kriteereistä. Opiskelijalla on myös oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojaksokohtaisissa arviointisuunnitelmissa. Opiskelija suorittaa opintojakson suunnitelmassa mainittujen suoritusvaatimusten mukaisesti. Opintojaksoon liittyvät suoritukset tulee tehdä kahden seuraavan lukukauden aikana opintojakson päättymisestä. Opiskelijan tulee saada arviointi yhden kuukauden kuluessa suorituksestaan kirjatuksi opiskelijahallinto-ohjelmaan.

Opiskelijat voivat seurata ja tarkistaa saamiaan arvosanoja tietojärjestelmän verkkoliittymän Pepin kautta osoitteesta PEPPI.

Seuranta edellyttää, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja että hänellä on tarvittava käyttäjätunnus. Unohtuneen käyttäjätunnuksen/salasanan voi käydä uusimassa opintotoimistossa.

Arvioinnin oikaiseminen

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Selvityksen suoritetusta arvioinnista antaa arvioinnin suorittanut opettaja.

Saamaansa selvitykseen ja arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa tiedon saannista. Opettajan antamaan kirjalliseen selvitykseen tyytymätön opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon asiasta. Oikaisupyyntö tulee toimittaa opintotoimistoon (opintotoimisto@vamk.fi)  tutkintolautakunnalle osoitettuna.

Tutkintolautakunta ottaa asian käsittelyyn 30 päivän kuluessa oikaisuhakemuksen saapumisesta lukuun ottamatta heinäkuuta. Tutkintolautakunta valmistelee päätöstään hankkimalla lausuntoja ja selvityksiä. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.