Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aikaisemmin tai muualla hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan VAMKin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin.

Mitä ja kenelle?

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  tarkoittaa ettei opiskelijan tarvitse opiskella uudelleen jo osaamiaan tutkintoon sisältyviä asioita.

 • Osaamisen tunnistaminen on mahdollista vain ammattikorkeakoulu- tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.
 • Osaamisen tunnistamista voi hakea pakollisista tai vapaavalintaisista opintojaksoista sekä harjoittelusta.

Milloin?

Osaamisen tunnistaminen on mahdollista koko opintojen ajan, mutta opiskelijaa suositellaan osoittamaan hankittu osaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta se voidaan ottaa huomioon HOPS:n laadinnassa.

Vaihtoehdot

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tapoja on kaksi: hyväksiluku ja ahotointi näytöllä. Osaamisen tunnistamisen prosessissa käytetään eAhot-palvelua. 

 

 

1. Hyväksiluku

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä. Korvaaminen tarkoittaa muualla suoritettuja, sisällöltään vastaavia ja samantasoisia pakollisia opintoja, joita voidaan korvata kokonaan tai osittain. Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin ja/tai opintojen aikana hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa, jolloin opinnoilta ei edellytetä osaamistavoitteiden ja sisältöjen vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista. Sisällyttämisen avulla hyväksi luetut opinnot ovat pääasiassa vapaasti valittavia opintoja. Hyväksiluvun (korvaaminen, sisällyttäminen) perusteena on, että aikaisemmat opinnot edistävät opiskelijan tutkintoon liittyviä opintoja, ja lisäksi, että osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan.

 • Hyväksiluku edellyttää opintojen sisällöllistä vastaavuutta. Opiskelija voi hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa, avoimissa korkeakouluissa tai kesäyliopistoissa suoritettuja opintoja. VAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetaan suoraan, mutta muualla suoritettujenopintojen hyväksilukemista on anottava.
 • Opinnot on suoritettu VAMKissa opiskelun aikana tai aiemmin. Aiemmin suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin enintään opetussuunnitelman osoittama määrä.
 • Tutortoiminnasta hyväksiluetaan vapaasti valittaviin opintoihin 3 op, vastuututoroinnista (eli toisen kauden tutoroinnista) 1 op ja kv-tutoroinnista 2 op. Aliupseerikoulutuksesta hyväksiluetaan 3 op ja reserviupseerikoulutuksesta 5 op. VAMOKin hallitustyöskentelystä hyväksiluetaan 6 op vuodesta 2017 lähtien.
 • Yli 10 vuotta vanhoja opintoja tai opinnäytetyötä ei yleensä voi hyväksilukea.
 • Korvaavat opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin  korvattavan opintojakson opetussuunnitelmassa määritellyn arvosana-asteikon mukaisesti.
 • Sisällytettävät opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin alkuperäisellä arvosanalla ja opintojakson nimellä
 • Opiskelija voidaan vapauttaa pakollisista kieliopinnoista, jos hän ei ole aikaisemmin opiskellut ruotsia tai englantia. Hän suorittaa vastaavan määrän muita kieliopintoja.
2. Näyttö
 • Näytöllä opiskelija voi osoittaa sellaista tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista, joka on hankittu muualla kuin korkeakoulussa.
 • Osaaminen on hankittu esim. työelämässä, harrastuksissa tai toisen asteen koulutuksessa. Opettaja ja opiskelija sopivat näyttötavasta.
 • Näyttötapoja on erilaisia ja ne vaihtelevat tapauskohtaisesti; esimerkiksi osaamisportfoliot, suulliset ja kirjalliset tehtävät, ongelmanratkaisutilanteet.
 • Näytöt arvioidaan samoilla arviointikriteereillä kuin normaalisuorituksetkin eikä niitä voi uusia tai korottaa.
 • Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Ahotointi prosessiin kuuluu oman osaamisen havaitseminen, sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen. Osaamisen sanoittaminen edellyttää opiskelijalta itsereflektointia, osaamisen sanoittamista ja kuvaamista siitä, mitä hän jo osaa suhteessa tutkintoon sisältyviin osaamiskuvauksiin ja opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
EAHOT

Osaamisen tunnustamista haetaan opiskelijan työpöydän kautta eAHOT-palvelussa. 

 • Korvaaminen
 • Sisällytys
 • Näyttö
 • Vapautus

Ohjeet

Ilmoitus opiskelijan hakemuksesta tulee hakemuksen käsittelijälle sähköpostiin ja näkyy lisäksi opettajan työpöydällä. Eahotissa liitteet ovat aina pakollisia hakemuksella.  Opiskelija näkee hakemuksen käsittelyn etenemisen opiskelijan työpöydällä.

Huomioi aina hakemusta täyttäessäsi, että hakemuksen liitteistä selviää hyväksiluettavan opinnon tiedot kokonaisuudessaan: suorituspäivä, suorituksen nimi suomeksi ja englanniksi, arvosana, laajuus, suorituspaikka sekä suorituksen tekijän nimi.  Mikäli olet liittänyt hakemuksellesi linkin suorituksiisi Oma Opintopolkuun, varmista linkin toimivuus. Puutteellinen hakemus palautetaan opiskelijalle täydennettäväksi.

Korvaamisen tapauksissa opiskelijan tulee valita eAhotissa hopsistaan ne opintojaksot, joihin korvaamista haetaan. Sisällytyksen tapauksissa valitaan hopsista se opintokokonaisuus/opintokokonaisuudet, jonka alle opintoja halutaan sisällytettävän esim. vapaasti valittavat.

Mikäli haet useammalla muualla suoritetulla opinnolla hyväksilukua useasta opintojaksosta (monen suhde moneen), muista tehdä tallennus jokaisen opintojakson lisäyksen välissä hakemuksellesi. Edellä mainitussa tapauksessa opinto-ohjaaja tekee yhden päätöksen, joka sisältää kaikki haetut hyväksiluvut.   Vaihtoehtoisesti voit hakea jokaisen hyväksiluvun erikseen  (opintojakso-opintojakso),  erillisillä hakemuksilla, joista tehdään jokaisesta erillinen päätös.

Huomioithan ennen hyväksilukuhakemuksen täyttämistä,  että hyväksiluettuja opintoja ei voida päätöksenteon jälkeen poistaa opintosuorituksistasi.

Hyväksilukupäätöksissä noudatetaan samoja oikaisumenettelyohjeita, kuin opintojaksoillakin: vamk.fi/opiskelijalle/opas/opiskelu/arviointiperusteet

Avoimen polulta tutkintoon

Campusonline.fi portaalin kautta suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

 • Nouda linkki Oma Opintopolku -palvelusta. Lisää linkki suorituksiisi Word-tiedostoon ja lataa liite Eahot-palveluun.  
 • Ennen hakemuksen lähettämistä, testaa linkin toimivuus!  Suorituksesta tulee käydä ilmi laajuus, arvosana, suorituspäivä,  suorituksen nimi suomeksi ja englanniksi sekä omat tietosi. 
 • Oletuksena valitse opinto sisällytettäväksi vapaasti valittaviin opintoihin HOPS-rakenteessa.   
 • Valitse käsittelijäksi opiskelijapalveluiden assistentti Siru Suominen (liiketalous, tietojenkäsittely, sairaanhoitaja AMK) tai Susan Sundqvist (tekniikka, sosionomi AMK, terveydenhoitaja AMK) https://www.vamk.fi/opiskelijalle/ohjaus/opiskelijapalvelut  
 • Mikäli haet Campusonline opinnolla suoraan korvaavuutta pakollisesta opinnosta, haetaan hyväksilukua korvaamisen kautta (opinto-ohjaajan päätöksellä)  

Mikäli olet ilmoittautunut Campusonline -verkoston tarjontaan ristiinopiskelupalvelussa (opiskelijan työpöydällä), liikkuvat suoritukset automaattisesti koti-ja kohdekorkeakoulun välillä. Mikäli kuitenkin haet (korvaavuutta) pakollisesta opinnosta Campusonline suorituksen perusteella, täytä eAHOT hakemus ja valitse käsittelijäksi opinto-ohjaaja.

Korvaavuus pakollisesta opinnosta, toisen korkeakoulun suorituksella

Hae korvaavuutta opetussuunnitelmaasi kuuluvasta pakollisesta opintojaksosta koulutusyksikkösi opinto-ohjaajalta (hakemuksen käsittelijä).

Valitse korvaavuushakemukseesi hopsista ne opintojaksot, jotka haet korvattavaksi.  Mikäli haet usealla eri suorituksella korvaavuuksia (useista eri opintojaksoista), tee tallennus eAHOT:ssa jokaisen opintojakson lisäyksen välissä.

Sisällytyksissä  tarkista, että olet valinnut hopsistasi sisällytykselle opintokokonaisuuden, jonka alle haluat sisällytettävän opinnon hyväksyttävän esim. ”vapaasti valittavat opinnot”.

Siirto-opiskelija

Ennen hyväksiluvun hakemista keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja käsittelee anomuksen hyväksilukuna.   

Vapautus

Keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ennen hakemuksen tekoa, opinto-ohjaaja käsittelee hakemuksen.

Opiskelija voi saada vapautuksen kieliopinnoista, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, tai opiskelijalla on asiantuntijan toteama vakava lukihäiriö.

Vapautettavan opintojakson tilalle tulee suorittaa vastaava määrä muita kieliopintoja.

Vaihto-opinnot ulkomailla

 • Valitse ”Uusi hakemus”
 • Lisää suorituspaikan tyyppi: Ulkomainen oppilaitos
 • Lisää suorituspaikka. Valitse ”ei löydy suorituspaikkaa” ja kirjoita vaihtokorkeakoulun nimi. Käytä samaa nimeä myös Suomeksi-kohdassa
 • Lataa partnerikorkeakoulusta saatu opintosuoritusote eAHOT-palveluun ”suorituspaikka” -välilehdellä.
 • Kirjaa jokainen vaihdossa suoritettu opinto eAHOT-palveluun kohdasta ”Lisää aiemmin suoritettu opinto”.
 • Lisää vain kurssin englanninkielinen nimi, myös ”suomenkielinen nimi” kohtaan
 • Kirjoita arviointimerkinnäksi HYV (hyväksytty)
 • Oletuksena valitse opinto sisällytettäväksi vapaasti valittaviin opintoihin HOPS-rakenteessa
 • Valitse käsittelijäksi kv-palveluista Hannele Välipakka 
 • Kv-palveluista tarkistetaan suoritukset ja opintopistemäärät liitteen mukaan, jonka jälkeen asia siirretään käsiteltäväksi opinto-ohjaajalle 
 • Opinto-ohjaaja käsittelee anomuksen  

Yksittäisen opintojakson toteutuksen ahotointi (näytöllä)

Näytön käsittelee opintojakson opettaja, näytöstä sovittava opintojakson opettajan kanssa ennen hakemusta.

Liitteisiin eAhotissa tallennetaan näytön toteutuksen suunnitelma ja esimerkiksi sellaiset asiakirjat, jotka saattavat sisältää henkilötietoja kuten työtodistukset. Näytön muut liitteet kuten videotallenne, esseet tai muut lähetetään opintojakson opettajalle sovitulla tavalla. 

 

 

Järjestötoiminnan, työelämän projektien sekä asepalveluksen hyväksiluettavuus vapaasti valittaviin opintoihin

VAMOK hallitustyöskentely
 • Hallitustyöskentely, max. 6op
VAMKin Järjestötoiminnasta ansaittavat opintopisteet

Järjestötoiminnasta opintopisteitä haluava opiskelija toimittaa hyväksiluvun yhteydessä tuntierittelyn, jossa kuvataan mitä ja miten kauan tehty 1op = 27 h työtä. Opintopisteitä voidaan myöntää enimmillään seuraavasti:

 • Hallituksen jäsenet, max. 3op
 • Puheenjohtajisto,  max. 5op
Työelämän projekteista ansaittavat opintopisteet

Omaan koulutusalaan liittyvästä työelämän projektitoiminnasta voidaan myöntää opintopisteitä. Opiskelija liittää hyväksilukuanomukseen toimeksiantajan todistuksen tehdystä projektityöstä (mm. Muovan projektit). Todistus sisältää tuntierittelyn, jossa kuvataan mitä teen ja miten kauan tehty (1 op = 27h työtä).

VAMOK:n tutortoiminta

Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluetaan

 • tutortoiminnasta  3 op
 • vastuututoroinnista (eli toisen kauden tutoroinnista) 1 op
 • kv-tutoroinnista 2 op.
Reserviupseeri- ja aliupseerikoulutus

Lukuvuoden 2016-2017 aloittavista ryhmistä lähtien vapaasti valittaviin opintoihin hyvitetään

 • reserviupseerikoulutuksesta 5 op
 • aliupseerikoulutuksesta 3 op.