VAMK on solminut vaasalaisten korkeakoulujen (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken, Novia ja Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SEAMK) kanssa joustavan opinto-oikeuden sopimuksia, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista korkeakouluista.

Opiskelijat voivat hakea opintoja muista korkeakouluista pääsääntöisesti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Opiskeluoikeus JOO-opintoihin voidaan myöntää läsnäolevalle opiskelijalle, jos kotikorkeakoulu puoltaa sitä.

Hakeminen joo-opintoihin

  • Opiskeluoikeus voidaan myöntää opintoihin, jotka opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa korvaavina tai täydentävinä opintoina ja joita pääsääntöisesti ei ole tarjolla kotikorkeakoulussa.
  • Suoritettujen opintojen hyväksymisestä tutkintoon ja opintojen asemasta tutkinnossa päättää Vaasan ammattikorkeakoulu.
  • Puoltoa opiskella muissa korkeakouluissa tulee hakea ensin omasta korkeakoulusta JOO-lomakkeella, joka toimitetaan opintototoimistoon.
  • Hakemuksen käsittelee koulutuspäällikkö, joka hyväksyy/hylkää suunnitellut JOO-opinnot osaksi hakijan opintosuunnitelmaa (HOPS) ja toimittaa hakemuksen takaisin opintotoimistoon. Sieltä lomake lähetetään kohdekorkeakouluun, joka päättää opiskeluoikeuden myöntämisestä.

Kohdekorkeakoulut

Vaasan korkeakoulukonsortio

Tutustu ennen hakemista korkeakoulujen mahdollisiin hakuaikoihin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

VAMKin ja SeAMKin tutkinto-opiskelijat voivat hakea määräaikaista opiskeluoikeutta suorittaakseen tutkintoonsa sisältyviä opintoja kumppanikorkeakoulussa. JOO-sopimuksella pyritään laajentamaan opintotarjontaa sekä edistämään tutkinnon suorittamista.

Opiskeluoikeuden myöntäminen

  • Kohdekorkeakoulu ilmoittaa opiskelijalle ja opiskelijan korkeakoulun opintotoimistoon myönteisestä/kielteisestä JOO-opiskeluoikeuspäätöksestä. Opiskeluoikeuden myöntäminen riippuu aina kohdekorkeakoulun mahdollisuuksista ottaa vastaan toisen korkeakoulun opiskelijoita. Kohdekorkeakoululla on mahdollisuus arvioida hakijan lähtötaso opiskeluoikeuden myöntämistä harkittaessa.
  • JOO-sopimuksen mukaisiin opintoihin on jatkuva haku ja opiskeluoikeus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Joustava opiskeluoikeus päättyy samaan aikaan, kun tutkinnon suorittamisoikeus Vaasan ammattikorkeakoulussa (ts. tutkinnon valmistuminen päättää JOO-opiskeluoikeuden voimassaolon).
  • Kohdekorkeakoulu lähettää opiskelijalle ja Vaasan ammattikorkeakouluun opintosuoritusotteen suoritetuista JOO-opinnoista, jonka perusteella ne voidaan kirjata muualla suoritettuina opintoina.
  • JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.
Korkeakoulukonsortion kurssit

Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston, Åbo Akademin (Vaasa), Hankenin, Novian ja HY:n Vaasan opiskelijat voivat vapaasti valita korkeakoulujen yhteistyössä järjestämiä kielikursseja.

Ilmoittautuminen on syksyn kursseille syyskuun alussa ja kevään kursseille joulukuussa. VAMKin opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. Ilmoittautuminen kurssille sulkeutuu viikko ennen kurssin alkua. Jos kursseilla on tilaa voi ilmoittautumisen tehdä myös myöhemmin, mutta kuitenkin ennen kurssin alkua.

Lisätietoa Korkeakoulukonsortion kursseista löydät

Vaasan Yliopiston sivuilta

Näitä kursseja varten ei tarvitse tehdä JOO-hakemusta, mutta opiskelijan on haettava hyväksilukua VAMKin opintorekisteriin kurssisuorituksen saatuaan.

Vaasan yliopiston Kielikeskuksen saksan, ranskan ja venäjän kursseilla on usein tilaa myös muiden koreakoulujken opiskelijoille. Näille kursseille on tehtävä JOO-hakemus jos haluaa saada hyväksiluettua kurssit.

VAMKin edustaja LinguaVaasa-työryhmässä

Lehtori, Sanna-Liisa Kiikkala

Lisätietoa korkeakoulukonsortion kursseista

Nina Pilke

Kielikeskuksen opinto-opas