Opiskeluoikeus

Opiskeluaika

Opiskeluoikeus on jokaisella, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja jolla vielä on käytettävissä opiskeluaikaa. Opiskeluaikaa on varattu koulutusohjelman laajuutta vastaavan ajan lisäksi yksi vuosi. Kokopäiväopintoihin on siis käytettävissä tekniikan ja terveydenhoitotyön koulutuksissa 5 vuotta ja muissa koulutuksissa 4,5 vuotta.

Muualla suoritettujen / aikaisempien opintojen perusteella hyvitettävät opinnot voivat vähentää opiskelijan opiskeluoikeusaikaa.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei hänelle ole myönnetty erityisistä syistä lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Harkinnanvarainen lisäaika

Harkinnanvaraista lisäaikaa voidaan myöntää pääsääntöisesti korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi. Lisäaikahakemukseen tulee liittää suunnitelma siitä, miten opiskelija aikoo suorittaa opintonsa päätökseen. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon.

Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista mukainen opiskeluoikeuden jatkamista tai palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa. Käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Kuitti suorituksesta liitetään lisäaikahakemukseen.

Kun koulutusohjelmaan sisältyvät opinnot on suoritettu, opiskelijan on anottava tutkintotodistusta. Mahdollisten lisäopintojen vuoksi ei varsinaista tutkinnon suoritusaikaa venytetä.

Eroaminen

Opiskelijan, joka aikoo luopua opiskelijapaikastaan siirtyäkseen toiseen oppilaitokseen tai työelämään tai jonkin muun syyn takia, tulee jättää välittömästi eroamisilmoitus verkkosivulta saatavaa lomaketta käyttäen. Ennen anomuksen tekemistä on asiasta käytävä keskustelu koulutuspäällikön tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskeluoikeuden menettäminen ja peruuttaminen

  • Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa.
  • Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei hänelle ole myönnetty erityisistä syistä lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.
  • Opiskeluoikeuden menettänyt saa sähköpostitse tiedon käyttäjätunnuksensa sulkeutumisesta.
Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Perusteena on, että opiskelija on vaarantamalla toisten terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Peruutusperusteena voi olla myös se, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai että opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen tai opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka voivat olla esteenä alaikäisten parissa työskentelylle. Ennen peruuttamispäätösesitystä opiskelija keskustelee opinto-ohjaajansa kanssa mahdollisuudesta hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen.

Peruutettu opiskeluoikeus voidaan opiskelijan hakemuksesta palauttaa, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden palauttaminen koskee opiskelijaa, joka ei ole ilmoittautunut kuluvana kautena Vaasan ammattikorkeakouluun L 932/2014 29 §:ssä säädetyllä tavalla, tai opiskelijaa, jonka ilmoittautumisen laiminlyönnistä on jo kulunut aikaa, mutta opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä.

Myös opiskelija, jonka opinnot ovat jääneet kesken vaiheessa, jossa tutkintoon vaadittavia opintoja on suorittamatta vähäinen määrä, voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista opintojen loppuun saattamiseksi. Puuttuvien opintojen määrä katsotaan vähäiseksi, mikäli opintoja puuttuu enintään n. 30 opintopistettä.

Molemmissa tapauksissa tarvitaan suunnitelma puuttuvien opintojen loppuun saattamiseksi.

Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) mukaan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa. Käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Kuitti suorituksesta liitetään lisäaikahakemukseen.