Ilmoittautuminen opintojaksoille

Opintojaksolle osallistuvan opiskelijan tulee ilmoittautua toteutukselle opiskelijan työpöydällä

PAKISSA

Lisäksi opiskelijan tulee olla läsnä ensimmäisellä oppitunnilla. Ilmoittautuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Opiskelijan osallistuminen tiettyyn opintojaksoon voidaan evätä, jos opiskelijan pohjatiedot katsotaan täysin riittämättömiksi. Osallistuminen evätään, jos opintojakson suorittamiseen liittyy pohjatietojen puuttumisesta johtuva turvallisuusriski.

Suuntaavien opintojen aloittaminen

Suuntaavien opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut ensimmäisen opintovuoden opinnot. Liiketalouden yksikössä suuntaavat opinnot alkavat 2. opintovuotena ja tekniikan yksikössä kolmantena. Sosiaali- ja terveysalalla tulee ammatilliset perusopinnot olla kokonaan suoritettuina ennen suuntaavien opintojen aloittamista.

Opintojen mitoitus

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan opintojaksoina, jotka ovat opintojen ja opetuksen perusyksikköjä. Opintojaksot on mitoitettu opintopisteinä. Opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan arvioitua keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi koostua lähiopetuksesta, virtuaaliopetuksesta, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä, tentiin valmistautumisesta, tentistä jne.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulun perustutkintoon kuuluu 15 op:n laajuinen opinnäytetyö-opintojakso, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia käyttää tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin ja oman ammattialan asiantuntijatehtäviin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyö-opintojaksoon kuuluu aiheen valinta, tieto- ja taitoperustan hankkiminen, opinnäytetyösuunnitelman laatiminen ja toteutus, seminaaritilaisuuksiin osallistuminen, raportointi, työn esittäminen sekä opinnäytetyön arviointi. Kypsyysnäyte laaditaan opinnäytetyön alalta. Tarkemmat opinnäytetyön laatimiseen liittyvät ohjeet:

Opinnäytetyö

Lisäopetus

Opintojaksoon kuuluvan perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää ylimääräistä opetusta niille opiskelijoille, joilla ilmenee erityisen suuria vaikeuksia saavuttaa opetussuunnitelmissa edellytetyt vähimmäistavoitteet. Aloitteen lisäopetuksen järjestämisestä voi tehdä joko opiskelija tai opettaja. Tarvittava lisäopetuksen määrä selvitetään kussakin tapauksessa erikseen.