Pedagogisen kehittämisen teemavuoden satoa

Vuosi 2022 oli VAMKin pedagogisen kehittämisen teemavuosi. Sama vuosi oli myös ensimmäinen vuoteni ammattikorkeakoulun koulutusjohtajana ja Opetuksen ja oppimisen palveluiden johtajana – monella tapaa innostava hyppy uuteen.

Pedagoginen kehittämistyö ei toki ala tai lopu teemavuoteen, mutta tässä kohtaa on mukava pysähtyä vuosikertomuksen muodossa katsomaan taaksepäin ja myös juhlistaa niitä yhteisömme yhteisiä isoja ja pieniä askelia, joiden kautta tähän hetkeen on tultu.

Uusi yksikkö, Opetuksen ja oppimisen palvelut, kokosi yhteen opetuksen ja oppimisen tuen ja kehittämisen toimintaa, koulutuksen laatuasioita, opiskelija- ja hakijapalvelut, opiskelijahyvinvoinnin ja urapalvelut, Master School-kehittämistoiminnan, kansainvälisyyspalvelut sekä jatkuvan oppimisen.

Opiskelijat ja oppiminen edellä rakensimme vuoden aikana entistä monialaisempaa tukea ja ohjausta niin opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi kuin oman ura-asiantuntijuuden rakentamiseksi jo opiskelujen aikana. Tukiverkostossa toimivat tänään tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajiemme ja ryhmänohjaajiemme rinnalla mm. ura- ja rekrytointiasiantuntija, Talent Coach sekä ammattikorkeakoulukuraattori. Samalla vahvistamme entisestään ymmärrystä siitä, että meillä jokainen on ohjaaja ja jokainen opiskelijan kohtaaminen – digisti tai kampuksella – on myös ohjausteko.

Tilaa opetusosaamisen kehittämiseen ja suunnitteluun

Opettajien kollegiaalisuus ja osaamisen jakaminen kannattelevat opetusarjessa ja luovat kestävää hyvinvointia, joka välittyy myös opiskelijoillemme. Näistä lähtökohdista lähdimme heti alkuvuodesta rakentamaan VAMKiin uutta pedagogista ohjelmaa yhteistyössä JAMKin opettajakorkeakoulun kanssa. Tavoitteena oli samalla edistää omia opetuksen ja opetusosaamisen kehittämisen toimia eri rakentein ja roolituksin.

Opettajayhteisön yhteinen tarve oli saada aikaa yhteiseen kehittämiseen ja suunnitteluun. Opetuksesta vapaat kuukausittaiset kehittämispäivät rytmittävät nyt lukuvuottamme ja päivistä on vuoden aikana rakentunut tärkeä kohtaamispaikka ja osaamisen kehittämisen tila monelle. Palautedialogin edistäminen, tekoälyn rooli korkeakouluopetuksessa, podcast-osaaminen, jatkuvan arvioinnin kehittäminen ja työelämälähtöisyys ovat muutamia niistä lukuisista teemoista, joiden parissa työskentelemme yhdessä. Kansallisen jatkuvan oppimisen strategian mukaiseen kehittämiseen, opetuksen avoimuuden, saavutettavuuden ja Digivisio-työn edistämiseen sekä omassa työssä uudistumiseen tarvitaan myös tätä arvokasta yhteistä aikaa.

Pedagogista johtamista tapahtuu korkeakoulussa monella tasolla. Nimesimme opettajien vertaistuen rooleihin opetuksen kehittämisestä innostuneita opettajia eri aloilta. Pedamentoreiden tapaamisissa puidaan opetusarjen yhteisiä haasteita ja edistetään talon tasoista opetuksen kehittämistä. Mentorit organisoivat opettajille myös muun muassa pedakahvitoimintaa ja ohjaavat opettajia eteenpäin opetuksen monissa teknisissä ja pedagogisissa kysymyksissä.

Vuoden konkreettisia pedagogisia tekoja

Vuoden aikana aloitimme myös ylemmän ammattikorkeakoulutoiminnan kehitystyön sekä lanseerasimme VAMK Master Schoolin. VAMK profiloituukin nyt enenevissä määrin YAMK-tutkintojen tarjoajana, mikä sopii hyvin vahvaan työelämäyhteistyöhömme. On myös upeaa saada ylempien AMK-tutkintojen kehittämiseen dialogisuutta ja yhteisiä rakenteita.

Uudessa pedagogisen johtamisen foorumissa ehditään johtoryhmän kesken keskittyä koulutuksen kehittämisen teemoihin aiempaa paremmin ja varmistetaan, että opetuksen kehittämistyö on linjassa strategiamme ja arvojemme kanssa. Hyviä kokemuksia on jo kertynyt myös monialaisen pedaryhmän toiminnasta, jossa viemme yhteisesti valittuja opetuksen kehittämisen teemojamme eteenpäin. Mukana matkassa on luontevasti myös opiskelijoiden edustus.

Vuoden konkreettista antia on yhdessä muotoiltu VAMKin pedagoginen ohjelma, näkemys ja linjaukset, joihin koko pedagoginen toimintamme nojaa. Linjausten mukaan toteutamme rohkeasti uutta luovaa ja innovatiivista työelämäpedagogiikkaa sekä rakennamme ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja pedagogista johtamistamme opiskelijoiden menestymisen mahdollistamiseksi. 

Joulukuun puolivälissä julkaistiin Tulevaisuuden korkeakoulupedagogiikka-artikkelikokoelma. Tässä kokoelmassa VAMKin eri asiantuntijat avaavat omista lähtökohdistaan, miten monin tavoin me työyhteisönä näemme, koemme ja kiinnitymme opetuksen ja oppimisen kysymyksiin.

Digivisiotyöhön liittyen kirjoitimme yhdessä muutosohjelmaamme ja käynnistimme monia sisäisiä kehittämisjuonteita edistämään entistä monimuotoisempaa ja vuorovaikutteisempaa digipedagogiikkaa.

Tekoälyä ja oppimisen iloa

Loppuvuosi toi mukanaan mm. generatiivisen tekoälyn ChatGPT:n muodossa, johon reagoimme opettajayhteisössä nopeasti. Opettajuus tässä ajassa on entistä enemmän ohjauksellista. Pidämme pedagogiset valinnat ja oppimisen muotoilun itsellämme ja opettelemme hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia opetuksessa ja opiskelussa vastuullisesti. Hyödynnämme myös digitaalisuutta niin, että kohtaamisille ja oppimien ohjaukselle jää aikaa. Pedaohjelma antaa meillä yhteisiä askelmerkkejä opetusosaamisen ja opetuksen laadun edistämiseen. Mukana työssä on jatkossakin koko yhteisö, opetus ei ole yksittäisten opettajien oma asia.

Kirjoitin tässä vuosikertomuksessa pedagogisen teemavuoden annista paljolti rakenteiden, roolitusten ja linjausten näkökulmasta. Ehkä kiinnostavampaa olisi kulkea sitä tutkinto-opiskelijan tai meillä osaamistaan täydentävän jatkuvan oppijan korkeakoulupolkua ja tarkastella niitä oppimisen jarruja ja mahdollistajia ja sitä kaikkea asiantuntijuutta ja pääomaa, jota korkeakoulupolun läpi kulkeminen parhaimmillaan antaa. Yhteisön, verkoston, itsetuntemusta, joskus mutkia, mäkiä, umpikujiakin. Toivottavasti myös onnistumisia, voimaantumista ja oppimisen iloa.

Sanna Eronen

Koulutusjohtaja