Vuoden 2023 vastuullisuuden painopisteemme ovat liittyneet vahvasti sosiaalisen vastuullisuuden edelleen kehittämiseen, taloudellisen kannattavuuden ylläpitämiseen sekä hiilineutraaliuden tavoitteen toteutumisen varmistamiseen. Inhimillisyys, tasa-arvo ja eettisyys näkyvät vahvasti osana arkipäiväistä toimintaamme. Tärkeä tavoitteemme on olla opiskelija- ja asiakaslähtöisesti kehittyvä ja ketterä toimija sekä menestyvän työelämän yhä tiiviimpi yhteistyökumppani.

Vuoden 2023 aikana olemme kehittäneet toimintaamme edelleen huomioiden sekä toimintaympäristömme muutokset, että henkilöstömme ja sidosryhmiemme toiveet ja odotukset. Opetuksemme ja toimintamme kehittämisessä tärkeänä linjaavana tahona toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteistamme on ollut nostaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemaa ja toimenpiteitämme esille erityisesti viestinnällisesti. Osallistuimme vuonna 2023 ensimmäisen kerran maailmanlaajuiseen SDG Flag Day -kestävän kehityksen kampanjaan. Teemapäivää tulemme viettämään jatkossakin vuosittain syyskuussa, jolloin tuomme näkyväksi tukemme kestävän kehityksen tavoitteille ja kestävämmälle tulevaisuudelle. Näemme, että näkyväksi tekeminen ja asioista avoimesti puhuminen ovat avain muutoksen varmistamiseen ja pysyvyyteen vastuullisuuden toteutumisen saralla.

Käytännön toimia vastuullisuuden edistämiseksi

Olemme tiivistäneet työelämäyhteistyötä menneen vuoden aikana mm. ottamalla käyttöömme vastikkeellisen Avainkumppanuus – mallin. Avainkumppanuus – mallimme tarjoaa työelämälle, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa kestävästi ja vastuullisesti yhteistyössä koko korkeakouluyhteisömme kanssa.

Pedagoginen ohjelmamme on asettanut meille tavoitteita mm. opetuksemme ja osaamisemme kehittämiseen. Aloitimme vuoden 2023 aikana Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaamismerkin valmistelun, jonka tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstömme osaamista aihepiirin ympärillä.

VAMKilla on laaja kattaus jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa mm. hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennoista sekä yritysten ja organisaatioiden ilmastotyöstä. Toisaalta vuoden 2023 aikana toteutettu Olympiakomitean koordinoima Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu – auditointiprosessi avasi meille kehittämiskohteitamme yksilöllisyyden huomioivan toimintamme osalta.

Kestävä kehitys

Selkeimpänä yksittäisinä ympäristövastuullisuuden tekoina tarjosimme vuoden 2023 aikana henkilöstömme käyttöön sekä sähköautojen latauspaikkoja että mahdollisuuden työsuhdepyörän käyttöönottoon.

Kilpailutimme vuoden 2023 aikana kampuksillamme toimivat ravintolapalvelumme. Yhtenä keskeisimpänä kilpailutuskriteerinä pidettiin palveluntuottajan vastuullisuutta. Kampuksellamme toimiva Juvenes – opiskelija- ja henkilöstöravintola huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan. Juvenes ohjaa lempeästi kasvisruoan käyttöön sekä tarjoaa mm. mahdollisuuden vähentää ruokahävikkiä ostamalla lounaalta ylijäänyttä ruokaa edullisesti mukaan. Ruokailijoilla on myös mahdollisuus kompensoida oman lounaan hiilijälkeään lahjoittamalla 5snt joutomaan uudelleen metsittämiseen.

Vaasan ammattikorkeakoulun oman hiilijalanjälkilaskentamme perusteella hankinnat ovat suurin päästölähteemme. Hankintojen päästöjen vähentämiseen tulemme keskittymään jatkossa entisestään.

Toiminnan läpinäkyvyys

Tärkeä osa vastuullisuuden osa-alueiden todentamista on yhteinen vastuu toimintamme jatkuvasta ja systemaattisesta kehittämisestä ja kehittymisestä. Kehitysideoiden ja poikkeamien raportointiin VAMKissa on ollut käytössä matalan kynnyksen ilmoituskanava Feedy, jonka kautta sekä asiakkaiden että työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa havainnoistaan sekä jättää kehittämisehdotuksia. Saatua palautetta olemme hyödyntäneet toimintatapojemme edelleen kehittämisessä sekä mm. tukena ohjeistuksien tarkentamisessa ja päivittämisessä.

Vuoden 2023 lopulla otimme käyttöömme lainvaatimusten mukaisen eettisen ilmoituskanavan vakavien rikkeiden ja väärinkäytösten raportoimiseen. Eettinen ilmoituskanavamme rakentaa osaltaan läpinäkyvyyttä sekä vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme. Tulevan vuoden aikana tulemme laajentamaan kanavan käyttöä tarjoamalla jatkossa systemaattisen poikkeamien, palautteiden ja havaintojen raportointikanavan sekä esihenkilöille ja päällikkötason asiantuntijoille analyysityökalun riskien hallintaan ja juurisyiden kartoittamiseen kokonaiskehittämisen tukena.

Vastuullisuuden avainmittarit 2023

Sosiaalinen vastuullisuus: Vuonna 2023 henkilöstömme keski-ikä oli 48 vuotta. Henkilöstön sukupuolijakauma muodostui seuraavasti: 46% miehiä ja 54% naisia.

Taloudellinen vastuullisuus:

  • 2023 liikevaihto: 21 150 496,02
  • 2022 liikevaihto: 19 759 312,25
  • 2021 liikevaihto: 18 850 161,84

Ympäristövastuu: Aurinkoenergiajärjestelmämme tuotti 89 MWh puhdasta energiaa, mikä tarkoittaa 18 500 kgCO2e päästövähennystä.

 

Katja Lakojoki-Karhu

laatu- ja vastuullisuuspäällikkö