Web vamk 2021 kasper dalkarl 61

Turvallista työskentelyä

VAMKin turvallisuustavoitteena on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä. Jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan reaaliturvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta. Turvallisuusajattelu kattaa niin henkilö-, omaisuus-, työ kuin tietoturvallisuudenkin osa-alueet. Turvallisuudesta pyritään tekemään järjestelmällinen kokonaisuus, joka kattaa kaiken toiminnan VAMKissa.

VAMKin turvallisuuspolitiikka ja toimintaohjeita

(Hyväksytty johtoryhmässä 21.1.2014)

Tavoite

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) turvallisuustavoitteena on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä.

Jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan reaaliturvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta.

Turvallisuusajattelu kattaa niin henkilö-, omaisuus-, työ kuin tietoturvallisuudenkin osa-alueet. Turvallisuudesta pyritään tekemään järjestelmällinen kokonaisuus, joka kattaa kaiken toiminnan Vamkissa.

Viestintä ja koulutus

Keskeistä kehittyneessä turvallisuuskulttuurissa on se, että jokainen VAMK –yhteisöön kuuluva tietää roolinsa ja vastuunsa turvallisuustyössä. Henkilöstöä ja opiskelijoita koulutetaan riskien havainnointiin ja niistä raportointiin, sekä muuhun turvallisuutta ylläpitävään toimintaan.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tiedotetaan määrävälein ajankohtaisista turvallisuusasioista.

Organisaation johdolla on tärkeä rooli esimerkillään sekä turvallisuustyöhön ohjaamillaan resursseilla johtaa turvallisuuskulttuurin ylläpitämistä, siksi johtoryhmälle viestitään korostetusti ajankohtaista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Turvallisen toiminnan takaamiseksi laaditaan toimintasuunnitelmia ja ohjeita, joita päivitetään aina tarvittaessa. Esimiehet ja opiskelijoiden ryhmänohjaajat vastaavat siitä, että ohjeet ovat jokaisen VAMK-yhteisöön kuuluvan tiedossa, ja että niitä noudatetaan. Turvallisuuteen liittyvä dokumentaatio talletetaan henkilöstöintraan sekä opiskelijoiden Portaliin.

Turvallisuuspoikkeamat ja riskien arviointi

Turvallisuuspoikkeamien havainnointi ja niistä ilmoittaminen on jokaisen Vamk-yhteisöön kuuluvan vastuulla. Henkilöstöä ja opiskelijoita opastetaan turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisessa.

Päivittäisen havainnoinnin lisäksi Vamkissa toteutetaan jatkossa määrävälein riskien arviointia turvallisuuspäällikön johdolla. Riskikartoitukseen osallistuu koko henkilöstö ja opiskelijat.

Riskien arvioinnin avulla pyritään riskien toteutumisen tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn. Riskit pyritään poistamaan siten, että ensin poistetaan vakavat turvallisuutta vaarantavat sekä yleisesti ilmenevät vaaratekijät. Riskejä pyritään poistamaan ensisijaisesti toimintatapoja muuttamalla ja vasta toissijaisesti esim. suojainten sekä teknisten ratkaisujen avulla.

Lisätietoja:

Turvallisuus-, työsuojelu-, kiinteistöpäällikkö Katariina Koski, katariina@koski.fi, 020 766 3615

Esteetön opiskelu

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Erityisen tärkeää se on niille korkeakouluyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin.

Esteettömyystyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun esteiden poistamiseen. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen ongelmiin liittyvät erityiskysymykset ja mielenterveyteen liittyvät esteet. Esteetöntä opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2023

Oman turvallisuutesi takia, tutustuthan kiinteistöjemme pelastussuunnitelmiin:

Pelastussuunnitelmat

Oman turvallisuutesi takia, tutustu kiinteistöjemme pelastussuunnitelmiin:

Järjestyssäännöt

1 § Soveltamisala

Tämä järjestyssääntö on voimassa Vaasan ammattikorkeakoulun alueella ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään kyseisen korkeakoulun koulutukseen liittyviä harjoituksia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja ja muuta toimintaa. Ellei erikseen ole mainittu, järjestyssääntö koskee kaikkia opiskelijoita sekä henkilökuntaan kuuluvia sekä alueella oleskelevia. Vaasan ammattikorkeakoulun alueella tarkoitetaan kyseisen korkeakoulun kiinteistöjä sekä niihin välittömästi kuuluvia piha-alueita.

Järjestyssäännöllä pyritään ylläpitämään ja parantamaan ammattikorkeakoulun yleistä turvallisuutta, työ- ja opiskeluviihtyisyyttä sekä henkilöiden tasa-arvoista kohtelua.

Järjestyssäännön rinnalla noudatetaan muita Vamkin toiminnasta annettuja ohjeita ja sääntöjä, jotka löytyvät intrasta ja opiskeluportaalista.

2 § Yleinen järjestys ja turvallisuus

Jokainen vastaa osaltaan järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden sekä viihtyisän työ- ja opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä ammattikorkeakoulun alueella. Turvallisuutta uhkaavista tekijöistä tulee ilmoittaa viipymättä vahtimestareille ja turvallisuuspäällikölle tai turvallisuussuunnittelijalle.

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on kielletty ammattikorkeakoulun alueella.

Alueelle tuotujen kotieläinten suhteen noudatetaan koko valtakunnan kattavan järjestyslain säädöksiä.

Jokaisen tulee noudattaa turvallisuuspäällikön antamia yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita.

3§ Pysäköinti ja pelastustiet

Moottorikäyttöiset ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettöminä. Pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot voidaan siirtää poliisin päätöksellä välittömästi pois ja siirtokustannuksista vastaa lähtökohtaisesti ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi merkitty henkilö. Virheellisestä pysäköinnistä voi seurata tieliikennelain 28§ nojalla rangaistus.

4 § Käyttäytyminen

Jokaisen tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä esiintyä kohteliaasti ja asiallisesti henkilökuntaa, opiskelijoita sekä vierailijoita kohtaan.

Kiellettynä käyttäytymisenä voidaan pitää esimerkiksi yleistä järjestystä häiritsevä tai väkivaltaisuuteen viittaava toiminta, epäasiallinen kielenkäyttö, syrjintä tai kiusaaminen, toisen fyysinen tai sanallinen uhkailu sekä toisen työn esittäminen omanaan ja muu opiskeluvilppi. Lisäksi poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava toiminta on kielletty lukuun ottamatta opiskelijakunnan vaaleja tai opiskelijakunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten toimintaa. Jokaisen on noudatettava turvallisuuspäällikön antamia yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia välttämättömiä ohjeita ja määräyksiä.

5 § Päihteet ja päihtymys

Ammattikorkeakoulun alueella ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena. Henkilökunnan tai vartiointiliikkeen edustajalla on oikeus poistaa päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyvä tai häiritsevästi käyttäytyvä henkilö alueelta. Päihteiden nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa. Päihteiden käyttö ei saa edellä mainituissakaan tilanteissa kuitenkaan aiheuttaa häiriötä.

Milloin opiskelijan epäillään olevan päihtynyt, opiskelijaa voidaan estää osallistumasta opetukseen tai tarvittaessa keskeyttää hänen osallistumisensa. Henkilökunnan osalta menetellään työlainsäädännön mukaisesti.

Tupakkatuotteiden käyttö (myös nuuska ja sähkötupakka) on sallittu vain ulkona, tupakointiin varatuilla paikoilla. Tupakointi on kielletty sisäänkäyntien läheisyydessä.

Opiskelijan huumausainetestauksesta on voimassa, mitä ammattikorkeakoululaissa siitä säädetään.

 

6 § Kulunvalvonta

Ammattikorkeakoulun yleisillä alueilla suoritetaan teknistä kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä väärinkäytösten jälkikäteiseksi todentamiseksi. Ammattikorkeakoulu voi luovuttaa hallussaan olevaa kuvamateriaalia esitutkintaviranomaisille rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa suoritetaan vain lain sallimissa paikoissa. Kameravalvonnan rekisteriseloste on pyynnöstä nähtävillä.

7 § Koulutustilojen käyttö

Ammattikorkeakoulun alueen käyttö omatoimiseen opiskeluun ja vapaa-ajan harrastuksiin on sallittu koulutusajan jälkeen noudattamalla näiden tilojen ja alueiden käytöstä erikseen annettuja tarkentavia ohjeita, aikatauluja, vuorolistoja ja turvallisuusmääräyksiä. Opetustilojen varaaja vastaa siitä, että varatut tilat on siivottu tilaisuuden jälkeen.

Ammattikorkeakoulun rehtori, kiinteistöpäällikkö sekä turvallisuuspäällikkö voivat kieltää yllä mainittujen tilojen ja alueiden käytön yksittäisiltä ryhmiltä tai henkilöiltä, mikäli ammattikorkeakoulun järjestys tai turvallisuus sitä edellyttää.

8 § Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden osalta noudatetaan, mitä siitä on erikseen ammattikorkeakoulun tietohallinnon toimesta ohjeistettu.

9§ Valokuvaaminen

Opetuksen kuvaaminen tai muu audiovisuaalinen tallentaminen on sallittua vain opettajan ja ko. opiskelijaryhmän luvalla ja vain henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön.

10 § Kurinpito ja seuraamukset

Jos opiskelija rikkoo tätä järjestyssääntöä, ammattikorkeakoulun rehtori voi antaa hänelle ammattikorkeakoululain mukaisen kirjallisen varoituksen. Mikäli varoitusta ei voida katsoa riittäväksi, tai mikäli henkilön toiminta vaarantaa vakavasti muiden turvallisuuden, voidaan henkilö erottaa ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksellä, kuten laissa säädetään. Erotettavalle opiskelijalle on varattava tilaisuus lausua käsityksensä asiasta ennen erottamispäätöksen täytäntöönpanoa.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Henkilökunnan osalta kurinpitomenettelyssä noudatetaan työsopimuksissa mainittuja säännöksiä. Järjestyssääntöjen rikkomuksista on erikseen määritelty seuraamukset.

Vaasan ammattikorkeakoulun alue on julkisrauhan suojaama rikoslaissa (39/1889) tarkoitetulla tavalla. Julkisrauhan rikkominen saattaa johtaa rikoslaissa mainittuihin seuraamuksiin.

 

11 § Voimaantulo

Tämä järjestyssääntö korvaa edelliset järjestyssäännöt (5.4.2013 ja 27.4.2016), ja tulee voimaan 5.6.2017 ja on voimassa toistaiseksi.

Panorama pysakointi

Pysäköinti

Vaasan ammattikorkeakoulun järjestyssääntöjen 3§:n mukaan moottorikäyttöiset ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettöminä. Pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot voidaan siirtää poliisin päätöksellä välittömästi pois ja siirtokustannuksista vastaa lähtökohtaisesti ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi merkitty henkilö. Virheellisestä pysäköinnistä voi seurata tieliikennelain 28§ nojalla rangaistus.

Henkilöstöllä on käytössään pysäköintiin oikeuttava tarra, joka liimataan auton takasivulasiin.

Pysäköinninvalvonnasta Vaasan ammattikorkeakoulun alueella vastaa Vaasan kaupungin pysäköintivalvonta.

Pysäköinti Palosaarella

VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian opetuksen keskittyessä Palosaaren kampukselle joudutaan pysäköintipaikat varaamaan henkilöstön käyttöön. Näin ollen opiskelijoiden tulee jatkossa pysäköidä katualueille.
Opiskelijat, joilla on invamerkki, voivat pysäköidä henkilöstön parkkipaikan inva-paikoille.

Tupakointi kampuksella

Tupakointi Vamkin alueella on sallittu vain tupakointipaikaksi merkityllä alueella päärakennuksen takana parkkipaikalla sijaitsevassa tupakointikatoksessa. Muualla tupakointi on kielletty.

Tupakointi kiinteistöjen ja pääovien läheisyydessä aiheuttaa tupakansavun kulkeutumisen ilmastointikanavien kautta sisätiloihin.

Tupakointi