Osaava ja hyvinvoiva työyhteisö

 • Vaalimme työyhteisömme monimuotoisuutta.
 • Välitämme työyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja huolehdimme omasta työhyvinvoinnistamme
 • Kunnioitamme toistemme osaamista ja asiantuntijuutta.

Osaava ja hyvinvoiva tyoyhteiso p2

Aktiiviset ja motivoituneet opiskelijat

Aktiiviset ja motivoituneet opiskelijat p2

 • Sitoudumme ohjaamaan opiskelijat alansa ammattilaisiksi.
 • Tuemme opiskelijoita ottamaan vastuuta omista opinnoistaan.
 • Perehdytämme ja tuemme opiskelijoita arjessa.
 • Kannustamme avoimeen keskustelukulttuuriin ja vuorovaikutteiseen palautteeseen.

Tiivis työelämäkumppanuus

 • Sitoudumme laadukkaaseen ja työelämää kehittävään yhteistyöhön.
 • Panostamme henkilöstön ja opiskelijoiden monipuoliseen verkostoitumiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 • Osallistamme työelämän uudenlaiseen kumppanuuteen.

Tiivis tyoelamakumppanuus p2

Johtaminen

Johtaminen p2

Johdamme ennakoiden vision suuntaan tavoitteiden avulla. Johtamisemme pohjautuu yhteisesti jaettuihin arvoihin.

 • Innostamme ja luomme onnistumisen edellytyksiä.
 • Rakennamme molemminpuolista luottamusta tasapuolisella, avoimella ja oikeudenmukaisella johtamisella.
 • Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ihmisinä.
 • Teemme päätökset viivyttelemättä, perustelemme ja viestimme ne avoimesti.
 • Huolehdimme riittävästä perehdytyksestä.

Arvostava vuorovaikutus

Muodostamme yhteisön, jossa on positiivinen, toisiaan tukeva ja innostava kulttuuri. Kannustamme toisiamme ja annamme kehittävää palautetta toisillemme.

 • Luomme luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin.
 • Sitoudumme noudattamaan yhdessä sovittua.
 • Luomme mahdollisuuksia ja kannustamme kohtaamisiin ja avoimeen keskusteluun.
 • Kannamme henkilökohtaisen vastuun laadukkaasta ja aktiivisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Arvostava vuorovaikutus p2

Kehittäminen ja kehittyminen

Kehittaminen ja kehittyminen p2

Teemme kehittämistyötä strategian suuntaisesti ja pitkäjänteisesti. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus kehittää ja kehittyä ja se on osa jokapäiväistä työtämme.

 • Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön.
 • Jaamme avoimesti omaa osaamistamme.
 • Kannustamme ja tuemme jokaista kasvamaan kohti omaa potentiaaliaan.

Eettinen toiminta VAMKin arjessa

Vaasan ammattikorkeakoulun arvot ovat sympaattisuus, avoimuus, edelläkävijyys ja asiakaslähtöisyys.

Tälle arvopohjalle rakentuu eettinen ja vastuullinen toimintamme. Eettinen toimintaohjeisto ohjaa päivittäistä työtämme. Eettisen toimintaohjeistomme määrittelyyn on osallistunut koko henkilökunta, ja prosessi on ollut yhteisöllinen. Koko yhteisömme sitoutuu noudattamaan toimintaohjeita, ja vastaamme niiden toteutumisesta yhdessä.

Eettisen toimintaohjeiston käsittelyä jatketaan yksiköissä ja tiimeissä. Jatkossa ohjeisto on osa johdon ja esihenkilöiden valmennusta. Myös perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa hyödynnetään eettisen ohjeiston teemoja. Päätöksenteossa ja päivittäisessä johtamisessa huomioidaan eettisen toiminta-ohjeiston keskeiset sisällöt.
Eettistä toimintaohjeistoa hyödynnetään kaiken toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä nostamme esiin eettisen toiminnan sisältöjä ja teemoja.

Eettisen toimintaohjeistomme mukaisesti huolehdimme yhdessä jokaisen yhteisön jäsenemme hyvinvoinnista.
Jos huomaat toimintaohjeiden hengen vastaista toimintaa tai käyttäytymistä, ota asia puheeksi oman esihenkilösi kanssa. Tarvittaessa voit keskustella johtoryhmän jäsenten kanssa, ja myös HR-palveluista autetaan sinua mielellään. Halutessasi voit antaa palautetta eettisestä toiminnastamme käyttäen Feedy-palautekanavaa.

VAMK Eettinen toimintaohjeisto.pdf