Vamk kati komulainen 1 4000x2667

Rehtorimme Katin esipuhe

Vaasan ammattikorkeakoulun uusi strategia korostaa arvojemme
merkitystä kaikessa toiminnassamme. Sympaattinen yhteisöllisyytemme ja kollegiaalisuus elävät arjessamme. Eettinen toimintaohjeisto on rakennettu osallistavana, yhteisöllisenä prosessina, jossa jokaisen yhteisön jäsenen ääntä on kuultu.

Ohjeisto on arjen työkalu, jota voimme hyödyntää kohdatessamme toisiamme mitä moninaisemmissa tilanteissa. Tämä on myös viesti kumppaneillemme ja opiskelijoillemme – näin meillä toimimme. Toisaalta otamme kantaa siihen, miten me emme toimi sanoittamalla toivottua yhteistä käyttäytymistämme.

Olemme osaava ja hyvinvoiva työyhteisö, meillä on aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita. Teemme tiivistä työelämäkumppanuutta, johdamme ennakoiden ja yhteisten jaettujen arvojen mukaisesti. Vuorovaikutamme ja viestimme arvostaen. Kehitymme ja kehitämme. Näin yhteisömme sanoitti eettisen toimintaohjeiston isoja teemoja.

Visiomme on olla Osaamisen tärkein kumppani. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus ovat keskeisiä ammattikorkeakoulumme ulottuvuuksia. Tätä työtä vahvistaa ja sanoittaa ohjeistomme, joka kertoo kumppaneillemme meidän sitoutuvan vahvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan. Kanssamme on hyvä työskennellä!

Kaiken tämän tarkoituksena on rakentaa työpaikka ja työyhteisö, jossa meistä jokainen voi luottaa siihen, että toimintamme on eettisesti kestävää. Näin pystymme vähentämään eettistä stressiä ja vapauttamaan tekemistä tavoitteidemme saavuttamiseen. Otathan eettisen toimintaohjeiston mukaan arkeesi. Meidän kaikkien hyväksi.

Kati Komulainen

Rehtori, toimitusjohtaja

Osaava ja hyvinvoiva työyhteisö

 • Vaalimme työyhteisömme monimuotoisuutta.
 • Välitämme työyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja huolehdimme omasta työhyvinvoinnistamme
 • Kunnioitamme toistemme osaamista ja asiantuntijuutta.

Osaava ja hyvinvoiva tyoyhteiso p2

Aktiiviset ja motivoituneet opiskelijat

Aktiiviset ja motivoituneet opiskelijat p2

 • Sitoudumme ohjaamaan opiskelijat alansa ammattilaisiksi.
 • Tuemme opiskelijoita ottamaan vastuuta omista opinnoistaan.
 • Perehdytämme ja tuemme opiskelijoita arjessa.
 • Kannustamme avoimeen keskustelukulttuuriin ja vuorovaikutteiseen palautteeseen.

Tiivis työelämäkumppanuus

 • Sitoudumme laadukkaaseen ja työelämää kehittävään yhteistyöhön.
 • Panostamme henkilöstön ja opiskelijoiden monipuoliseen verkostoitumiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 • Osallistamme työelämän uudenlaiseen kumppanuuteen.

Tiivis tyoelamakumppanuus p2

Johtaminen

Johtaminen p2

Johdamme ennakoiden vision suuntaan tavoitteiden avulla. Johtamisemme pohjautuu yhteisesti jaettuihin arvoihin.

 • Innostamme ja luomme onnistumisen edellytyksiä.
 • Rakennamme molemminpuolista luottamusta tasapuolisella, avoimella ja oikeudenmukaisella johtamisella.
 • Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ihmisinä.
 • Teemme päätökset viivyttelemättä, perustelemme ja viestimme ne avoimesti.
 • Huolehdimme riittävästä perehdytyksestä.

Arvostava vuorovaikutus

Muodostamme yhteisön, jossa on positiivinen, toisiaan tukeva ja innostava kulttuuri. Kannustamme toisiamme ja annamme kehittävää palautetta toisillemme.

 • Luomme luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin.
 • Sitoudumme noudattamaan yhdessä sovittua.
 • Luomme mahdollisuuksia ja kannustamme kohtaamisiin ja avoimeen keskusteluun.
 • Kannamme henkilökohtaisen vastuun laadukkaasta ja aktiivisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Arvostava vuorovaikutus p2

Kehittäminen ja kehittyminen

Kehittaminen ja kehittyminen p2

Teemme kehittämistyötä strategian suuntaisesti ja pitkäjänteisesti. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus kehittää ja kehittyä ja se on osa jokapäiväistä työtämme.

 • Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön.
 • Jaamme avoimesti omaa osaamistamme.
 • Kannustamme ja tuemme jokaista kasvamaan kohti omaa potentiaaliaan.

Eettinen toiminta VAMKin arjessa

Vaasan ammattikorkeakoulun arvot ovat sympaattisuus, avoimuus, edelläkävijyys ja asiakaslähtöisyys.

Tälle arvopohjalle rakentuu eettinen ja vastuullinen toimintamme. Eettinen toimintaohjeisto ohjaa päivittäistä työtämme. Eettisen toimintaohjeistomme määrittelyyn on osallistunut koko henkilökunta, ja prosessi on ollut yhteisöllinen. Koko yhteisömme sitoutuu noudattamaan toimintaohjeita, ja vastaamme niiden toteutumisesta yhdessä.

Eettisen toimintaohjeiston käsittelyä jatketaan yksiköissä ja tiimeissä. Jatkossa ohjeisto on osa johdon ja esihenkilöiden valmennusta. Myös perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa hyödynnetään eettisen ohjeiston teemoja. Päätöksenteossa ja päivittäisessä johtamisessa huomioidaan eettisen toiminta-ohjeiston keskeiset sisällöt.
Eettistä toimintaohjeistoa hyödynnetään kaiken toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä nostamme esiin eettisen toiminnan sisältöjä ja teemoja.

Eettisen toimintaohjeistomme mukaisesti huolehdimme yhdessä jokaisen yhteisön jäsenemme hyvinvoinnista.
Jos huomaat toimintaohjeiden hengen vastaista toimintaa tai käyttäytymistä, ota asia puheeksi oman esihenkilösi kanssa. Tarvittaessa voit keskustella johtoryhmän jäsenten kanssa, ja myös HR-palveluista autetaan sinua mielellään. Halutessasi voit antaa palautetta eettisestä toiminnastamme käyttäen Feedy-palautekanavaa.

VAMK Eettinen toimintaohjeisto.pdf