Johdanto

Tässä laatukäsikirjassa on kuvattu VAMKin laadunhallinnan keskeinen sisältö ja se on kaikkien VAMKilaisten ja sidosryhmiemme käytössä. Käsikirja kuvaa tavoitteet, toimenpiteet, toiminnot ja toimijat selkeästi sekä konkreettisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelmat, prosessikuvaukset, arviointi- ja palautejärjestelmät, sisäiset auditoinnit sekä määräajoin ennen ulkoisia auditointeja tehtävät itsearvioinnit ja katselmukset kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen.

Laadunhallinnan avulla kehitetään ammatillisen korkeakoulutuksen laatua. Laadunhallinta on toimintojen johtamista, suunnittelua, ennakointia, arviointia ja jatkuvaa parantamista laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

1. Toimitusjohtajan sanat

Laadunhallinta Vaasan ammattikorkeakoulussa tähtää siihen, että voimme olla strategiamme vision mukaisesti Osaamisen tärkein kumppani. Haluamme tehdä työmme hyvin, oppia joka päivä ja parantaa toimintaamme arjessa opiskelijoiden, kumppaneiden ja henkilöstön hyväksi.

Kun laatujärjestelmämme toimii, pystymme vastaamaan meille annettuihin kolmeen tehtävään eli koulutukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja aluekehitykseen. Tämän kaiken haluamme tehdä yhteiskunnallinen vaikuttavuus mielessämme. Olemassaolomme oikeutus syntyy siitä työstä, jota teemme toiminta-alueemme hyväksi ja panoksestamme lisätä osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän palvelukseen.

Arvomme ovat avoimuus, sympaattisuus, edelläkävijyys ja asiakaslähtöisyys. Arvot ohjaavat toimintaamme ja laatujärjestelmämme varmistaa toimintamme laadun kaikessa tekemisessämme. Olemme yrityselämä- ja työelämämyönteinen ammattikorkeakoulu, jolloin toimintaympäristön tuntemus ja dialogi alueen toimijoiden kanssa on edellytys vaikuttavalle toiminnalle. Avoimuus luo tälle dialogille hyvän perustan ja koko laatujärjestelmämme rakentuu vuoropuhelulle.

Johdamme toimintaamme tiedolla, mutta sydämellä. Olemme sympaattinen ammattikorkeakoulu, jossa laatu on päivittäistä tekemistä. Se on kohtaamista, kuulemista ja auttamista. Jotta jokainen yltää omaan parhaaseensa.

Kati Komulainen
rehtori/toimitusjohtaja

2. Laadunhallinta ja laatupolitiikka Vaasan ammattikorkeakoulussa

Vaasan ammattikorkeakoulun visiona on olla Osaamisen tärkein kumppani. Strategiamme ohjaa laadunhallintaamme, jota tukee laatupolitiikkamme ja siinä määritellyt laatutyön periaatteet.

Laatupolitiikkamme luo perustan yhteiselle laatutyöllemme. Arvona avoimuus sitouttaa meidät edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta kehittämällä toimintaamme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee laatujärjestelmän, laadunhallinnan ja organisaatiokulttuurin pääperiaatteet Vaasan ammattikorkeakoulussa. Laatupolitiikkamme toteutuu laatujärjestelmämme avulla.

Laatutyön pääperiaatteet ovat:

  • Toimintaa ohjaa ammattikorkeakoulun strategia, visio, missio ja arvot, jotka ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt.
  • Toiminta rakentuu ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lähtökohtiin.
  • Laatutyö on avointa ja jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. VAMKin henkilöstö on sitoutettu ja sitoutunut yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin toiminnassaan.
  • Laatutyö vahvistaa ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraatiota (opetus, soveltava tutkimus ja aluekehitys) ja laatujärjestelmämme tukee yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Laatutyön PDCA-malli

VAMKn laatutyö perustuu PDCA-malliin, joka rakentuu jatkuvaan oppimiseen, kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Laatutyö pohjautuu ennakointiin, saadun tiedon analysointiin ja arviointiin sekä jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Laatutyö toteutuu toimintamme kattavan laatujärjestelmän perusteella. Perustan laatutyölle luo opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tekemämme tavoitesopimus ja strategiamme sekä Pohjanmaan maakunnan strategia. Edellä mainitut jalostuvat tulevaisuutemme visioksi ja yksiköidemme toiminta- ja taloussuunnitelmiksi sekä koko korkeakoulumme strategisiksi kehittämishankkeiksi. Opiskelijalle näkyvin ilmentymä on ajantasainen, työelämälähtöinen opetussuunnitelma.

Laatukuvio final

3. Toiminnan ulkoinen ohjaus

Vaasan ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat Suomen allekirjoittamat kansainväliset sopimukset, ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö, kansallinen korkeakoulupolitiikka sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus. Alueellisella tasolla toimintaan vaikuttavat Pohjanmaan alueelliset strategiat, sidosryhmien ja työelämän tarpeet ja heidän kanssaan solmitut yhteistyösopimukset.

Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnassa noudatetaan ESG:n, eurooppalaisen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia; näihin Suomi on sitoutunut yhdessä muiden eurooppalaisten valtioiden kanssa allekirjoittaessaan sopimuksen eurooppalaisen korkeakoulualueen, EHEA:n (European Higher Education Area) rakentamisesta ja kehittämisestä. Laadunvarmistuksen periaatteiden ja suositusten lisäksi on sovittu tutkintojen viitekehyksestä (The framework of Qualifications for the European Higher Education Area), ECTS-järjestelmästä ja osaamisen tunnustamisesta sekä Diploma Supplement-liitteestä tutkintotodistuksiin.

Ammattikorkeakoululaissa myönnetään korkeakoululle toimilupa ja säädetään yleisesti opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä tehtävistä. Laki antaa korkeakoululle itsehallinnon ja vapauden toteuttaa saamiaan tehtäviä parhaaksi katsomallaan tavalla. Laissa edellytetään ammattikorkeakoululta vastuuta ylläpitää, kehittää ja arvioida toimintansa laatua ja vaikuttavuutta sekä jatkuvasti kehittää toimintaansa. Neuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitaan korkeakoulukohtaisista tavoitteista, tehtävistä ja toimenpiteistä.

ESG:n tavoitteena on opiskelijakeskeinen oppiminen ja opetus, joka tarkoittaa saavutettavuuden ja monimuotoisuuden lisäämistä korkeakoulun tehtävissä, koulutuksessa ja yhteistyössä. Osallistumalla ulkoiseen
laadunvarmistukseen lisäämme toimintamme avoimuutta ja osoitamme halumme pyrkiä kohti koulutuksen laadulle asetettuja yhteisiä tavoitteita ja laatuvaatimuksia.

Kansainvälinen auditointi

Vaasan ammattikorkeakoulun tuleva kansainvälinen ulkoinen auditointi toteutetaan maaliskuussa 2021 ja auditoinnin suorittaa Karvi (Koulutuksen kansallinen arviointikeskus). Karvi on ENQAn (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) jäsen ja on rekisteröity luotettavaksi eurooppalaiseksi arviointitoimijaksi EQARissa (European Quality Assurance Register for Higher Education).

4. Strateginen perusta

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla vuonna 2030 Osaamisen tärkein kumppani työelämälle, opiskelijoille, henkilöstölle ja partnereille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Luomme lisäarvoa monialaisuudella. Yhdistämme tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan ja muotoilun osaamisemme kouluttaaksemme tulevaisuuden osaajia, vahvistaaksemme alueen työelämää ja motivoidaksemme sekä innostaaksemme henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Haluamme olla aidosti rakentamassa parempaa huomista koulutuksen avulla yhteiskunnallisesti vaikuttaen
ja vuorovaikuttaen avoimuuden periaatteita noudattaen.

5. Avoimen toimintakulttuurin lähtökohdat

VAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. Avoimuus on yksi arvoistamme. Sen avulla haluamme käydä avoimesti yhteiskunnallista keskustelua ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta.

Olemme allekirjoittaneet Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025, jonka visiona ja missiona on:

  • Edistää tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • Tukea ja kannustaa organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Osallistua aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla
    Olemme sitoutuneet noudattamaan Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa (sivustolla tt.eduuni.fi) yhdessä kehitettyä Avoin TKI-toiminta -opasta (sivustolla seamk.libguides.com).

Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista henkilöstömme jäsentä riippumatta työtehtävästä. Olemme sitoutuneet noudattavaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa. Vaasan ammattikorkeakoulun avoin toimintakulttuuri rakentuu yhteiselle ymmärrykselle, motivaatiolle toimia avoimesti ja rakentuvalle osaamiselle avoimesta toimintakulttuurista.

Tavoitteena on tuoda TKI- hankkeissa tuotetut aineistot ja tulokset sekä käytetyt menetelmät kaikkien halukkaiden saataville ja hyödynnettäviksi.

6. Johtamisjärjestelmä

Vaasan ammattikorkeakoulun organisaatiorakenne on matala ja se mahdollistaa ketterän kehittämisen. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa vuosikellon mukaisesti.

Korkeakoulussa on neljä yksikköä, joilla jokaisella on vastuullinen johtaja. Tämän lisäksi hallinnon palveluista vastaa hallintojohtaja. Yksiköiden johtajat vastaavat VAMKin strategian mukaisten kehittämishankkeiden ja toimenpiteiden toteutuksesta ja seurannasta yksiköissään sekä vastaavat johtamiensa yksiköiden laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä. He vastaavat yksiköiden toiminnasta, taloudesta ja tuloksesta johtoryhmän asettamien tavoitteiden suuntaisesti. He vastaavat yksikön koulutuksen, TKI- sekä kansainvälisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä alueen työelämän tarpeita vastaavaksi huomioiden jatkuvan oppimisen tarpeet.

Koulutusyksiköissä on koulutuspäälliköt, jotka vastaavat oman vastuualueensa laadukkaasta toiminnasta, sen jatkuvasta kehittämisestä, osallistuvat aktiivisesti toiminnan ja talouden suunnitteluun huolehtien laadunhallinnasta vastuualueellaan.

Jokainen henkilökunnan jäsen vastaa oman työnsä arjen laadusta sekä kehittää ja parantaa sitä saadun palautteen perusteella.

Johtosääntömme on ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä. Johtosäännössä määritellään johtamisen ja päätöksenteon keskeiset roolit ja vastuut ottaen huomioon ammattikorkeakoululain ja osakeyhtiölain vaateet.

VAMKin johtamisen vuosikello

Johtamisen vuosikello 2023

 

VAMKin hallituksen vuosikello

Hallituksen vuosikello 2023

7. Toiminnan ja talouden ohjaus

Olemme sopineet Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoitteistamme vuoteen 2024 asti. Sopimuksessa on sovittu kehittämisestä, strategisista tavoitteista, niiden mittaamisesta ja tutkintotavoitteista.

Korkeakoulun hallitus on hyväksynyt voimassaolevan strategian. Strategiassa kuvataan visio, missio, arvot sekä viisi strategista kehittämiskohdetta sekä niiden seurantamittarit. Olemme siirtymässä vahvaan tiedolla johtamiseen, jolloin PDCA- syklimme mukaisesti seuraamme ja arvioimme toimintamme tunnuslukuja eri tasoilla. Ammattikorkeakoulun hallitus seuraa neljä kertaa vuodessa vuosikellon mukaisesti strategian edistymistä suhteessa OKM:n kanssa asetettuihin tavoitteisiin sekä hallituksen itsensä määrittelemiin tavoitteisiin. Johtoryhmä seuraa myös neljä kertaa vuodessa yksiköille asetettuja tavoitteita ja OKM-sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita johtamisen vuosikellon mukaisesti ja tekee tarvittavia muutoksia kehittämistyöhön.

Toiminta- ja taloussuunnitelma-prosessi rakentuu strategiassa asetetuille tavoitteille. Valmisteluvaiheessa johtoryhmä tekee toimintaympäristöanalyysia yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimistojen kanssa kuulleen yritysten tarpeita. Rahoituksen ennakoinnissa hyödynnetään ulkopuolista konsulttia. Asetamme mittarit ja tulostavoitteet koko korkeakoululle ja yksiköille.

Seuraavassa vaiheessa yksiköt tekevät toimintasuunnitelmat ja budjetin yksiköiden johtajien ja talouspäällikön johdolla, jossa otetaan huomioon kehittämistoimenpiteet ja resurssit, alueen työelämän tarpeet ja ennakoidaan tulevia tarpeita myös suhteessa henkilöstöön.

Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat sovitetaan yhteen Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, josta vastaa rehtori. Alustavaa TTS-dokumenttia voivat kommentoida kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet. Hyväksyntä tapahtuu hallituksen vuosikellon mukaisesti ammattikorkeakoulun hallituksessa. Toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa ja sen lisäksi syksyllä tehtävissä yksikkökatselmuksissa palataan TTS-toteumaan ja asetetaan tavoitteita tulevalle vuodelle.

8. Ydintoimintojen prosessit

Meidän tehtävämme Vaasan ammattikorkeakoulussa on kouluttaa osaajia työelämän ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijoiden ammattiinsa kasvamista.

Antamaamme koulutusta tukeva ja alueen työelämää palveleva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on toinen ydintehtävämme. Aluekehitystyö läpäisee kaiken toimintamme. Erityislaatuista muotoilupalveluosaamista elinkeinoelämälle tarjoaa Muotoilukeskus Muova, joka on yksi Vaasan ammattikorkeakoulun yksiköistä. Onnistuaksemme näissä tehtävissämme ja ohjataksemme niitä kohti missiotamme luoda kilpailuetua työelämän toimijoille tarvitsemme strategista johtamista ja toiminnan ohjausta.

Tehokas prosessien ohjaaminen edellyttää, että prosessinomistajalla on valtuudet tehdä prosessia koskevia päätöksiä. Vaasan ammattikorkeakoulussa prosessinomistajat ovat aina yksiköiden johtajia ja johtoryhmän jäseniä. Jokaiselle prosessin vaiheelle on nimetty henkilö, joka vastaa siitä, että kaikki toimenpiteet tulevat tehdyiksi. Myös toimenpiteisiin osallistuvat, ja ne joille asiasta tiedotetaan, on merkitty jokaisen prosessin vaiheen kohdalle.

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan yksiköidemme johtajat ovat sekä koulutuksen että TKI-toiminnan prosessien omistajia, mikä auttaa heitä johtamaan koulutuksen, työelämän ja TKI-toiminnan monipuolista yhteensovittamista opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden osaamisen kartuttamiseksi. Näin pystymme myös toteuttamaan aluekehitystehtäväämme ketterästi.

Muotoilukeskus Muovan keskeiset toiminnot on kuvattu muotoilupalveluiden, innovaatiotoiminnan ja kotimaisten ja kansainvälisten hankkeiden prosessikuvauksissa. Muovan johtaja on osa johtoryhmää.

Rehtori valvoo, että ammattikorkeakoulun suunta on jatkuvasti kohti asetettuja tavoitteita ja hän vastaa korkeakoulun strategisesta johtamisesta, kansainvälisestä toiminnasta, turvallisuudesta ja laadunhallinnasta. Talouden vuosisuunnittelu ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat hallintojohtajan vastuualuetta.

9. Toiminnan jatkuva arviointi

Toiminnan jatkuva arviointi on edellytys toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Arviointi perustuu yhdessä asetetuille tavoitteille. Jatkuva arviointi toteutuu PDCA-syklimme mukaisesti, mutta se on osa päivittäistä tekemistämme.

Arvioimme toimintamme, palveluidemme ja kehittämishankkeiden laatua johtamisen vuosikellon mukaisesti. Lisäksi henkilöstömme arvioi työskennellessään menettelytapojen toimivuutta, ja niistä keskustellaan kehityskeskusteluissa sekä yhteisissä tiimikokouksissa. Systemaattinen arviointitoiminta antaa työvälineitä johtamiselle ja päätöksenteon linjakkuudelle.

Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnan arviointi koostuu ulkoisista arvioinneista, sisäisistä itsearvioinneista, katselmuksista ja palautejärjestelmien avulla kerättävästä palautetiedosta. Palautetta saamme opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäpalautteiden muodossa. Sen lisäksi saamme laajaa henkilöstöpalautetta kerran vuodessa toteutetusta henkilöstökyselystä. Kehityskeskustelut ovat merkittävä laatutyökalu arviointi- ja palautetiedon tuottamiseksi. Siirtyessämme yhä vahvempaan tiedolla johtamisen malliin, saamme mittaritiedoista palautetta useita kanavia pitkin hallituksen vuosikellon ja johtamisen vuosikellon mukaisesti. Meillä on koko henkilöstölle ja opiskelijoille olemassa nopean palautteen kanava Feedy, jonka kautta palautetta voi antaa myös nimettömästi. Palautteeseen pyritään vastaamaan viipymättä.

10. Kehittyvä ja jatkuvasti kehittävä korkeakoulu

Toiminnan jatkuvan kehittämisen perustan luo edellä kuvattu toiminnan jatkuva arviointi eri tasoilla.

Toimintaa kehitetään koko organisaation tasolla, yksiköiden tasolla, koulutusten tasolla ja yksilöiden tasolla. Olemme yhteisönä jokainen sitoutuneet strategiaamme ja laatupolitiikassamme määriteltyihin peruslähtökohtiin. Jokainen meistä vastaa oman päivittäisen työnsä päivittäisestä laadusta. Laatu syntyy jokaisessa arkisessa kohtaamisessa.