Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ohjelma 2023-2024

Johdanto

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on marraskuussa 2020 julkaissut Kestävä ja vastuullinen ammattikorkeakoulu – ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, joka nojaa YK:n Agenda 2030 –linjauksiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjauksiin.

Ammattikorkeakoulujen tiiviissä yhteistyössä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnitelmallinen kehitystyö saa jatkumon. VAMK osallistuu tähän työhön aktiivisesti tuoden mukanaan vahvaa osaamista erityisesti hiilijalanjälkilaskennan osalta.

Vaasassa, Pohjoismaiden energiapääkaupungissa sijaitsee pohjoismaiden suurin energiateknologian klusteri EnergyVaasa. Klusterin tavoitteena on kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä ja säästämään energiaa maailmanlaajuisella mittakaavalla.  Tästä juontuvat luontevasti Vaasan kaupungin Hiilineutraali Vaasa 202x  -energia- ja ilmasto-ohjelman kunniahimoiset tavoitteet ja niistä johdetut strategiset tavoitteet koskien kaikkia kaupunkikonsernin toimijoita, VAMK mukaan lukien. VAMKilla on keskeinen rooli energiaekosysteemin toimijana sekä ilmasto- ja energiaohjelman toteuttajana.  VAMKin strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Osana alueellista vaikuttavuuttamme missionamme on luoda keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä kestävemmän tulevaisuuden saralla. Kestävyys ja vastuullisuus läpileikkavaatkin koko strategiamme ja kaiken toimintamme.

VAMKissa ensimmäinen kestävän kehityksen ohjelma on laadittu jo vuonna 2011. Linjassa kansalliseen kehitykseen olemme toteuttaneet systemaattisen laajasti toimenpiteitä kestävän tulevaisuuden puolesta. Tärkeimpiä hiilijalanjälkeä pienentäneitä tekoja ovat olleet siirtyminen päästöttömästi tuotettuihin kaukolämpö- ja sähkösopimuksiin, sekä yhteiskäytössä olevien autojen vaihto kaasuautoihin. Myös talotekniikkaa on optimoitu energian säästämiseksi.  Maaliskuusta 2023 alkaen henkilöstömme käytettävissä on ollut sähköautojen latauspaikkoja sekä mahdollisuus työsuhdepyörän käyttöönottoon.

VAMKin nykyinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma on järjestyksessään kolmas laatuaan. Ohjelma on luotu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ohjelma on dynaaminen, vuosittain tarkasteltava ja tarvittaessa päivitettävä dokumentti, jolla ohjaamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämistä VAMKissa. Ohjelmaan nostetaan vuosittain uusia tavoitteita siten, että työ kestävämmän tulevaisuuden puolesta on jatkuvaa – kehitystoimia toteutetaan askel kerrallaan huomioiden ja varmistaen myös edellisten tavoitteiden toteutumisen sekä pysyvyyden. Kestävän kehityksen ohjelmassamme seuraamme siis tiiviisti esitettyjen tavoitteiden toteutumista. Raportoimme tehdyistä toimista tavoitteiden edistämiseksi vuosittain niin ikään vuosikertomuksessamme.

Viestimme kestävyysohjelman teemoista säännöllisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti sosiaalisen median, uutisten ja mediatiedotteiden kautta. Kestävä kehitys on viestintästrategiamme mukaisesti yksi mediaviestinnän olennaisista kärjistämme. Tulemme tulevien vuosien viestinnässä huomioimaan entistä enemmän sisältönostoja kestävän kehityksen teemoista, muun muassa vuosien 2023-2024 ulkoisen viestinnän yhtenä yleisteemanamme on kestävä kehitys ja vastuullisuus.

Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta yrityksen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista.

Kestävä kehitys on kehitystä, joka turvaa nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä kuitenkaan myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Näihin tavoitteisiin pääsemme huomioimalla aktiivisesti ympäristön, ihmiset sekä talouden kaikessa päätöksenteossamme ja toiminnassamme. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.

Tässä työssä me VAMKilaiset haluamme olla aktiivisesti osallisena, kestävämmän tulevaisuuden puolesta!

 

Työryhmä:

Sanna Eronen, Anna Sjöholm, Marja-Riitta Vest, Asseri Laitinen, Sanna Torkko, Anu Alahuhta, Maria Miettinen-Battistini, Katja Lakojoki-Karhu

Käsitelty johtoryhmässä 11.4.2023

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ohjelman seuraava päivitys Q2-Q3/2024

Vastuullisuuslupauksemme

Me VAMKilaiset luomme ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta – yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kestavan kehityksen ohjelma web paakuva

 

 1. Koulutamme vastuullisia osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin
 2. Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin TKI- toiminnallamme, edistäen älykästä ja kestävää kehitystä
 3. Elämme vastuullista arkea
 4. Sympaattisuus on vastuullisuutta – huolehdimme toinen toisistamme!
 5. Hiilijalanjälkemme

Koulutamme vastuullisia osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin

 

Tavoitteemme

 • Tunnistamme vastuumme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjinä
 • Koulutuksemme tuottaa osaajia, jotka osaltaan edistävät kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa tiedon, taidon ja asenteidensa avulla
 • Koko henkilöstöllämme ja VAMKista valmistuneilla opiskelijoilla on riittävät perustiedot kestävästä kehityksestä sekä ymmärrys kestävän kehityksen piirteistä omalla alallaan
 • Edistämme korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä

Toimenpiteemme

 • Tarjoamme ja markkinoimme henkilöstöllemme kestävän kehityksen koulutuspaketteja tai muuta koulutusta kestävän kehityksen osa-alueilla.
 • Liitämme kestävän kehityksen, kiertotalouden ja/tai hiilineutraaliuden osaksi opetussuunnitelmia
 • Tarjoamme jatkuvan oppimisen opinto-kokonaisuuksia kestävän kehityksen teemoista alueen yritysten hyödynnettäväksi.
 • Varmistamme, että koulutuksemme on saavutettavaa opiskelijan lähtökohdista riippumatta.
 • Mahdollistamme vastuullisen talouden ja sijoittamisen osaamista opiskelijoille.

Kestavan kehityksen ohjelma web 1

Tuotamme TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin sekä edistämme älykästä ja kestävää kehitystä

Kestavan kehityksen ohjelma web 2

Tavoitteemme

 • Vaikutamme kestävän, älykkään ja vastuullisen yhteiskunnan kehittymiseen opetukseen kiinteästi integroidun TKI-toimintamme myötä, huomioiden toimintaympäristössämme alati tapahtuvat muutokset dynaamisesti.
 • Edistämme tavoitteellista ja koordinoitua kestävän sekä vastuullisen TKI-toiminnan yhteiskehittämistä koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa kansalaisia vahvasti osallistaen. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tässä työssä tärkeässä roolissa.
 • Kehitämme ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti tiedolla johtamistamme, seurantaamme sekä ennakoivaa toimintatapaamme osana kestävää ja vastuullista TKI-toimintaamme.

Toimenpiteemme

 • Edistämme kestävää kehitystä ja vastuullisuutta integroimalla opetusta (opettajat ja opiskelijat) ilmiölähtöisesti mukaan rajat ylittävään ja verkostoituneeseen TKI-toimintaan. Mahdollistamme osaamisen vahvistamisen myötä opetuksen laadun ja ajanmukaisuuden kehittymisen sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistumisen kestävän ja vastuullisen työelämän tarpeet huomioiden.
 • Toimimme aktiivisesti ja luontevasti yhteistyössä niin alueellisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissäkin verkostoissa EU:n ja kansallisten kestävyys- ja vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseksi. Kokeilemme ja konseptoimme ennakkoluulottomasti uutta sekä mahdollistamme uudenlaisen osallisuuden.
 • Kehitämme aktiivisesti tiedolla johtamistamme, tiedon tuottamista, megatrendien seurantaa ja ennakoivaa työskentelyä. Olemme ottaneet käyttöömme yhteisesti laaditun kriteeristön, jonka avulla suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme kestävää sekä vastuullista TKI-toimintaamme. Kerromme avoimesti ja ymmärrettävästi toiminnastamme sekä tuloksistamme yhteiskunnan kehitykseen eri tavoin laajasti vaikuttaen ja osallistuen.

Elämme vastuullista arkea

Tavoitteemme

 • Jokainen VAMK-yhteisöön kuuluva huomioi aktiivisesti kestävät ja vastuulliset valinnat osana työtään ja arkeaan
 • Mahdollistamme ja tuemme henkilöstöämme sekä opiskelijoitamme tekemään kestäviä ja vastuullisia valintoja
 • Taloutemme ja sijoitustoimintamme tähtää kestävän kehityksen huomioivaan toimintaan
 • Kestävän kehityksen työryhmä ohjaa ja tukee muuta organisaatiota Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman toteuttamisessa – varmistaen yhteisen tahtotilan yhdessä määritellyillä prosesseilla
 • Tavoitteemme on laatia Vastuullisuusraportti vuosittain toimintamme osalta

Toimenpiteemme

 • Mahdollistamme hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllemme etä- ja monipaikkatyön. Kannustamme monimuotoiseen opetukseen. Pyrimme osallistumaan kokouksiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin välttääksemme turhaa matkustamista
 • Yhteiskäytössä olevat autot ovat kaasuautoja, kannustamme lisäksi henkilöstöämme kulkemaan työmatkoja yhteiskyydeillä
 • Mahdollistamme vähäpäästöisen liikkumisen ja tuemme kestävämpää työmatkaliikennettä mm. tarjoamalla koko henkilöstöllemme mahdollisuuden työsuhdepyörän käyttöön sekä tarjoamalla sähköautojen latauspaikkamahdollisuuden
 • Kartoitamme systemaattisesti mahdollisuuksia rakentaa kampukselle uusiutuvan energian ratkaisuja, joita voisimme hyödyntää myös opetuskäytössä
 • Hyödynnämme maksimaalisesti kampuksen talotekniikkaa lämmitystä ja ilmanvaihtoa optimoimalla
 • Tehostamme jätelajittelua kampuksella
 • Vähennämme hankintoihin liittyviä päästöjä suosimalla vähäpäästöisiä tai päästöttömiä hankintoja ja palveluita sekä kiertotalousmallia hyödyntämällä
 • Sijoituspolitiikassamme toteamme noudattavamme sijoitustoiminnassa YK:n hyväksymiä vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita (UN Principles of responsible Investments.) Uusiutuvat energialähteet ja tuulivoima ovat osa Vaasan ammattikorkeakoulun sijoitusportfoliota

Kestavan kehityksen ohjelma web 3

Sympaattisuus on vastuullisuutta – huolehdimme toisistamme!

Kestavan kehityksen ohjelma web 4

Tavoitteemme

 • Meitä on helppo lähestyä, luotamme toisiimme ja muihin. Kunnioitamme jokaista ihmisenä ja toimimme joukkueena, sympaattisesti ja toisiamme arvostaen.
 • Tuemme sekä henkilöstömme että opiskelijoidemme hyvinvointia aktiivisesti
 • Kehitämme johtamistamme ja työyhteisötaitojamme systemaattisesti siten, että koko henkilöstömme hyvinvointi, motivaatio, osaaminen ja työkyky vahvistuu entisestään
 • Työnantajana VAMK toimii taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisesti.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan mm. laajan kumppanuusverkostomme kautta
 • Kuulemme ja huomioimme opiskelijoidemme toiveet sekä tarpeet ja osallistamme opiskelijoita myös päätöksentekoon ja toimintamme kehittämiseen

Toimenpiteemme

 • Toimimme arvojemme mukaisesti, inhimillisyys, tasa-arvo ja eettisyys näkyvät vahvasti osana arkipäiväistä toimintaamme
 • Toimimme ja viestimme avoimesti sekä läpinäkyvästi toiminnastamme
 • Osana arkeamme puutumme tarvittaessa varhaisessa vaiheessa havaittuihin epäkohtiin ja työkykyriskeihin
 • Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen
 • Panostamme opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvointiin
 • Kutsumme opiskelijoita mukaan työryhmiin ja päätöksentekoelimiin. Teemme tiiviisti yhteistyötä opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Yhteiskehittäminen on toimintamme ytimessä.

Hiilijalanjälkemme

Tavoitteemme

 • Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
 • Keskitymme vuosittain Arenen eri vuosille määrittämien painopistepäästölähteiden pienentämiseen

Toimenpiteemme

 • Hiilijalanjälkemme lasketaan vuosittain Arenen laskentamallin mukaisesti.
 • Olemme mukana laskentamallin kehittämisessä entistä kattavammaksi ja tarkemmaksi. Laskenta ei saa kuitenkaan viedä liikaa resursseja varsinaisilta konkreettisilta päästövähennystoimenpiteiltä ja niiden suunnittelulta.
 • Organisaatiomme hiilijalanjälkilaskentaa automatisoidaan. Tämä tapahtuu osittain sitä mukaa, kun markkinoilla tarjolla olevat järjestelmät sen sallivat tinkimättä kuitenkaan laskennan tarkkuudesta.
 • Toimintaohjeissamme huomioimme päästövähennystoimenpiteet

Kestavan kehityksen ohjelma web 5