Henkilöstömme on onnistumisemme ydin

julkaistu 15.06.2023

Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstöpolitiikka vahvistaa ne periaatteet, joita ammattikorkeakoulussa noudatetaan henkilöstöön kohdentuvissa toiminnoissaan. Henkilöstöpolitiikkamme tukee strategiamme toteutumista ja arvojemme mukaisesti henkilöstöpolitiikkamme tukee sympaattisuutta, edelläkävijyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja avoimuutta. VAMKin strategian mukaisesti henkilöstöpolitiikka korostaa yhteisöllisyyttä ja henkilöstön osallistamisen lisäämistä, johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittämistä siten, että henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkyky vahvistuvat sekä työterveys- ja työeläkeyhtiön kanssa tehtävää tavoitteellista yhteistyötä. Henkilöstöpolitiikasta päättää ammattikorkeakoulun hallitus.

Henkilöstöpolitiikan ylläpidosta ja ajantasaistamisesta sekä sen toteutumista arvioivan tiedon tuottamisesta vastaa ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtaja. Henkilöstöpolitiikkaan tehtävät muutokset käsitellään yhteistyössä henkilöstön kanssa yhteistyön kehittämisryhmässä ja hyväksytään ammattikorkeakoulun hallituksessa. Henkilöstöpolitiikan toteutumista seurataan vuosittaisessa henkilöstökyselyssä.

Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on olla osaltaan varmistamassa VAMK:n kehittymistä ja kasvua strategian mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on varmistaa erinomainen henkilöstökokemus.
Kaiken toimintamme perustana ovat sympaattisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys sekä luottamus ja vastuullisuus. Henkilöstöpolitiikkamme perustuu näiden perusarvojemme kautta kuuteen toimintaperiaatteisiin, jotka määrittävät sekä kaikkien esihenkilöiden tekemää henkilöstöjohtamista että toisaalta kaikkien VAMKilaisten tapaa toimia ja tehdä asioita yhdessä. Esihenkilöiden henkilöstöjohtaminen pohjautuu näihin toimintaperiaatteisiin ja näiden avulla kehitetään henkilöstökokemusta, jonka myötä taataan osaltaan asiakaslähtöiset, monipuoliset ja laadukkaat palvelut opiskelijoille.

Johtamisella huippusuorituksiin

VAMKissa johtamisen ja esihenkilötyön kulmakivinä toimivat strategialla johtaminen, luottamukseen, tasapuolisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja arvostukseen perustuva henkilöstöjohtaminen, onnistumisista iloitseminen sekä innostava ja inspiroiva osallistava johtaminen. Esihenkilötyö perustuu esimiesten ja työntekijöiden toimivaan, osallistavaan yhteistyöhön. Esimiehet auttavat tiiminsä menestymisessä ja luovat polkua onnistumiseen.
Yksiköiden johtaminen tukee strategiamme toteutumista ja sen myötä menestyksemme edistämistä.

Yksiköiden johtamisessa korostuu ennakoiminen ja suunnitelmallisuus. Liiketoimintatavoitteemme näkyvät yksikön arjessa ja ne muotoutuvat yksilöllisiksi tavoitteiksi. Liiketoimintatavoitteitamme tukevien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, seuranta, säännöllinen palaute ja suorituksen arviointi motivoivat, sitouttavat ja antavat suunnan työntekijöidemme työlle.

Kaikilla yhteisön jäsenillä on vastuu omasta suorituksen johtamisestaan esihenkilönsä tukemana. Esihenkilöt tukevat tiimiläisiään käymällä säännöllisesti keskusteluita jokaisen tiiminsä jäsenen kanssa. Yksilöllisellä suorituksen johtamisella ja keskusteluilla on keskeinen rooli strategian toteuttamisen varmistamisessa. Henkilöstö tukee esimiestään johtamistyössään. Avoin molemmin puolinen palautteen anto on tärkeää yhteisössämme ja se auttaa meitä kehittymään.

Osaamisen kautta onnistumisiin

Henkilöstön monipuolinen osaaminen on tärkeä menestyksemme salaisuus. Sen avulla mahdollistetaan laadukkaiden, monipuolisten ja nykyajan vaateita vastaavien palveluiden tuottaminen. Henkilöstömme ovat oman alansa vahvoja asiantuntijoita, ja haluamme työnantajana tukea heitä asiantuntijaksi kasvun ja kehittymisen polulla. Sen vuoksi olemme aktiivinen henkilöstömme osaamisen kehittäjä. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet perustuvat strategiaamme ja liiketoimintatavoitteisiimme. Haluamme monipuolistaa osaamistamme ja tarjota mahdollisuuden työntekijöidemme osaamisen monipuoliseen laajentamiseen. Jokainen työntekijä on vastuussa omasta osaamisestaan ja esihenkilöt tukevat tiiminsä jäsenten osaamisen kehittämistä.

Perehdytämme työntekijämme huolellisesti ja vastuullisesti. Perehdytyksemme on systemaattista ja sen toteutumista seurataan. Jokaisen perehtyjän vastuulla on vaatia perehdytystä ja selkeyttää epäselviksi jääneitä asioita. Perehdytys ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii aikaa. Arvostamme uusia työntekijöitämme, emme oleta, että he osaavat kaiken heti. Työyhteisönä ja työkavereina tuemme jokainen omasta roolistamme uuden työntekijän alkua.

Kehityskeskustelulla on olennainen rooli osaamisen kehittämisessä. Esihenkilömme käyvät kehityskeskustelun työntekijöidemme kanssa vähintään kerran vuodessa. Tämän lisäksi esihenkilöt antavat säännöllistä palautetta työtehtävissä suoriutumisesta.

Motivoiva palkkaus, palkitseminen ja henkilöstöetuudet

Ammattikorkeakoulun henkilöstön palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät kulloinkin voimassa olevien työehtosopimuksien mukaisesti. Opetushenkilöstön peruspalkka määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. Hallinto-, tukipalvelu- ja TKI-henkilöstön henkilökohtainen peruspalkka määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti työntekijän tehtävien vaativuuden, ammattitaidon ja kokemuksen perusteella.

Palkkauksessa havaittaviin tasa-arvovajeisiin puututaan ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti työehtosopimuksen mahdollistamilla tavoilla.

Palkitsemista kehitetään yhtiön taloudellisten resurssien raameissa. Palkitsemisemme perusperiaatteet ovat kilpailukykyinen kokonaispalkitseminen suorituksen perusteella sekä työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu. Palkitsemiseen liittyvät ratkaisut perustuvat strategiaan ja liiketoimintatavoitteiden edistämiseen.

Palkan ja palkkioiden lisäksi VAMKssa on käytössä yhteiset henkilöstöetuudet. Henkilöstöetuuksia tarkastellaan säännöllisesti ja niitä pyritään kehittämään yhtiön taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Henkilöstöetuuksien avulla tuetaan osaltaan henkilöstön jaksamista, työhyvinvointia ja terveyttä.

Voimavarana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Olemme vahvasti sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä, sympaattinen ja osallistava yhteisö, jossa jokainen työntekijä hyväksytään sellaisena kuin on. Yhdenvertaisuutta edistetään koko henkilöstöä osallistavalla toimintatavalla ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan työantajan ja henkilöstön yhteistyön kehittämisryhmässä.

Arvostamme moninaisuutta ja erilaisuutta. Meillä kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä omassa työssään eikä henkilön ikä, sukupuoli, uskonto tai etninen tausta saa olla syrjivänä tekijänä missään vaiheessa henkilön työsuhteen aikana.

Ammattikorkeakoulun johto noudattaa yhdenvertaisuutta henkilöstöön liittyvässä päätöksenteossa. Ammattikorkeakoulun työntekijät kohtelevat toisiaan tasavertaisesti ja tasapuolisesti kaikessa päivittäisessä toiminnassaan.

Menestyksemme ydin on hyvinvoiva henkilöstö

Haluamme edistää henkilöstömme terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Työhyvinvointi ja sitä tukevan hyvän työilmapiirin edistäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat työantajan ja työntekijöiden yhteisellä vastuulla. Työantaja luo työhyvinvoinnin perustan mahdollistavalla johtamisella, jonka keskeisiä ilmentymiä ovat avoin tiedottaminen, aktiivinen vuoropuhelu, palautteen antaminen ja huomioiminen sekä yhteistyöhön kannustaminen. Johtamisessa ja esimiestyössä panostetaan työn suunnitteluun, selkeisiin tavoitteisiin sekä kuormittavuuden hallintaan. Työnantaja kannustaa ja tukee henkilöstöä oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä työkyvystä huolehtimiseen. Työntekijöiden panoksia työhyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin ovat kohteliaisuus, toisten kunnioittaminen ja auttaminen, aktiivinen osallistuminen sekä omasta osaamisesta, ammattitaidosta ja työkyvystä huolehtiminen. Arvostamme turvallista ja hyvinvoivaa työyhteisöä. Jokaisella yhteisömme jäsenellä on merkittävä vastuu tehdä turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Olemme jokainen hyvä työkaveri ja arvostamme toisiamme kaikissa arjen hetkissä. Näkemyksemme mukaan turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö luo sujuvan työtekemisen ja sen myötä laadukkaat palvelut opiskelijoille.

Pidämme huolta henkilöstömme työkyvystä koko työuran ajan ja varmistamme riittävän tuen eri elämäntilanteissa. Vahvistamme henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia kattavalla työterveyshuollolla sekä kehitämme jatkuvasti työterveyshuoltoyhteistyötämme ennakoivaan suuntaan. Erityisesti meille on tärkeää, että tuemme henkilöstömme perheen ja työn yhteensovittamista. Tämän lisäksi haluamme, että kaiken ikäiset työntekijämme voivat hyvin ja ovat hyvävointisia myös eläkkeelle siirtymisen hetkellä. Sen vuoksi vahvistamme toimintamallejamme tukemaan ikääntyneiden työntekijöidemme työssä jaksamista ja terveyttä sekä tuemme työterveyshuollon palveluilla siirtymistä mahdollisimman terveinä eläkkeelle.

Strategiaamme perustuen haluamme lisätä henkilöstön osallisuutta eri foorumeissa. Tämän vuoksi edistämme työnantajana aktiivisesti sitä, että henkilöstön osallisuutta edistetään. Ammattikorkeakoulun ylimmässä päättävässä elimessä, hallituksessa on yksi henkilöstön valitsema hallituksen jäsen.
Haluamme kehittää jatkuvasti henkilöstön ja työnantajan yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta. Suhtaudumme ammattiyhdistystoimintaan ja henkilöstön edustajiin arvostavasti ja avoimesti.
Toivomme henkilöstöltä aktiivista osallisuutta ja näkemyksien esiin tuomista.

Tarpeista lähtevä suunnitelmallinen rekrytointi

Motivoitunut ja osaava henkilöstö on menestyksemme ydin, sen vuoksi rekrytointimme perustuu tarkkaan harkintaan tarpeistamme ja juuri oikeanlaisen osaamisen hankkimiseen. Rekrytointimme ei koskaan ole äkkinäinen päätös, vaan perustuu aina strategiseen henkilöstösuunnitteluun, joka on tarpeistamme lähtevää ja suunnitelmallista sekä perustuu strategiaamme ja liiketoimintatavoitteisiimme. Henkilön palkkaaminen on aina merkittävä sijoitus yhtiölle ja sen vuoksi rekrytointiprosessissamme tavoitteena on täydellinen onnistuminen.

Yleisesti rekrytointiprosessista ja sen kehittämisestä vastaa HR-palvelut. Yksittäisestä rekrytoinnista vastaa rekrytoiva esimies. Kehitämme jatkuvasti rekrytointimme toimintatapoja ja esihenkilöiden rekrytointiosaamista. Kaikkien tehtävien täyttömenettelynä on vähintään sisäinen haku, joka mahdollistaa, että kaikilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus hakeutua uusiin ammatillisiin haasteisiin yhtiön sisällä. Tuemme aktiivisesti sisäisiä urapolkuja ja tavoitteenamme on monipuoliset ja pitkät työsuhteet, joiden aikana työntekijämme voivat kasvaa ja kehittyä.

Rekrytoinnissa olemme sitoutuneet tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja valintojen tekemiseen niiden asioiden perusteella, jotka ennustavat työssä onnistumista. Henkilövalinnoissamme korostuvat osaaminen, koulutus ja motivaatio.