AHOT -Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

AHOT

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan VAMKin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin.

Mitä ja kenelle?

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOTointi) tarkoittaa ettei opiskelijan tarvitse opiskella uudelleen jo osaamiaan tutkintoon sisältyviä asioita.

 • AHOTointi on mahdollista vain ammattikorkeakoulu- tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.
 • AHOTointia voi hakea pakollisista tai vapaavalintaisista opintojaksoista sekä harjoittelusta.

Milloin?

AHOT on mahdollista koko opintojen ajan, mutta opiskelijaa suositellaan osoittamaan hankittu osaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta se voidaan ottaa huomioon HOPS:n laadinnassa.

Vaihtoehdot

AHOTointitapoja on kaksi: hyväksiluku ja näyttö.

 

1. Hyväksiluku

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä. Korvaaminen tarkoittaa muualla suoritettuja, sisällöltään vastaavia ja samantasoisia pakollisia opintoja, joita voidaan korvata kokonaan tai osittain. Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin ja/tai opintojen aikana hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa, jolloin opinnoilta ei edellytetä osaamistavoitteiden ja sisältöjen vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista. Sisällyttämisen avulla hyväksi luetut opinnot ovat pääasiassa vapaasti valittavia opintoja. Hyväksiluvun (korvaaminen, sisällyttäminen) perusteena on, että aikaisemmat opinnot edistävät opiskelijan tutkintoon liittyviä opintoja, ja lisäksi, että osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan.

 • Hyväksiluku edellyttää opintojen sisällöllistä vastaavuutta. Opiskelija voi hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa, avoimissa korkeakouluissa tai kesäyliopistoissa suoritettuja opintoja. VAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetaan suoraan, mutta muualla suoritettujenopintojen hyväksilukemista on anottava.
 • Opinnot on suoritettu VAMKissa opiskelun aikana tai aiemmin. Aiemmin suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin enintään opetussuunnitelman osoittama määrä.
 • Tutortoiminnasta hyväksiluetaan vapaasti valittaviin opintoihin 3 op, vastuututoroinnista (eli toisen kauden tutoroinnista) 1 op ja kv-tutoroinnista 2 op. Aliupseerikoulutuksesta hyväksiluetaan 3 op ja reserviupseerikoulutuksesta 5 op. VAMOKin hallitustyöskentelystä hyväksiluetaan 6 op vuodesta 2017 lähtien.
 • Yli 10 vuotta vanhoja opintoja tai opinnäytetyötä ei yleensä voi hyväksilukea.
 • Hyväksiluetut opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin pääsääntöisesti arvosanalla HYV (=suoritus hyväksytty).
 • Sisällytettävät opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin pääsääntöisesti alkuperäisellä arvosanalla
 • Opiskelija voidaan vapauttaa pakollisista kieliopinnoista, jos hän ei ole aikaisemmin opiskellut ruotsia tai englantia. Hän suorittaa vastaavan määrän muita kieliopintoja.
 • Opiskelijan tulee huolellisesti täyttää Hyväksilukuanomus
2. Näyttö
 • Näytöllä opiskelija voi osoittaa sellaista tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista, joka on hankittu muualla kuin korkeakoulussa.
 • Osaaminen on hankittu esim. työelämässä, harrastuksissa tai toisen asteen koulutuksessa. Opettaja ja opiskelija sopivat näyttötavasta.
 • Näyttötapoja on erilaisia ja ne vaihtelevat tapauskohtaisesti; esimerkiksi osaamisportfoliot, suulliset ja kirjalliset tehtävät, ongelmanratkaisutilanteet.
 • Näytöt arvioidaan samoilla arviointikriteereillä kuin normaalisuorituksetkin eikä niitä voi uusia tai korottaa.
 • Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija toimittaa ja laatimansa selvityksen liitteineen opintojakson opettajalle. Opettaja määrittelee näytöt.

Järjestötoiminnan, työelämän projektien sekä asepalveluksen hyväksiluettavuus vapaasti valittaviin opintoihin

VAMOK hallitustyöskentely
 • Hallitustyöskentely, max. 6op
VAMKin Järjestötoiminnasta ansaittavat opintopisteet

Järjestötoiminnasta opintopisteitä haluava opiskelija toimittaa hyväksiluvun yhteydessä tuntierittelyn, jossa kuvataan mitä ja miten kauan tehty 1op = 27 h työtä. Opintopisteitä voidaan myöntää enimmillään seuraavasti:

 • Hallituksen jäsenet, max. 3op
 • Puheenjohtajisto,  max. 5op
Työelämän projekteista ansaittavat opintopisteet

Omaan koulutusalaan liittyvästä työelämän projektitoiminnasta voidaan myöntää opintopisteitä. Opiskelija liittää hyväksilukuanomukseen toimeksiantajan todistuksen tehdystä projektityöstä (mm. Muovan projektit). Todistus sisältää tuntierittelyn, jossa kuvataan mitä teen ja miten kauan tehty (1 op = 27h työtä).

VAMOK:n tutortoiminta

Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluetaan

 • tutortoiminnasta  3 op
 • vastuututoroinnista (eli toisen kauden tutoroinnista) 1 op
 • kv-tutoroinnista 2 op.
Reserviupseeri- ja aliupseerikoulutus

Lukuvuoden 2016-2017 aloittavista ryhmistä lähtien vapaasti valittaviin opintoihin hyvitetään

 • reserviupseerikoulutuksesta 5 op
 • aliupseerikoulutuksesta 3 op.